Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääne-Saare valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2015, 24

Lääne-Saare valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 24.03.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 ja § 23 lõike 2, Kaarma Vallavolikogu 18. detsembri 2013. a määruse nr 6 „Kaarma valla põhimäärus“ § 19 lõike 1 punkti 1, Kärla Vallavolikogu 28. novembri 2014. a määruse nr 21 „Kärla valla põhimäärus“ § 19 lõike 1 punkti 1, Lümanda Vallavolikogu 24. novembri 2014. a määruse nr 21 „Lümanda valla põhimäärus“ § 19 lõike 1 punkti 1, ning Lääne-Saare Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määruse nr 8 „Lääne-Saare valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord“ § 5 lõike 8 alusel.

§ 1.  Võtta vastu Lääne-Saare valla 2015. aasta eelarve kogumahuga 7 257 331,50 eurot vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.  Lubada vallavalitsusel sihtotstarbeliselt laekunud tulude arvelt katta vastavaid kulusid. Laekunud sihtotstarbelised tulud ja vastavad kulud kinnitatakse lisaeelarvega.

§ 3.  Vallavalitsusel kinnitada detailsem eelarve jaotus tegevusalade ja kululiikide lõikes.

§ 4.  Määrus avalikustada Lääne-Saare valla veebilehel www.laanesaare.ee.

§ 5.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist, määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2015.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees

Lisa Lääne-Saare valla 2015. aasta eelarve