HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Õpilaste sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2015, 28

Õpilaste sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 19.03.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse § 3 lõike 1 punktide 2, 2¹ ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kiili valla (edaspidi Vald) eelarvest sporditreeningutel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetamise kord (edaspidi Kord) sätestab Kiili valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi Vallaeelarve) ühekordsete toetustena eraldatavate toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra. Käesolev kord ei laiene nendele toetustele, mis on reguleeritud teiste riigi ja valla õigusaktidega.

  (2) Toetus käesoleva korra mõistes on vallaeelarveline eraldis Kiili valla territooriumil tegutsevatele spordiklubidele treeningutel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetamiseks.

  (3) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Kiili Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) elektrooniliselt hiljemalt Korra § 4 lõikes 4 määratud tähtajaks.

  (4) Toetuse taotluse ja aruande vormi kinnitab Vallavalitsus.

§ 2.   Toetuse eesmärgid

  (1) Toetuse andmise eesmärgiks on Kiili valla elanike registris olevate õpilaste sporditegevuse toetamine.

§ 3.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust saab vallaeelarvest taotleda Kiili valla territooriumil tegutsev spordiklubi (edaspidi Taotleja) järgmiseks eelarveaastaks.

  (2) Käesoleva korra alusel ei toetata väljaspool Kiili valla haldusterritooriumi treeningutel käivaid õpilasi, kelle toetamine toimub vastavalt Kiili valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korrale ning lapsevanema avalduse alusel.

  (3) Toetust ei anta taotlejatele:
  1) kes on pankrotis või juriidilise isikuna likvideerimisel;
  2) kelle suhtes on avaldatud juriidilise isiku kustutamishoiatus või -sundlõpetamisteade;
  3) kellel juriidilise isikuna on maksuvõlg;
  4) kellel on võlg valla või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva ühingu ees.

§ 4.   Toetuse taotlemine ja suurus

  (1) Vallavalitsus annab toetuse saajale toetust Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vallas elavate treeningrühmas osalevate 7-19-aastaste õpilaste kohta ning eeldusel, et õpilastega töötab vähemalt kutsestandardi taset 4 omav treener.

  (2) Toetuse baassumma õpilase kohta kinnitab Vallavalitsus.

  (3) Toetuse taotlemise aluseks on Vallavalitsuse poolt kinnitatud taotluse vorm.

  (4) Taotleja peab järgmise eelarveaasta kohta käiva taotluse esitama hiljemalt 1. oktoobriks.

  (5) Toetuse suurus Taotlejale otsustatakse lähtuvalt Vallavalitsuse poolt kinnitatud baassummast, spordiala meistrlikkuse koefitsendist ja taotluses esitatud treeningul osalevast õpilaste arvust.

  (6) Toetuse väljamaksmise aluseks on Vallavalitsuse asjakohane korraldus ja Vallavalitsuse ning Taotleja vahel sõlmitud leping.

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib Taotlejaga lepingu toetuse eraldamiseks ühe kuu jooksul vallaeelarve kinnitamise hetkest alates. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse sihtotstarve, sh. tegevuse kirjeldus;
  3) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  4) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  5) sanktsioonid rikkumise korral;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord.

  (2) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus toetuse taotlemiseks lõppenuks ja toetust ei eraldata.

§ 6.   Toetuse määramise tingimused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) korraldama toetusperioodi jooksul sporditegevust vähemalt 9 kuud ja 10 päeva, millest vähemalt 10 päeva toimub spordilaagris, ning ette teatama toetuse andjale e-posti teel perioodi, millal sporditegevust ei toimu;
  2) läbi viima organiseeritud sporditegevust nii, et õpilaste treeningrühmadega töötaksid vähemalt treenerikutse 4 treeneri kutsestandardiga treenerid;
  3) moodustama treeningrühmad, mille suurus ei ole üle 25 õpilase;
  4) pidama treeningpäevikut ja seda regulaarselt täitma, märkides sinna treeningult puudunud õpilaste nimed;
  5) korraldama 7–19 aastaste õpilaste olemasolul korraldama sporditegevust vähemalt kolm korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 180 minutit;
  6) vabastama osalustasust (õppemaksust) 5% õpilastest ja andma 10%-le õpilastest osalustasu (õppemaksu) soodustust 50% ulatuses ning esitama toetuse andja nõudmisel selle kohta andmed viie tööpäeva jooksul;
  7) teatama toetuse andjale õpilaste nimekirja muudatustest, s.h lahkunud õpilastest ja nende asendamisest uute õpilastega.
  8) tagama, et ühe kuu jooksul oleks treeningrühmast lahkunud õpilase asemele tulnud uus õpilane;
  9) esitama toetuse andja nõudel toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid toetuse andja määratud tähtajaks;
  10) võimaldama toetuse andjale järelevalve käigus igal ajal juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele (osalustasust (õppemaksust) vabastamise ja soodustuse andmisega seotud dokumendid, pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, andmed õpilaste osalemise kohta treeningutel jms);
  11) tagastama toetuse andjale kasutamata jäänud toetuse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega. Kui toetuse andja on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, siis on toetuse saajal kohustus kümne tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.

§ 7.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud kasutama toetust järgmisel otstarbel:
  1) treeneri töötasuks või;
  2) õpilaste sporditegevusega seotud spordiehitiste üüri- ja rendikuludeks või;
  3) õpilaste muude sporditegevusega seotud põhjendatud kulude katteks.

  (2) Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud hoidma toetust eraldi pangakontol ja tegema toetusega seotud kulutused pangaülekandega.

§ 8.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Taotleja on kohustatud esitama Vallavalitsusel vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega toetuse kasutamise kohta hiljemalt 28. veebruariks.

  (2) Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud Vallavalitsusele esitama vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.

  (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamatajätmise ilmnemise korral on Vallavalitsusel õigus:
  1) peatada toetuse eraldamisega seotud toimingud;
  2) nõuda mittesihipäraselt kasutatud summa tagastamist;
  3) keelduda edaspidi rikkujale toetuse eraldamisest.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Joonson
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json