Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Munitsipaalasutus Ahja Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Ahja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2017, 5

Munitsipaalasutus Ahja Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 22.03.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Ahja valla asutus, ametliku nimetusega Munitsipaalasutus Ahja Hooldekodu (lühend: MA Ahja Hooldekodu) on hoolekandeasutus, mis asub aadressil Nooruse 2, Ahja alevik, Põlva maakond.

 (2) MA Ahja Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) haldajaks on Ahja Vallavalitsus.

 (3) Hooldekodu asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Ahja Vallavolikogu (edaspidi volikogu) õigusaktidega sätestatud korras.

 (4) Hooldekodu osutab teenuseid sõlmitud lepingute alusel eelkõige elanikele, kelle elukoha andmetena on rahvastikuregistris märgitud Ahja vald.

 (5) Hooldekodu arengukava on osa Ahja valla arengukavast.

 (6) Hooldekodu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

 (7) Hooldekodul on Ahja valla eelarve koosseisus oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

 (8) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Hooldekodu tegevusvaldkond

 (1) Hooldekodu on hoolekandeasutus, mis osutab üldhooldusteenust eelkõige Ahja valla elanikele, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt toime tulema teiste kodustes tingimustes osutatavate teenuste abil.

 (2) Hooldatavale tagatakse tema eale ja seisundile vastav hooldamine. Teenuse ja muu abi osutamisel säilitatakse hoolealuse eneseväärikus ja toetatakse tema võimalikult iseseisvat toimetulekut.

 (3) Hooldusteenust osutatakse hooldatavaga ning tema seadusjärgse ülalpidajaga ja/või hooldatava elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksusega sõlmitud lepingu (te) alusel.

§ 3.  Majandustegevus

 (1) Hooldekodu rahastamine toimub läbi vallaeelarve ning on osa valla eelarvest.

 (2) Hooldekodu tulud moodustuvad vallaeelarves asutuse ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest; hooldekodus viibiva isiku omavahenditest ja füüsiliste isikute vahenditest, kellel on hooldekodus viibija suhtes seadusest tulenevaid kohustusi; sihtasutustele või fondidele esitatud taotlustele eraldatud vahenditest; toetustest, annetustest, välisabist; laekumistest teistelt omavalitsusüksustelt.

 (3) Hooldekodus viibivalt isikult ning nendelt, kellel on selle isiku suhtes seadusest tulenevaid kohustusi, toimub tasu võtmine tehtavate kulutuste katteks vastavalt sõlmitud lepingutele.

 (4) Hooldekodus hooldamise maksumuse kinnitab vallavalitsus. Teenuse maksumuse muudatuste jõustumisest teatatakse asjaosalistele ette vähemalt 1 kuu.

 (5) Hooldekodu rahalised vahendid moodustavad:
 1) valla eelarvelistest vahenditest;
 2) hooldekodu majandustegevusest, tasuliste teenuste osutamisel saadud vahenditest;
 3) annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest ning muudest seadusega lubatud vahenditest.

 (6) Hooldekodu arendamise eesmärgil võivad hooldekodule tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras.

 (7) Hooldekodu majandustegevuse kooskõla valla eelarvega kontrollib vallavalitsuse raamatupidamine.

 (8) Hooldekodu kasutuses olevat vallavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks vastavalt Ahja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjale.

 (9) Hooldekodu kasutuses olevate põhivahendite kolmandate isikute kasutusse andmine ja võõrandamine toimub nimetatud eeskirjas sätestatud tingimustel ja korras. Loetletud toimingud ning põhivahendite soetamine tuleb eelnevalt kooskõlastada vallavalitsusega.

§ 4.  Juhtimine

 (1) Hooldekodu kõrgeimaks organiks on Ahja Vallavalitsus.

 (2) Hooldekodu tegevust korraldab vanemhooldustöötaja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (3) Töötamine hooldekodus toimub töölepingu alusel.

 (4) Vanemhooldustöötaja tööülesanded ja töötasu määrab vallavalitsus.

§ 5.  Järelevalve ja revideerimine

 (1) Hooldekodu majandustegevuse kooskõla vallaeelarvega jälgib jooksvalt vallavalitsuse raamatupidamine.

 (2) Hooldekodu sisulist tööd jälgib vallavalitsus.

 (3) Asutuse majandustegevuse otstarbekust ja vastavust vallaeelarvele revideerib vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 6.  Hooldekodu põhimääruse muutmine ning asutuse tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

 (1) Põhimääruse muutmine toimub vallavolikogu poolt sätestatud korras.

 (2) Hooldekodu töö ümberkujundamise otsustab vallavalitsus.

 (3) Hooldekodu tegevuse lõpetamise algatab vallavalitsus esitades selleks vallavolikogule põhjendatud taotluse.

 (4) Hooldekodu tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (5) Hooldekodu tegevuse lõpetamisel tagab Ahja Vallavalitsus hooldekodus hooldamist vajavale Ahja valla elanikule võimaluse jätkata üldhooldusteenuse kasutamist mõnes teises hooldekodus

§ 7.  Rakendussätted

 (1) MA Ahja Hooldekodu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks volikogu.

 (2) Tunnistada Ahja Vallavolikogu 25.10.2006. a määrus nr 14 kehtetuks.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uuno Siitoja
Vallavolikogu esimees