HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2018, 4

Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 20.03.2018 nr 8
jõustumine 01.06.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteasutusse võetakse vastu koolieast nooremaid lapsi alates pooleteise aasta vanusest. Nooremaid kui pooleteise aasta vanuseid lapsi võib lapsevanemate või eestkostjate (edaspidi vanem) soovil vastu võtta võimalusel vabade kohtade ja lasteasutuses lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolul.

  (3) Vanemale on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

  (4) Lapse erirühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vastavuses valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud lapse erilasteaeda või erirühma vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korraga.

  (5) Kui vajadus lasteasutuse koha järele on ajutiselt suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv, luuakse kõikidele soovijatele võimalus saada lasteasutuses osaajaline koht.

  (6) Kõikidele eesti keelt kõnelevatele lastele tagatakse võimalus käia eestikeelses lasteasutuses või lasteasutuse rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

  (7) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor vastavalt lasteasutuse asjaajamiskorrale.

  (8) Lasteasutuse direktor korraldab laste andmete esitamise Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (9) Vanemal on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta, kulude vanema poolt kaetava osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

  (10) Vanemal on õigus lasteasutuse direktori otsuse peale lapse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kohta esitada vaie linnavalitsusele, kes kontrollib lasteasutuse direktori otsuse õiguspärasust.

  (11) Lasteasutuse ümberkorraldamisel, ümberkujundamisel või tegevuse lõpetamisel korraldab laste ümberpaigutamist teistesse lasteasutustesse linnavalitsus.

§ 2.   Vastuvõtu taotlemine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse ja lapse ning vanema isikut tõendava dokumendi.

  (2) Lasteasutusse vastuvõtu avalduse vormi kinnitab lasteasutuse direktor.

  (3) Avalduses on vähemalt alljärgnevad andmed:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood;
  2) lapse ema ja isa ees- ja perekonnanimi;
  3) lasteaia tasu maksva vanema isikukood;
  4) lapse ja vanemate rahvastikuregistri järgne elukoha aadress;
  5) tegeliku elukoha aadress, kui see on erinev rahvastikuregistri aadressist;
  6) vanemate kontakttelefonid, e-posti aadressid;
  7) lapse lasteasutusse vastuvõtmise soovitud aeg;
  8) kinnitus, et vanem on teadlik lasteaiakoha kasutamise tingimustest, sealhulgas tasumisele kuuluvatest maksetest;
  9) kinnitus, et vanem kohustub teavitama andmete muutumisest lasteasutuse direktorit 10 päeva jooksul.

  (4) Õppeaasta alguses tööd alustavatesse rühmadesse esitab vanem avalduse hiljemalt jooksva aasta 31. maiks.

  (5) Vanema poolt esitatud avalduse registreerib lasteasutuse direktor laekumise järjekorras lasteasutuse dokumendiregistris vastavalt lasteasutuse asjaajamiskorrale.

  (6) Kui vanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Vanem võib soovi korral esitada avalduse koha saamiseks ka mõnda teise lasteasutusse.

§ 3.   Lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Kohtla-Järve linn. Kui rahvastikuregistri andmetel on lapse elukoht erinev vanema poolt esitatud andmetest, võetakse aluseks rahvastikuregistri andmed.

  (2) Lasteasutusse võetakse kõigepealt vastu teeninduspiirkonnas elavad lapsed, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteasutuses.

  (3) Vabade kohtade olemasolul on lubatud lasteasutusse vastu võtta lapsi, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on väljaspool Kohtla-Järve linna, eelistades Kohtla-Järve linnas töötavate vanemate lapsi.

  (4) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvub vanem lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korraga, lasteasutuse kodukorraga ning muude lasteasutuse tegevust puudutavate õigusaktidega. Vanemat informeeritakse tasumisele kuuluvatest maksetest ning nende tasumise korrast.

  (5) Õppeaasta alguses tööd alustavate rühmade nimekirjad koostab lasteasutuse direktor 15. juuniks ja teavitab vanemat lapse lasteasutusse vastuvõtmisest.

  (6) Rühmade nimekirjad ja muudatused nimekirjades kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga.

  (7) Kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse vastu kogu aasta kestel.

  (8) Vastuvõtu avaldus jäetakse rahuldamata, kui lapse elukohaks on rahvastikuregistri andmetel mõni muu omavalitsus ja lasteasutuses on koha taotlejate järjekord Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil elavatest lastest.

§ 4.   Lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse hiljemalt nädal enne lapse lasteasutusest lahkumist.

  (2) Lasteasutuse direktoril on õigus ilma vanema avalduseta käskkirjaga laps lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
  1) kui laps läheb kooli;
  2) kui vanemal on tasumata ühe kuu jooksul peale maksetähtaega kulude vanemate poolt kaetav osa (edaspidi osalustasu) ja/või toidukulu tasu;
  3) kui laps on lasteasutusest puudunud rohkem kui 1 kuu ja vanem ei ole lasteasutust puudumise asjaoludest ja edasisest koha kasutamisest teavitanud.

  (3) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 2 punktide 2 ja 3 alusel teavitab lasteasutuse direktor vanemat eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu ja toidukulu tasu kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Tasumata jäänud summa nõuab linnavalitsus sisse seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse 14. veebruari 2006. a määrus nr 17 „Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. juunil 2018. a.

Deniss Veršinin
majandusteenistuse abilinnapea linnapea asendaja

Anna Generalova
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json