Teksti suurus:

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2024, 49

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 15.12.2022 nr 21
RT IV, 27.12.2022, 2
jõustumine 01.01.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2024RT IV, 28.03.2024, 3331.03.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Saku valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise tingimused, taotluse menetlemise ning toetuse eraldamise ja kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

  (2) Saku valla eelarvega eraldatakse vahendid mittetulundusliku tegevuse toetamiseks (edaspidi fond).

  (3) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on kasumit mittetaotlev Saku valla elanikele suunatud tegevus elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, eakate heaolu, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

  (4) Korra alusel antakse fondist projektitoetust, tegevustoetust, üksikisiku toetust ja kaasfinantseerimise toetust.

  (5) Toetust saab taotleda Saku vallas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või füüsiline isik (edaspidi toetuse taotleja, saaja).

  (6) Vallavalitsus otsustab lõikes 2 ettenähtud fondi piires:
  1) tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse kogusummad;
  2) projektitoetuse kogusumma ning jaotuse § 2 lõikes 2 nimetatud toetuse liikide ja korra § 9 lõikes 1 nimetatud taotlusvoorude vahel;
  3) üksikisiku toetuse kogusumma ja jaotuse § 9 lõikes 1 nimetatud taotlusvoorude vahel ning üksikisiku toetuse reservi suuruse.

  (7) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) vallavalitsus – Saku valla kollegiaalne täitevorgan Saku vallavalitsus;
  2) ametiasutus – Saku valla ametiasutus Saku Vallavalitsus.

§ 2.   Toetuse liigid

  (1) Toetuse liigid on:
  1) projektitoetus;
  2) tegevustoetus;
  3) üksikisiku toetus;
  4) kaasfinantseerimise toetus.

  (2) Projektitoetus jaguneb:
  1) spordivaldkonna toetuseks;
  2) kultuurivaldkonna toetuseks;
  3) muu tegevusvaldkonna toetuseks.

§ 3.   Projektitoetus

  (1) Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ning ajas piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum.

  (2) Spordivaldkonnas toetatakse:
  1) piirkondlike ja ülevallaliste spordivõistluste korraldamist;
  2) piirkondlike ja ülevallaliste liikumisharrastuste korraldamist;
  3) väljaspool valda toimuvatel spordiüritustel osalemist.

  (3) Kultuurivaldkonnas toetatakse:
  1) muusika-, kunsti-, käsitöö-, taidlus- ja harrastusgruppide tegevust;
  2) rahvakultuuri säilitamist ja arendamist, rahvusliku identiteedi hoidmist;
  3) piirkondlike ja ülevallaliste kultuuriürituste korraldamist;
  4) väljaspool valda toimuvatel kultuuriüritustel osalemist.

  (4) Muus tegevusvaldkonnas toetatakse vallaelanikele suunatud tegevusi elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, noorsootöö, hariduse, sotsiaaltöö, eakate heaolu, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

  (5) Projektitoetust ei eraldata regulaarseks huvi- ja sporditegevuseks ning spordilaagrite korraldamiseks.

  (6) Üheaastase projektitoetuse kasutamise periood esimeses taotlusvoorus on eelarveaasta 1. jaanuar kuni 31. detsember ja teises taotlusvoorus 1. september kuni järgmise aasta 31. märts. Kaheaastase projektitoetuse kasutamise periood on eelarveaasta 1. jaanuar kuni järgmise aasta 31. detsember ning projekti kestvus peab olema vähemalt 18 kuud.

  (7) Kaheaastase projektitoetuse taotluse võib esitada käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud ülevallalisteks tegevusteks.

  (8) Projektitoetuse ülempiir on 3000 eurot. Üks taotleja saab kalendriaastas taotleda toetust maksimaalselt 6000 eurot. Kaheaastase projekti projektitoetuse ülempiir on 6000 eurot.

  (9) Projektitoetuse taotlemisel peab olema oma- ja/või kaasfinantseering kokku vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

  (10) Projektitoetusest võib kasutada kuni 10% auhindadeks ja meeneteks.

  (11) Projektitoetusest võib kasutada kuni 20% projektijuhtimiskuludeks, sh töötasuks.

  (12) Kaupade või teenuste ostmisel, mille maksumus on üle 1000 euro, tuleb lisada vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist või viide hinnakirjale, mille alusel on projekti eelarve koostatud.

  (13) Kaupu või teenuseid ei tohi osta iseendalt või endaga seotud isikutelt.

  (14) Projekti omafinantseering on toetuse saaja rahaline panus projekti, sh projekti osamaks ja piletitulu, mis kajastatakse projekti eelarves.

  (15) Projekti kaasfinantseering on projekti elluviimisse kaasatud partneri rahaline panus projekti, mis kajastatakse projekti eelarves.

§ 4.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust antakse mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsingu tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta nende võimekust.

  (2) Tegevustoetust võib taotleda:
  1) mittetulundusühing või sihtasutus, kes tegutseb ja kelle tegutsemiskoha aadress on Saku vald ning kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on aleviku- või külaliikumise arendamine, nimetatud ühingu omandis või tema haldamisel oleva hoone ja ruumide majandamiskulude, transpordi-, side- ja kantseleikulude katmiseks ning põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks ette nähtud tegevusteks;
  2) lisaks punktis 1 nimetatule volikogu otsusega nimetatud mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus.

  (3) Tegevustoetuse kasutamise periood on eelarveaasta 1. jaanuar kuni 31. detsember.

  (4) Tegevustoetuse ülempiir käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud mittetulundusühingule või sihtasutusele on:
  1) kuni 1000 eurot, kui külas või alevikus elab kuni 200 elanikku. Toetust on võimalik saada ühel taotlejal;
  2) kuni 2000 eurot, kui külas või alevikus elab 201–400 elanikku. Toetust on võimalik saada kuni kahel taotlejal;
  3) kuni 3000 eurot, kui külas või alevikus elab 401 või rohkem elanikku. Toetust on võimalik saada kuni kolmel taotlejal.

  (5) Küla või aleviku elanike arvu aluseks käesoleva paragrahvi lõikes 4 on rahvastikuregistri andmed. Kui ühest külast või alevikust taotleb tegevustoetust mitu mittetulundusühingut või sihtasutust, on vallavalitsusel õigus otsustada tegevustoetuse jaotamine toetuse taotlejate vahel.

  (6) Tegevustoetuse ülempiir käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud mittetulundusühingule, sihtasutusele või seltsingule on 1500 eurot.
[RT IV, 28.03.2024, 33 - jõust. 31.03.2024]

  (7) Tegevustoetust ei saa kasutada käesoleva korra § 3 nimetatud projektitoetuse omafinantseeringuks.

§ 5.   Üksikisiku toetus

  (1) Üksikisiku toetust on õigus taotleda füüsilisel isikul, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saku vald.

  (2) Alaealise puhul saab üksikisiku toetust taotleda tema seaduslik esindaja.

  (3) Üksikisikut toetatakse:
  1) spordivaldkonnas siseriiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel, sh tiitlivõistlustel ja treeninglaagrites osalemist;
  2) kultuurivaldkonnas kultuurialast eneseteostust, osalemist konkurssidel ja festivalidel;
  3) muus tegevusvaldkonnas, käesoleva korra § 3 lõikes 4 nimetatud valdkondades, eneseteostust ja osalemist konkurssidel tingimusel, et kavandatud tegevuse suhtes on võimalik määratleda avalikku huvi.

  (4) Üksikisiku toetuse kasutamise periood esimeses taotlusvoorus on eelarveaasta 1. jaanuar kuni 31. detsember ja teises taotlusvoorus 1. september kuni järgmise aasta 31. märts.

  (5) Üksikisiku toetuse ülempiir:
  1) spordivaldkonnas on sportlasele kalendriaastas kuni 1500 eurot. Siseriiklikul võistlusel ja treeninglaagris osalemiseks kuni 700 eurot ning rahvusvahelisel võistlusel ja treeninglaagris osalemiseks kuni 1500 eurot;
  2) muu tegevuse ja kultuurivaldkonnas on toetuse taotlejale kalendriaastas kuni 700 eurot.
[RT IV, 28.03.2024, 33 - jõust. 31.03.2024]

  (6) Üksikisiku toetuse taotlemisel peab omafinantseering olema vähemalt 30% taotluse kogusummast.

  (7) Spordiala, mis eeldab kahe osaleja samaaegset osalemist võistlusel, esitavad ühise taotluse, kusjuures toetuse ülempiir on käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kahekordne üksikisiku toetus.

§ 6.   Üksikisiku toetuse reserv

  (1) Üksikisiku toetuse reservist toetatakse § 5 lõikes 3 nimetatud tegevusi, mida ei olnud võimalik ette näha enne taotlusvooru.

  (2) Üksikisiku toetuse reservi ülempiir on määratletud vastavalt § 5 lõikele 5, välja arvatud juhul, kui vallavalitsuse kehtestatud reservi kogusumma on väiksem.

§ 7.   Kaasfinantseerimise toetus

  (1) Kaasfinantseerimise toetust makstakse muudest fondidest taotletud kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks.

  (2) Kaasfinantseerimise toetuse ülempiir on vallavalitsuse kehtestatud kaasfinantseerimise toetuse kogusumma või selle jääk.

  (3) Kaasfinantseerimise toetuse taotlejal tuleb näidata oma rahaline panus, mis peab olema vähemalt 10% muust fondist taotletava projekti omafinantseerimise summast.

§ 8.   Toetamise põhimõtted

  (1) Taotlejal ei ole maksuvõlga ega võlgnevusi riigi ega Saku valla ees. Kui taotlejal on tekkinud seadusest tulenev kohustus majandusaasta aruande esitamiseks, peab majandusaasta aruanne olema esitatud.

  (2) Varem fondist toetust saanud taotleja on nõutud tagasimaksed teinud tähtajaliselt.

  (3) Toetuste kasutamise aruanded on esitatud nõuetekohaselt ja tähtaegselt.

  (4) Hoonete ja rajatiste planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning seadmete ostmiseks antakse toetust mittetulundusühingule või sihtasutusele, mille lõpetamisel antakse põhikirja kohaselt pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohaliku omavalitsuse üksusele.

  (5) Hoonete ja rajatiste planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ning seadmete ostmiseks antakse toetust mittetulundusühingule või sihtasutusele, mille hooned või rajatised on avalikuks kasutamiseks või planeeritakse ja projekteeritakse avalikuks kasutamiseks. Taotleja peab olema investeeringuobjekti omanik või tal peab olema selle objekti kasutusõigus ja avaliku kasutamise leping vähemalt viieks aastaks projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.

  (6) Kulud loetakse abikõlblikuks, kui need on tekkinud abikõlblikkuse perioodil ning väljamaksed on tehtud mitte hiljem kui 15 kalendripäeva jooksul abikõlblikkuse perioodi tähtpäevast arvates.

  (7) Vallavalitsusel on toetuse eraldamise otsustamisel õigus eelistada taotlejaid, kes viimase 24 kuu jooksul on esindanud valda maakondlikel või üleriigilistel spordivõistlustel või kultuuriüritustel eeldusel, et antud aladel või valdkonnas on võimalik olnud valda esindada.

  (8) Toetust ei maksta:
  1) ametiasutuse hallatava asutuse huvi- või spordiringile, kultuurikollektiivile, stuudiole, treeningrühmale, lasteaia rühmale ja kooliklassile;
  2) seltsingule, mittetulundusühingule või sihtasutusele, mis on samaaegselt ametiasutuse hallatava asutuse huvi- või spordiring, kultuurikollektiiv, stuudio, treeningrühm, lasteaia rühm ja kooliklass või seltsingule, mittetulundusühingule või sihtasutusele, kelle projektitegevus on neile suunatud;
  3) tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise toetusena mittetulundusühingule, sihtasutusele või seltsingule, kes on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähem kui ühe aasta.

  (9) Korra alusel ei anta toetust:
  1) haldus- ja kommunaalkulude katmiseks, välja arvatud § 4 lõike 2 punktis 1 sätestatud juhul;
  2) vara, nagu riiete, inventari jms soetamiseks füüsilisele isikule ja seltsingule;
  3) ettenägematuteks kuludeks.

§ 9.   Toetuse taotlemine

  (1) Vormikohane projektitoetuse ja üksikisiku toetuse taotlus esitatakse elektrooniliselt Saku valla e-toetuste taotlemise ja menetlemise süsteemis (edaspidi e-toetuste süsteem) esimeses taotlusvoorus 1. veebruariks ja teises taotlusvoorus 1. septembriks. Kaheaastase projektitoetuse taotlus esitatakse 1. veebruariks.

  (2) Tegevustoetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus 1. veebruariks.

  (3) Projektitoetuse, üksikisiku toetuse ja tegevustoetuse taotlusvoor kuulutatakse avatuks kuu enne taotluse esitamise tähtpäeva ning vastav teade avaldatakse valla veebilehel.

  (4) Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda kogu eelarveaasta jooksul kuni kaasfinantseerimise toetuse rahaliste vahendite lõppemiseni.

  (5) Kui taotluse esitamise tähtaeg satub puhkepäevale, loetakse tähtaeg saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. Tähtaja määramisel loetakse päevaks ajavahemikku keskööst keskööni.

  (6) Seltsingul tuleb taotlusele lisada ühise tegutsemise lepingu koopia.

  (7) Taotluste vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 10.   Taotluse menetlemine

  (1) Tähtaegselt esitatud taotluse ja taotleja nõuetele vastavust ning esitatud andmete õigsust kontrollitakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

  (2) Kui projektitoetuse taotlus ja taotleja vastavad nõuetele, suunatakse taotlus komisjoni sisulisele hindamisele. Kui tegevustoetuse, üksikisikutoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse taotlus ning taotleja vastavad nõuetele, suunatakse taotlus vallavalitsusele otsustamiseks.

  (3) Kui taotleja ja taotluse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta vormilistele nõuetele, antakse taotlejale mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata ning projektitoetuse taotluse komisjonile hindamiseks saatmata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest ning selle põhjusest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse andmisest.

  (4) Taotleja, kellel on varem saadud toetuse kasutamise aruanne tähtaegselt esitamata, ei saa esitada toetuse saamiseks uut taotlust enne, kui nõutud aruanne on esitatud ja heaks kiidetud. Hilinenud aruanne peab olema esitatud vähemalt 30 kalendripäeva enne uue taotluse esitamist.

§ 11.   Projektitoetuse taotluse hindamine

  (1) Volikogu moodustab projektitoetuse taotluste hindamiseks seitsmeliikmelise komisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekust võtab sõnaõigusega osa vallavalitsuse esindaja.

  (3) Komisjoni liige peab taotluse osas ettepaneku või otsuse tegemisel kinni pidama korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangust.

  (4) Projektitoetuse taotluseid hindab komisjon esimeses taotlusvoorus 15 tööpäeva jooksul ja teises taotlusvoorus 10 tööpäeva jooksul pärast taotluste saamist ametiasutuselt. Projektitoetuse taotlused edastatakse komisjonile hindamiseks mõistliku aja jooksul.

  (5) Komisjon hindab taotlusi ning moodustab taotlustest pingerea. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui antud hinnete aritmeetiline keskmine on vähemalt 2,3 punkti.

  (6) Komisjon lähtub hindamisel järgmistest põhimõtetest:
  1) taotluse vastavus korra § 1 lõikes 3 nimetatud tegevustele;
  2) tegevus on kooskõlas Saku valla arengukavaga või muude valla arengudokumentidega;
  3) tegevus põhineb avalikul huvil, on suunatud Saku valla elanikele või on nende huvides;
  4) projekti eesmärgipärasus ja teostatavus;
  5) põhjendatud eelarve.

  (7) Kui taotluse täielik rahuldamine ei ole komisjoni hinnangul põhjendatud, teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku toetussumma vähendamiseks, kuid üksnes ulatusel või tingimusel, et taotluses sõnastatud eesmärgid on saavutatavad.

  (8) Hindamistulemuste ja ettepanekute läbiarutamiseks, vajadusel korrigeerimiseks, toimub komisjoni koosolek. Komisjoni koosoleku protokoll, mis sisaldab projektide rahastamise või mitterahastamise ettepanekuid ja antud hindepunktide põhjendusi, esitatakse vallavalitsusele hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist.

  (9) Kui hindamiskomisjoni protokoll ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 8 tingimustele, jätab vallavalitsus otsuse tegemata ja suunab esitatud ettepanekud hindamiskomisjonile uuesti läbivaatamiseks ja põhjendamiseks.

  (10) Hindamismetoodika on sätestatud määruse lisas 1. Individuaalne hindamisleht on määruse lisas 2. Koondhindamisleht on määruse lisas 3.

§ 12.   Toetuse eraldamise otsustamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Projektitoetuse rahuldamise otsus tehakse pingerea alusel fondi eelarve piires hindamise tulemusena positiivse hinde saanud projektide osas. Vallavalitsusel on õigus toetussummat põhjendatud juhtudel vähendada.

  (2) Projektitoetuse osalise rahuldamise otsuse võib vallavalitsus teha juhul, kui tegemist on rahastatavate projektide pingereas viimase rahastatava projektiga, mille rahastamiseks jätkub vahendeid osaliselt või hindamiskomisjon on teinud ettepaneku projekti osaliseks rahastamiseks või vallavalitsus on otsustanud põhjendatud juhtudel toetussummat vähendada.

  (3) Projektitoetuse osalise rahuldamise korral informeeritakse toetuse taotlejat enne vallavalitsuse korralduse andmist. Kui taotleja on nõus projekti osalise rahuldamisega, esitab ta enne lepingu sõlmimist korrigeeritud taotluse.

  (4) Kui taotleja ei ole nõus toetuse osalise rahuldamise ettepanekuga, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (5) Vallavalitsus otsustab projektitoetuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 30 tööpäeva jooksul pärast komisjoni protokolli saamist.

  (6) Üksikisiku toetuse reservist toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.

  (7) Tegevustoetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus otsuse hiljemalt 1. aprillil.

  (8) Esimesse taotlusvooru laekunud üksikisiku toetuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus otsuse hiljemalt 1. aprillil ja teise taotlusvooru laekunud taotluse kohta hiljemalt 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

  (9) Üksikisiku toetuse eraldamisel arvestab vallavalitsus:
  1) spordivaldkonnas rahvusvahelistel tiitli- ja suurvõistlustel saavutatud tulemusi, valla esindamist viimase 24 kuu jooksul maakondlikel või üleriigilistel spordivõistlustel, toetuse taotleja püstitatud isiklikke eesmärke omal alal ja võimaluse korral panust spordi propageerimisse Saku vallas;
  2) kultuurivaldkonnas taotleja saavutusi avalikul konkursil (saavutatud auhinnalisi kohti, diplomeid, eripreemiaid vms), valla esindamist viimase 24 kuu jooksul maakondlikel või üleriigilistel kultuuriüritustel, avalikkuseni jõudnud väljapaistvaid töid, toetuse taotleja püstitatud isiklikke eesmärke oma alal ja võimaluse korral panust kultuuri propageerimisse Saku vallas;
  3) muus tegevusvaldkonnas kavandatud tegevuse suhtes avaliku huvi olemasolu. taotleja seniseid saavutusi avalikul konkursil (saavutatud auhinnalisi kohti, diplomeid, eripreemiaid vms), avalikkuseni jõudnud väljapaistvaid töid, toetuse taotleja püstitatud isiklikke eesmärke oma alal.

  (10) Kaasfinantseerimise toetuse hoonete ja rajatiste planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ning seadmete ostmiseks otsustab, lähtuvalt avalikust huvist, summas kuni 5000 eurot vallavalitsus.

  (11) Kaasfinantseerimise toetus hoonete ja rajatiste planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ning seadmete ostmiseks otsustab, lähtuvalt avalikust huvist, alates 5001 eurost volikogu. Toetust alates 5001 eurost, makstakse valla eelarvest.

  (12) Eelarveaasta kestel esitatud kaasfinantseerimise toetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb otsuse vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul või volikogu hiljemalt ülejärgmisel istungil pärast taotluse saamist.

  (13) Vallavalitsuse otsus vormistatakse korraldusega, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) projekti nimi, välja arvatud tegevustoetuse korral;
  3) eraldatav summa;
  4) tähtaeg toetuse kasutamise lepingu sõlmimiseks, välja arvatud tegevustoetuse andmise korral;
  5) põhjus taotluse rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise kohta.

  (14) Volikogu otsuses märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) projekti nimi;
  3) eraldatav summa;
  4) tähtaeg toetuse kasutamise lepingu sõlmimiseks;
  5) põhjus taotluse rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise kohta.

  (15) Korralduse või otsuse toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta ning leping edastatakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse või volikogu otsuse vastuvõtmisest arvates.

  (16) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 kalendripäeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks vallavalitsuse korraldusega.

  (17) Kuni 100 euro suuruse toetuse puhul lepingut ei sõlmita. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole vallavalitsuse korralduse alusel.

  (18) Vallavalitsusel on õigus üksikisiku ja projektitoetuse abikõlblikkuse perioodi pikendada kuni järgmise aasta 31. augustini.

§ 13.   Toetuse maksmine ja järelevalve

  (1) Toetus kantakse vallavalitsuse korralduse või volikogu otsuse ja lepingu alusel taotleja arvelduskontole lepingus märgitud tähtajaks ja summas.

  (2) Toetuse eesmärgipärast kasutamist ja lepingutingimuste täitmist kontrollib ametiasutus.

  (3) Projektitoetuse, tegevustoetuse, üksikisiku toetuse ja kaasfinantseerimise toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande e-toetuste süsteemis ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise tähtaja lõppemist. Kaheaastase projektitoetuse korral esitatakse vahearuanne hiljemalt toetuse kasutamise esimese aasta 31. detsembriks.

  (4) Aruannete vormid kinnitab vallavalitsus.

  (5) Kui aruande kontrollimisel ilmneb aruandes puudusi, tehakse toetuse saajale ettepanek puuduste kõrvaldamiseks.

  (6) Toetuse saajalt on õigus nõuda lisaks esitatud aruandele toetuse kasutamisega seotud vajalikke lisadokumente või täiendavaid kirjalikke selgitusi ja tõendusmaterjale sh toetuse saaja oma- ja kaasfinantseeringu kasutamist ja neid kajastavaid dokumente või teostada kohapealset kontrolli.

  (7) Toetuse saaja on kohustatud tagastama kasutamata jäänud vahendid 10 tööpäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande kinnitamisest. Juhul, kui toetusest jääb kasutamata vähem kui kümme eurot, kasutamata jäänud osa ei tagastata.

  (8) Vallavalitsusel on õigus nõuda osaliselt või täielikult toetus tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud eesmärgipäraselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud;
  4) toetuse saaja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõiget 3, 5 või 6.

§ 14.   Lõppsätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (11) Määruse § 4 lõike 6 täiendava 500 euro ulatuses tegevustoetuse taotlusi saab esitada 1. aprillist kuni 1. maini 2024. Tegevustoetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus otsuse hiljemalt 30. juunil 2024.
[RT IV, 28.03.2024, 33 - jõust. 31.03.2024]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Lisa 1 Hindamismetoodika

Lisa 2 Individuaalne hindamisleht

Lisa 3 Koondhindamisleht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json