Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna linna kohtuvälises ja kohtumenetluses esindamise ning õigusteenuse kasutamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2024, 53

Tallinna linna kohtuvälises ja kohtumenetluses esindamise ning õigusteenuse kasutamise kord

Vastu võetud 21.03.2024 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 23 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse Tallinna linna (edaspidi linn) kohtuvälises ja kohtumenetluses (edaspidi koos vaidlus) esindamise ning linna ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele (edaspidi koos asutus) kehtiv õigusteenuse kasutamise kord.

  (2) Kohtuväline menetlus on käesoleva määruse tähenduses:
  1) menetlus riigihangete vaidlustuskomisjonis;
  2) menetlus töövaidluskomisjonis;
  3) menetlus üürikomisjonis;
  4) kriminaalasja kohtueelne menetlus;
  5) pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetlus;
  6) muu seaduses sätestatud kohtuvälise vaidluse lahendamise organi menetlus.

§ 2.  Õigusteenus

  Õigusteenus käesoleva määruse tähenduses on õigusabilepingu alusel õigusnõustamine, esindamine kohtuvälises või kohtumenetluses, õigusarvamuse või dokumendi koostamine ja muu toimingu tegemine.

§ 3.  Linna õigusteenistuse ülesanded

  Linna õigusteenistuse (edaspidi õigusteenistus) ülesanded on:
  1) vaidluste ülelinnaline koordineerimine;
  2) vaidluste lahendamise korraldamine;
  3) vaidlusega tegeleva asutuse ja esindaja määramine;
  4) asutuse juhendamine linna esindamisel vaidluses;
  5) vaidluse algatamise, edasikaebamise ja lõpetamise kooskõlastamine;
  6) linna õiguspraktikat märkimisväärselt mõjutavate lahendite kohta kokkuvõtete koostamise korraldamine;
  7) õigusteenuse kasutamiseks vajalike vahendite planeerimine ja õigusteenuse ostmise korraldamine;
  8) õigusteenuse kasutamise kohta informatsiooni kogumine ja kulude kontrollimine.

2. peatükk LINNA ESINDAMINE 

§ 4.  Linna esindamine

  (1) Linna esindamine peab olema õigeaegne ja asjatundlik ning põhinema asjaolude, tõendite ja kohtupraktika põhjalikul uurimisel. Asutus ja/või esindaja on kohustatud järgima õigusteenistuse juhiseid ning tegema endast oleneva, et kaitsta linna õigusi ja huve.

  (2) Esindaja käesoleva määruse tähenduses on isik, kes esindab linna volikirja või lepingu alusel.

  (3) Üldjuhul määratakse esindajaks õigusteaduses kõrghariduse omandanud ja vaidlustes kogenud linna teenistuja.

  (4) Linnasekretäril on õigus anda asutuse juhile või muule teenistujale linna vaidluses esindamiseks edasivolitamise õigusega volitusi.

  (5) Linnasekretäril on õigus kehtestada menetlusdokumentide vorme ja juhendeid, mida esindaja on kohustatud linna esindades kasutama.

§ 5.  Vaidluse algatamine

  (1) Vaidlus algatatakse, kui on ammendunud muud tõhusad võimalused linna huve kaitsta.

  (2) Linna valitseva mõju all oleva juriidilise isiku juhtorgani liikme vastu vaidluse algatamise otsustab Tallinna Linnavalitsus.

  (3) Tallinna Linnavolikogu võib esitada Riigikohtule taotluse tunnistada väljakuulutatud, kuid jõustumata seadus või jõustumata Vabariigi Valitsuse või ministri määrus põhiseadusega vastuolus olevaks või jõustunud seadus, Vabariigi Valitsuse või ministri määrus või selle säte kehtetuks, kui see on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega. Kohtule taotluse edastamise korraldab õigusteenistus.

§ 6.  Esindusõiguse ulatus

  (1) Esindajal on õigus teha menetluses esindatava nimel kõiki toiminguid, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut.

  (2) Hagist, kaebusest või avaldusest või edasikaebamisest loobuda või seda tagasi võtta, hagi või avaldust õigeks võtta, kaebusega nõustuda, kokkuleppemenetluse kohaldamiseks nõusolekut anda, kohtuvälist või kohtulikku kokkulepet või kompromissi sõlmida tohib esindaja käesoleva määruse § 7 kohaselt tehtud otsuse alusel.

§ 7.  Esindusõiguse ulatust ületavate toimingute tegemine

  (1) Käesoleva määruse § 6 lõikes 2 sätestatud esindusõiguse ulatust ületavate toimingute tegemise otsustab:
  1) õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja, kui linn loobub nõudest 10 000 euro ulatuses või linnal tekib rahalisi kohustusi summas, mis ei ületa 10 000 eurot, või kui linn ei võta rahalisi kohustusi ega loobu rahalistest nõuetest;
  2) linnasekretär või tema volitatud isik, kui linn loobub nõudest või linnal tekib rahalisi kohustusi summas kuni 100 000 eurot;
  3) linnavalitsus, kui linn loobub nõudest või linnal tekib rahalisi kohustusi 100 000 eurot ületavas summas.

  (2) Kui määruse § 6 lõikes 2 nimetatud toiminguga kaasneb haldusakti andmine, muutmine, kehtetuks tunnistamine, toimingu sooritamine või halduslepingu sõlmimine või muutmine, kiidab selle heaks asjaomane haldusakti andev, toimingut tegev või halduslepingut sõlmiv organ.

3. peatükk ÕIGUSTEENUSE KASUTAMINE 

§ 8.  Õigusabilepingu sõlmimine

  (1) Õigusteenuse kasutamine peab kõiki asjaolusid arvesse võttes olema vajalik ja põhjendatud. Õigusteenuse ostmise menetluse korraldab üldjuhul õigusteenistus.

  (2) Õigusteenuse osutajaga sõlmib õigusabilepingu:
  1) linnasekretär;
  2) Tallinna Linnavolikogu nimel linnavolikogu kantselei;
  3) ametiasutuse juht, kooskõlastades lepingu sõlmimise õigusteenistusega;
  4) hallatava asutuse juht, kooskõlastades lepingu sõlmimise ametiasutuse ja õigusteenistusega.

  (3) Õigusteenuse sisu, esindusõiguse ulatus, tasu ja aruandekohustus määratakse kindlaks õigusabilepingus, mis sõlmitakse linnasekretäri kinnitatud vormil.

  (4) Õigusabileping sõlmitakse üldjuhul advokaadibürooga. Kaalukal põhjusel võib õigusabilepingu sõlmida teiste isikutega.

§ 9.  Õigusteenuse rahastamine

  (1) Õigusteenuse eest tasub õigusabilepingu ja esitatud arvete alusel õigusabilepingu sõlminud asutus oma eelarvelistest vahenditest.

  (2) Kui asutusel puuduvad eelarvelised vahendid õigusteenuse ostmiseks, sõlmib põhjendatud juhul õigusabilepingu linnasekretär ja kulud kaetakse Tallinna Linnakantselei selleks ette nähtud eelarvelistest vahenditest.

4. peatükk ASUTUSTE KOHUSTUSED 

§ 10.  Ametiasutuse kohustused

  Ametiasutus on kohustatud:
  1) vaidluse algatamise vajaduse korral koostama menetlusdokumendid, korraldama ja tagama linna esindamise ametiasutuse ja hallatava asutuse tegevusvaldkonda puudutavas menetluses;
  2) järgima vaidluses linna esindamisel õigusteenistuselt saadud juhiseid;
  3) osutama hallatavale asutusele õigusküsimuste lahendamisel igakülgset abi;
  4) pidama arvestust enda ja hallatava asutuse vaidluste üle;
  5) korraldama viivitamata pärast enda ja hallatava asutuse kohtuasja materjalide saamist nende andmete sisestamise registrisse käesoleva määruse §-s 13 sätestatud viisil;
  6) edastama õigusteenistusele sõlmitud õigusabilepingu ja tellitud õigusarvamuse kahe tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest või arvamuse saamisest;
  7) esitama õigusteenistusele iga aasta 15. märtsiks ülevaate enda ja hallatava asutuse tehtud kulutustest möödunud kalendriaastal seoses õigusteenuse kasutamisega ja vaidluste arvust vaidluseliikide kaupa;
  8) edastama viivitamata õigusteenistusele registreerimiseks vaidlusega seoses tehtud lahendid;
  9) esitama õigusteenistuse määratud tähtajaks ülevaateid ja analüüse enda tegevusvaldkonna kohta.

§ 11.  Hallatava asutuse kohustused

  Hallatav asutus on kohustatud:
  1) saatma ametiasutusele viivitamata vaidluste materjalid;
  2) järgima vaidluses linna esindamisel õigusteenistuselt saadud juhiseid;
  3) edastama viivitamata õigusteenistusele registreerimiseks vaidlusega seoses tehtud lahendid;
  4) edastama ametiasutusele ja õigusteenistusele sõlmitud õigusabilepingu ja tellitud õigusarvamuse kahe tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest või arvamuse saamisest;
  5) edastama ametiasutusele iga aasta 15. veebruariks ülevaate möödunud kalendriaastal õigusteenuse kasutamisega seoses tehtud kulutustest ja vaidluste arvust vaidluseliikide kaupa.

5. peatükk VAIDLUSTE REGISTREERIMINE 

§ 12.  Vaidluse andmete registreerimine

  (1) Asutus on kohustatud viivitamata edastama Tallinna Linnakantseleile vaidluse materjalid.

  (2) Tallinna Linnakantselei korraldab viivitamata talle edastatud vaidluste andmete registreerimise ja materjalide edastamise asjaomastele isikutele Tallinna linna esindamise tagamiseks.

§ 13.  Tallinna linna kohtuasjade register

  (1) Linn peab enda kohtuasjadest ülevaate saamise eesmärgil Tallinna linna kohtuasjade registrit (edaspidi register).

  (2) Registri põhimääruse kehtestamise õigus on Tallinna Linnavalitsusel.

  (3) Registri vastutav töötleja on Tallinna Linnakantselei. Vastutava töötleja ülesandeid täidab õigusteenistus.

  (4) Volitatud esindaja või õigusabilepingu sõlminud asutus sisestab viivitamata registrisse järgmised andmed:
  1) asja number ja algusaeg;
  2) asja menetleva organi nimetus ja vaidluse liik;
  3) vaidlustatud haldusakti number ja/või toimingu sisu lühikirjeldus ja muu oluline teave;
  4) andmed menetlusosaliste ja linna menetlusseisundi kohta;
  5) kohtulahendi resolutsioon, kuupäev ja andmed väljamõistetud rahalise hüvitise ja/või menetluskulude kohta;
  6) fail kohtulahendiga;
  7) andmed kohtulahendi edasikaebamise ja/või jõustumise kohta.

§ 14.  Vaidluste ülevaate koostamine

  Õigusteenistus esitab Tallinna Linnavalitsusele iga aasta 1. maiks möödunud kalendriaasta vaidluste ja õigusteenuse kasutamise ülevaate.

6. peatükk LAHENDI TÄITMINE 

§ 15.  Lahendi täitmine

  (1) Asutus on kohustatud korraldama jõustunud lahendi täitmise, muu hulgas:
  1) väljamõistetud summade tasumise ja linna kasuks tehtud lahendi viivitamata täitmisele pööramise (sh täitemenetluse algatamise);
  2) lahendiga osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistatud haldusakti kohta muudatuse tegemise, kui see on avaldatud infosüsteemis.

  (2) Menetluskulud tasutakse üldjuhul Tallinna Linnakantselei eelarvelistest vahenditest. Hankeasjaga seoses tekkinud menetluskulud tasub hankija ning töö- ja üürivaidlusega seotud menetluskulud tasub asutus. 

  (3) Vahendite puudumisel täidetakse lahend Tallinna linna eelarves linnavalitsuse reservfondist kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist või Tallinna Linnakantselei eelarvelistest vahenditest.

7. peatükk RAKENDUSSÄTED 

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2014 määrus nr 24 „Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Maris Sild
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json