HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2024, 60

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine

Vastu võetud 15.08.2019 nr 80
RT IV, 27.08.2019, 1
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2021RT IV, 29.01.2021, 1401.02.2021, rakendatakse alates 01.09.2020
21.03.2024RT IV, 28.03.2024, 5531.03.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2024.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 1 punkti 2, lg 3 ja lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) Tori Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteasutus) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa suurus (edaspidi osalustasu), soodustused ja tasumise kord;
  2) lapsevanema poolt kaetava osalustasu soodustused Pärnu Raja Lasteaias kohta kasutava lapse vanemale, kelle elukohaks rahvastikuregistris on registreeritud Tori vald.
[RT IV, 28.03.2024, 55 - jõust. 31.03.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2024.]

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Vanema poolt kaetava osalustasu määr ühes kuus on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast.

  (11) Vanema poolt kaetava osalustasu määra Pärnu Raja Lasteaias kehtestab Pärnu Linnavolikogu.
[RT IV, 28.03.2024, 55 - jõust. 31.03.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2024.]

  (2) Ühest perest pärit Tori valla (edaspidi valla) lasteasutuses või Pärnu Raja Lasteaias kohta kasutava teise lapse eest vanema poolt kaetava osalustasu suuruseks on 50% osalustasu määrast tingimusel, kui vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald.
[RT IV, 29.01.2021, 14 - jõust. 01.02.2021, rakendatakse alates 01.09.2020]

  (3) Ühest perest pärit valla lasteasutuses või Pärnu Raja Lasteaias kohta kasutava kolmanda ja iga järgmise lapse eest on vanem lasteasutuse osalustasu maksmisest vabastatud tingimusel, kui vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald.
[RT IV, 29.01.2021, 14 - jõust. 01.02.2021, rakendatakse alates 01.09.2020]

  (4) Lasteasutuse direktor teavitab vanemat osalustasu suurusest lapse lasteasutusse vastuvõtmisel.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu makstakse alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseni vallavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel sellel näidatud kuupäevaks.

  (2) Kui laps kasutab valla lasteasutuses osaajalist kohta, on osalustasu määr proportsionaalne eraldatud osaaja mahuga. Osaaja kasutamiseks loetakse lasteaia koha kasutamist kindlatel päevadel kuus. Osaaja kasutamise täpsemad tingimused lepitakse kokku lasteasutuse direktoriga.

  (3) Osalustasu makstakse täies mahus valla lasteasutuse suverühma registreeritud lapse eest sõltumata sellest, kas laps kohta kasutab või mitte.

  (4) Osalustasu makstakse 50% ulatuses juhul, kui laps ei kasuta lasteasutuses kohta ajutiselt kaks kuni viis kalendrikuud, kuid vanem soovib kohta lasteasutuses säilitada. Vanem esitab ajutise lasteasutuse koha kasutamise peatamise avalduse kirjalikult lasteasutuse direktorile.

§ 4.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  (1) Vallavalitsuse hallatavates lasteasutustes ei maksta osalustasu suvekuude (juuni, juuli, august) eest, kui vanem on esitanud kirjaliku avalduse lasteasutuse direktorile hiljemalt 10. maiks, märkides ära suvekuu või suvekuud, mille jooksul lasteasutuse kohta ei kasutata.
[RT IV, 29.01.2021, 14 - jõust. 01.02.2021, rakendatakse alates 01.09.2020]

  (11) Osalustasu maksmisest vabastamise tingimused Pärnu Raja Lasteaias kehtestab Pärnu Linnavolikogu.
[RT IV, 28.03.2024, 55 - jõust. 31.03.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2024.]

  (2) Osalustasu määra vähendamiseks või osalustasu maksmisest vabastamiseks esitab vanem põhjendatud taotluse valla sotsiaalosakonnale.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json