HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Alutaguse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2024, 63

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 20.03.2024 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Alutaguse valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteaeda võetakse vastu Alutaguse valla haldusterritooriumil alaliselt elav pooleteise- kuni seitsmeaastane laps, kui tema ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Alutaguse valla haldusterritooriumi.

  (3) Lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale (edaspidi vanem) on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vastavas vanuses lastele moodustatud rühmas vabu kohti.

  (4) Alutaguse vallas asenduskoduteenusel olevale lapsele võimaldatakse lasteaiakoht talle lähimas lasteaias.

  (5) Erivajadusega lapse sobitusrühma vastuvõtmine ning sealt väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud korras.

  (6) Arvestust lapse lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kohta korraldab lasteaia direktor. Lapse arvamine lasteaia nimekirja, sealt väljaarvamine ja rühmade komplekteerimine ning muudatused nimekirjades vormistatakse lasteaia direktori käskkirjaga. Lasteaia direktor korraldab andmete kandmise Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 2.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse elektroonselt Alutaguse valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO https://arno.alutagusevald.ee/ (edaspidi ARNO) hiljemalt 31. maiks.

  (2) Avalduses märgitakse:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht rahvastikuregistri andmetel, lapse tegelik elukoht (kui erineb rahvastikuregistri järgsest elukohast);
  2) vanema(te) ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht rahvastikuregistri andmetel, telefon, e-posti aadress;
  3) lapse lasteaeda vastuvõtmise soovitud aeg;
  4) vanema soovil haridusliku erivajadusega lapse puhul koolivälise nõustamismeeskonna soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas;
  5) vanema soovil täiendavad andmed lapse kohta (allergia, tundlikkus toiduainete suhtes, liikuvus vms);
  6) kinnitus, et vanem kohustub täitma lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda, selles esitatud vanema õigusi ja kohustusi ning maksma osalustasu ja lapse toidupäeva maksumuse vastavalt esitatud arvetele.

  (3) Avaldused registreeritakse nende saabumise järjekorras. Kui lasteaias puudub vaba koht, võib laps jääda lasteaia järjekorda. Kui vanema eelistatud lasteaias ei ole järgmiseks õppeaastaks vastava vanuserühma lapsele kohta, pakutakse kohta teises Alutaguse valla lasteaias.

  (4) Vanemat teavitatakse lapsele lasteaiakoha andmisest. Vanem peab kahe nädala jooksul teatama, kas ta soovib kohta lasteaias või mitte. Kui vanem ei ole oma otsusest tähtajaks teada andnud, on lasteaia direktoril õigus pakkuda kohta järgmisele lasteaia koha järjekorras olevale lapsele.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu ka õppeaasta kestel, lähtudes vastava vanusegrupi laekunud avalduste järjekorrast.

  (6) Lasteaia rühmad komplekteerib lasteaia direktor 25. augustiks.

  (7) Vanem on kohustatud kontaktandmete muutumisest ja muudest lasteaiaga seotud asjaoludest teavitama lasteaia direktorit esimesel võimalusel.

§ 3.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
  1) vanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) lapse koolikohustuse saabumisel;
  3) seoses lapse järjestikuse põhjuseta puudumisega lasteaiast (vähemalt 2 kuud), kui vanem ei ole teavitanud puudumise põhjust.

  (2) Avalduse lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem ARNO keskkonnas 2 nädalat enne lapse lahkumist.

  (3) Koolikohustuse alustamise edasilükkamise aluseks on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul annab lasteaia direktor täiendava tähtaja asjaolude selgitamiseks. Kui vanem ei anna vastust määratud tähtajaks, arvatakse laps lasteaiast välja. Otsusest teavitatakse vanemat ühe nädala jooksul.

  (5) Kui lasteaiast kooliminev laps soovib kasutada lasteaiateenust pärast lõpupidu, esitab vanem lasteaia direktorile vastavasisulise avalduse. Lapsele võimaldatakse lasteaia koht kuni 31. augustini.

  (6) Vanemale väljastatakse koolivalmiduskaart ja antakse soovi korral tema lapse toimikus olevate dokumentide koopiad.

  (7) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toidukulu maksumuse ja osalustasu kuni lapse lasteaiast väljaarvamise päevani.

§ 4.   Määruse rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Alutaguse Vallavalitsuse 14.04.2020 määrus nr 3 „Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tauno Võhmar
vallavanem

Lehti Targijainen
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json