Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Tervishoid

Teksti suurus:

Alustava perearsti toetus Saku vallas

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2024, 65

Alustava perearsti toetus Saku vallas

Vastu võetud 21.03.2024 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala


Määrusega reguleeritakse alustava perearsti toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Toetuse eesmärk on parandada Saku vallas esmatasandi arstiabi kättesaadavust.

  (2) Perearsti toetus (edaspidi toetus) on valla eelarvest perearstile makstav rahaline toetus.

  (3) Toetuse suurus on 50 000 eurot, mis makstakse välja üldjuhul viie aasta jooksul 10 000 eurot aastas, alates taotluse esitamise aastast.

  (4) Toetust on õigus taotleda perearsti nimistu alusel töötamist või tegutsemist alustanud perearstil, kes on taotluse esitamise hetkel töötanud või tegutsenud mitte rohkem kui aasta Saku vallas või Saku valla teeninduspiirkonnas.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse Saku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) aasta jooksul nimistu alusel teeninduspiirkonnas tegutsema asumisest arvates.

  (2) Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed, teeninduspiirkond, tegevuskoht ja arvelduskonto number.

  (3) Taotleja võib taotleda toetust kuni kolmekordses aasta summa ulatuses lisades taotluse juurde vastava põhjenduse.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) Tervisekassa otsus nimistu kinnitamise, teeninduspiirkonna ja tegevuskoha määramise kohta;
  2) taotleja tööandja kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub tööandja nimi ning töösuhte alguskuupäev;
  3) perearsti nimistu alusel perearstina tegutseva taotleja kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub perearstina tegutsemise alguskuupäev.

§ 4.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Vallavalitsus kontrollib taotluses esitatud andmete vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning tal on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, dokumente ja selgitusi.

  (2) Toetuse määramise või määramisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega 30 päeva jooksul, arvates nõuetekohase taotluse saamisest.

  (3) Kui taotleja esitab taotluse käesoleva määruse § 3 lõike 3 alusel, võib vallavalitsus taotluse rahuldada eelarve vahendite olemasolul ning esitatud põhjenduse kaalukuse korral.

  (4) Esimene viiendik toetusest kantakse taotluses märgitud perearsti pangakontole hiljemalt kolme kuu jooksul taotluse esitamisest. Ülejäänud toetuse osad kantakse käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastamise korral tema pangakontole hiljemalt järgmis(t)e aasta(te) 31. märtsiks.

  (5) Toetuse saanud perearst on kohustatud teavitama vallavalitsust:
  1) kui esineb mõni tervishoiuteenuse korraldamise seaduses sätestatud asjaolu, mis võib tagajärjena kaasa tuua tema perearstina tegutsemise lõppemise või nimistu ära võtmise;
  2) perearstina pidevalt tegutsemise lõppemisest enne viie aasta möödumist esmakordsest toetuse saamisest ning töötamise või tegutsemise lõppemise põhjusest;
  3) viibimisest vanemapuhkusel või ajateenistuskohustuse täitmisel, millega kaasneb perearstina töötamise või tegutsemise peatumine.

§ 5.   Toetuse maksmise peatumine, lõpetamine ja tagasinõudmine

  (1) Toetuse maksmine peatub vanemapuhkuse ja ajateenistuskohtuste täitmise ajaks ning jätkub peale nimetatud perioodi lõppu. Vanemapuhkuse ja ajateenistuskohtuse täitmise aega ei arvata viieaastase toetuse maksmise perioodi hulka.

  (2) Vallavalitsuse korraldusega lõpetatakse toetuse maksmine, kui on ilmnenud määruse § 4 lõikes 5 nimetatud asjaolu või toetust saanud perearst lõpetab tegutsemise teeninduspiirkonnas, mis hõlmab Saku valda.

  (3) Toetuse saaja ei ole kohustatud talle välja makstud aasta toetust tagastama, kui perearst on tegutsenud toetuse maksmisest arvates vähemalt kuus kuud.

  (4) Kui perearstile on määratud korraga toetus määruse § 3 lõike 3 alusel suuremas summas ja ta lõpetab töötamise perearstina Saku valla teeninduspiirkonnas asuvas tegevuskohas enne nimetatud perioodi lõppemist, on perearst kohustatud vähem töötatud aja eest toetuse osa proportsionaalselt tagastama.

  (5) Toetuse saaja ei ole kohustatud tagastama väljamakstud toetust juhul, kui tema tegevus perearstina lõpeb temast sõltumatutel asjaoludel.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eero Alamaa
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json