Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Vormsi valla hankekord

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2024, 66

Vormsi valla hankekord

Vastu võetud 19.01.2024 nr 1

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja riigihangete seaduse § 9 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Vormsi valla hankekord (edaspidi kord) reguleerib Vormsi valla ametiasutuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hankija) korraldavate hangete planeerimist, hanke eest vastutavate isikute määramist ja hangete, sh alla riigihanke piirmäära jäävate hangete korraldamist.

  (2) Korras reguleerimata küsimustes juhindub hankija riigihangete seaduses (RHS) ja muudes antud valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatust.

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Hanke korraldamisel tuleb tagada valla rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, hanke kontrollitavus, võimalusel keskkonnasäästlike lahenduste eelistamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihanke korraldamise üldpõhimõtete kohaselt.

  (2) Hangete läbiviimise otsustavad Vormsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) või ametiasutus või hallatav asutus vastavalt korras sätestatud pädevusele.

  (3) Vormsi Vallavolikogu otsustab loa andmise hanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks, kui:
  1) sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta;
  2) hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, mis ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves või perioodi eelarvestrateegias;
  3) vald osaleb kesksetel riigihangetel, ühishangetel ja piiriülestel riigihangetel.

  (4) Korras toodud piirmäärasid rakendatakse ilma käibemaksuta summadele.

  (5) Funktsionaalselt koos toimivate või sama eesmärgi saavutamiseks vajalike asjade, teenuste või ehitustööde eeldatavad maksumused tuleb summeerida. Juhul kui jooksval aastal ühelt tarnijalt on soetatud asju, teenuseid või ehitustöid käesolevas korras sätestatud piirmäärasid ületavas mahus, tuleb järgneva soetuse tegemisel lähtuda käesolevas korras sätestatust.

§ 3.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hanke eest vastutav isik – vastutab hanke korraldamise seaduslikkuse eest vastavalt riigihankeseaduses ja hankedokumentides sätestatud nõuetele, sh juhib hankega seotud komisjonide tööd ja korraldab riigihangete registrisse hankemenetlusega seotud informatsiooni edastamist;
  2) volitatud isik – sisestab riigihangete registrisse hankemenetlusega seotud informatsiooni ja viib elektroonilises riigihangete registris läbi vastavad menetlusetapid;
  3) riigihange – hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem RHS § 14 lõikes 2 nimetatud piirmääraga;
  4) lihthange – hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem RHS § 14 lõikes 1 nimetatud piirmääraga, kuid jääb alla RHS § 14 lõikes 2 sätestatud piirmäära;
  5) väikehange – hange, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 5000 eurot kuni lihthanke piirmäär;
  6) ostumenetlus- hange, mille eeldatav maksumus on kuni 4999 eurot;
  7) hanke tehniline kirjeldus – lepingu eseme kirjeldamiseks vastavas valdkonnas tegutsevatele isikutele arusaadavat terminoloogiat ja täpsusastet kasutades asjade või teenuste omaduste ja neile esitatavate nõuete loetelu või ehitustööde omaduste ja neile esitatavate tehniliste nõuete kogum, mis on koostatud kooskõlas riigihangete seaduses ja hankekorras sätestatud põhimõtetega;
  8) hankeleping – hanke tulemusel sõlmitud võlaõiguslik leping sõltumata selle vormist;
  9) vastutav täitja - isik, kes vastutab eelarve tegevusala rahaliste vahendite kasutamise ja hankelepingu täitmise eest.

§ 4.   Erandid

  (1) Käesolevas määruses sätestatud menetlusreegleid ei pea järgima riigihangete seaduse § 11 ja § 12 nimetatud juhtudel.

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul otsustab asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise vallavalitsus.

2. peatükk Hanke planeerimine ja korraldamine 

§ 5.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse hanked, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne või ületab väikehanke piirmäära.

  (2) Vallavalitsuse teenistuja ja hallatavate asutuste juhid esitavad hankeplaani ettepanekud hiljemalt 1. novembriks koos järgmise aasta eelarve taotlusega vallavalitsusele ja hankeplaani koostamise eest vastutavale teenistujale. Vastutav teenistuja koostab hankeplaani eelnõu ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (3) Hankeplaani märgitakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hanke eeldatav maksumus;
  4) hanke korraldamise aeg;
  5) hanke eest vastutav isik.

  (4) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Vormsi valla eelarve vastuvõtmist. Hankeplaan avalikustatakse Vormsi valla veebilehel, v.a. hangete eeldatavad maksumused.

  (5) Kuni hankeplaani kinnitamiseni või erakorralistel juhtudel toimub hanke korraldamine vallavalitsuse korraldusel.

  (6) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele.

§ 6.   Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

  (1) Hangete korraldamisel moodustab vallavalitsus vähemalt kolmeliikmelise hankekomisjoni. Hankekomisjon võib olla alaline või moodustakse igakordselt vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Hankekomisjoni pädevus:
  1) hanketeate ja hanke alusdokumentide kooskõlastamine;
  2) pakkumuste avamine;
  3) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine;
  4) pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
  5) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine (sh põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine, kõigi pakkumuste tagasilükkamine);
  6) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine;
  7) pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine.

  (3) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (4) Hankekomisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta sõltumatuid eksperte.

  (5) Hankekomisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad hanke eest vastutav isik ja vähemalt üks hankekomisjoni liige. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

  (6) Hankekomisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku hankemenetluse lõpetamiseks.

3. peatükk Riigihanke ja lihthanke korraldamine 

§ 7.   Hanke korraldamine

  (1) Riigihanke ja lihthanke korraldamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsuse korraldusega määratakse kindlaks:
  1) riigihanke nimetus;
  2) riigihanke number;
  3) hankemenetluse liik;
  4) hanke alusdokumendid;
  5) vajadusel hankekomisjoni koosseis;
  6) hanke eest vastutav isik;
  7) hankelepingu vastutav täitja;
  8) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;
  9) vajadusel muu informatsioon.

  (3) Lihthanke korraldamisel tuleb järgida RHS §-s 125 ja korras sätestatut.

  (4) Lihthanke piirmäära ületavad riigihanked viiakse läbi riigihangete registris.

  (5) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid.

§ 8.   Riigihanke eest vastutav isik ja volitatud isik

  (1) Riigihanke või lihthanke korraldamise eest vastutav isik ja vajadusel volitatud isik määratakse hankeplaanis või vallavalitsuse korraldusega või hallatava asutuse juhi käskkirjaga.

  (2) Hankeplaani märgitud hanke eest vastutav isik vastutab hanke ettevalmistamise ja läbiviimise eest.

  (3) Riigihanke eest vastutav isik:
  1) korraldab hanketeate ja riigihanke alusdokumentide koostamise ja vajadusel muutmise;
  2) korraldab volitatud isiku tööd;
  3) määrab hankekomisjoni koosolekute toimumise aja, kutsub liikmed komisjoni koosolekule ja valmistab ette vajalikud materjalid;
  4) koostab hankemenetluses vajalikud haldusaktide eelnõud;
  5) korraldab hanke kohta teabe avalikustamise valla veebilehel. Avalikustamiseks loetakse valla veebilehel riigihangete registri veebilehele vastava lingi tegemist;
  6) täidab muid riigihangete seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Volitatud isik:
  1) teostab riigihangete registris vajalikud toiminguid;
  2) annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
  3) tagab kõigi vajalike dokumentide õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele.

  (5) Juhul kui volitatud isikut ei määrata, täidab volitatud isiku ülesandeid vastutav isik.

§ 9.   Vallavalitsuse ülesanded hankemenetluses

  (1) Vallavalitsus otsustab hankekomisjoni ettepanekul hankemenetluse lõpetamise.

  (2) Vallavalitsus otsustab hanke eest vastutava isiku ettepanekul:
  1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
  2) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmise;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
  4) pakkumuse tagasilükkamise;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
  6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise;
  7) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise;
  8) vajadusel muude riigihangete seaduses sätestatud hankija otsuste tegemise.

§ 10.   Hankelepingu sõlmimine

  Hankelepingu peab sõlmima kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Hankelepingu allkirjastab vallavanem või teda asendav isik.

4. peatükk Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamine 

§ 11.   Väikehanke korraldamine

  (1) Väikehanke korraldamise ja läbiviimise viisi otsustab ametiasutuse juht.

  (2) Olenevalt hankelepingu eseme keerukusest ja selle tehnilise kirjelduse mahust võib hanke läbi viia riigihangete registris või pakkumuse esitamise ettepanekuna. Kui riigihangete registris hanke läbiviimise hankedokumente ei koostata, siis hanke eest vastutav isik koostab pakkumuse esitamise ettepaneku.

  (3) Pakkumuse esitamise ettepanek peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus (tehniline kirjeldus);
  2) vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile;
  3) pakkumuse esitamise tähtaeg;
  4) pakkumuste hindamise alused;
  5) lepingu projekt.

  (4) Kui väikehanget ei viida läbi riigihangete registris, tuleb konkurentsi olemasolu korral teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule. Konkurentsiolukorra puudumist peab hanke läbiviija põhjendama.

  (5) Projekteerimistööde hankimise korral, mis on varem tellitud töö jätkamine või muutmine, võib hankija pidada jätkutöö tellimiseks hinna läbirääkimisi töövõtjaga.

  (6) Eduka pakkumuse valiku põhjendus fikseeritakse hanke eest vastutava isiku poolt vormistatud protokollis. Pakkumuse edukaks tunnistamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (7) Hallatava asutuse poolt korraldatud hanke osas otsustab pakkumuse edukaks tunnistamise hallatava asutuse juht käskkirjaga.

  (8) Konkurentsi olemasolul teavitab hanke eest vastutav isik teisi pakkujaid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hankemenetluse tulemustest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (9) Pakkumustega seotud dokumendid tuleb registreerida ametiasutuse või hallatava asutuse dokumendiregistris.

  (10) Eduka pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmib kirjaliku lepingu vallavanem või hallatava asutuse juht.

§ 12.   Ostumenetluse läbiviimine

  (1) Ostumenetluse korraldamise otsustab vallavanem, hallatava asutuse juht või teenistuja, kellele asjade või teenuste ostmine või ehitustööde tellimine on tööülesandeks.

  (2) Pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Hanke objekti majanduslikult soodsaima hinna väljaselgitamiseks võrreldakse hanke objekti turuhinda, võttes ettevõtjatelt hanke objekti hinnapakkumused või võrreldes hanke objekti hindu veebilehtedel või hinnavaatlust võimaldavates portaalides, ning põhjendatakse oma valikut.

  (4) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase hanke objekti eest tasutava hinnaga. Hankija ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

  (5) Ostumenetlus viiakse läbi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning dokumendid registreeritakse asutuse dokumendiregistris.

5. peatükk Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks 

§ 13.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav teenistuja, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud enne riigihanke korraldamise alustamist kinnitama, et tal ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti.

  (2) Riigihanke korraldamise eest vastutav teenistuja, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut ülemust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

6. peatükk Riigihanke dokumentide säilitamine 

§ 14.   Riigihanke dokumentide säilitamine

  (1) Riigihangete registris läbi viidud hanke dokumendid säilitatakse riigihangete registris.

  (2) Kui riigihange ei ole tervikuna läbi viidud elektrooniliselt riigihangete registris, korraldab riigihanke korraldamise eest vastutav isik dokumentatsiooni säilimise tagamiseks toimiku moodustamise elektroonselt vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis. Toimikusse kogutakse ja süstematiseeritakse kõik asjaomase riigihanke läbiviimise käigus kuni lepingu sõlmimiseni saadud ja loodud dokumendid (hankedokumendid koos tehnilise kirjeldusega, saabunud pakkumused, hankija otsused, kirjad ja e-kirjad, teated, kutsed, memod jne) nende saamise või loomise järjekorras ning neid säilitatakse 7 aasta jooksul riigihanke alustamisest arvates.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaak Kaabel
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json