Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Heakorra- ja kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2014, 13

Heakorra- ja kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 16.04.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

1. peatükk Heakorra tagamine 

§ 1.   Mõisted

  (1) Omanikuna on käesoleva heakorra- ja kaevetööde eeskirja (edaspidi eeskiri) nõuete täitmisel võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

  (2) Kinnistu mõistega on eeskirja nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.

  (3) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (4) Illegaalne graffiti on omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonistused.

§ 2.   Heakorra üldnõuded

  (1) Avalikus kohas tohib jäätmeid ja prügi panna vaid selleks ettenähtud kohta.

  (2) Omanik on kohustatud korras hoidma kinnistu.

  (3) Avalikku kohta paigaldatud lillevaaside, prügiurnide, pinkide, tõkkepiirete, reklaamstendide ja teiste teisaldatavate objektide ja väikevormide korrashoiu ja hoolduse tagab omanik.

  (4) Kallasradade, parkide, haljasalade ning nendega külgnevate kõnniteede puhastamise ja korrastamise tagab omanik.

  (5) Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) on kohustatud tagama:
  1) Kehtna valla (edaspidi vald) teede, tänavate, parkide, haljasalade, väljakute ning muude avalike kohtade korrashoiu;
  2) tänavate nimesiltide paigaldamise ja korrashoiu;
  3) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni.

  (6) Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, kus üritus läbi viidi, puhastama hiljemalt üritusele järgneva päeva kella 9.00-ks või loas märgitud ajaks.

  (7) Põllumajandustööde tegija peab tagama teedele sattunud pori, sõnniku, prahi jms koristamise veotööde lõppedes.

  (8) Isikud peavad täitma tuleohutuse seaduse ning teiste vastavate õigusaktidega sätestatud tuleohutusnõudeid küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel.

§ 3.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused

  (1) Kinnistu ja ehitise omanik kohustatud:
  1) korras hoidma kinnistu ja kinnistu piirdeaia, kinnistu piirides asuvad mängu- ja spordiväljakud, pesukuivatuskohad jmt rajatised;
  2) koristama kinnistuga külgneva ala vastavalt kokkulepetele ja hea tava kohaselt ning seal kõnnitee olemasolul tegema sellel lume- ja libedusetõrjet;
  3) libedusetõrjel kasutama liiva, peent killustikku või töödeldud kruusa;
  4) lumetõrje tegemisel mitte loopima lund sõiduteele;
  5) tegema umbrohutõrjet;
  6) puhastama sadeveekraavi ja truubi, maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, tagades eelvoolu, kui eelnimetatud objektid jäävad tema kinnistule või puhastusalale;
  7) hoidma korras tehnovõrkude ja -rajatiste ning tuletõrje veehoidlate juurdepääsuteed;
  8) hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
  9) rakendama meetmeid kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks.
  10) kõrvaldama ehitise seinalt või piiretelt omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaamid ning kirjutused, kritseldused, grafiti jms;
  11) korras hoidma hoone fassaadi;
  12) remontima või kehtestatud korras lammutama lagunenud ehitise;
  13) hoidma korras ehitise vihmaveerennid ja -torud, kõrvaldama nendesse kogunenud prügi, vajadusel kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama nende tööde ajal tänaval ohutu liikluse;
  14) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende liivatamise;
  15) varustama ehitised ja korterelamutes ka korterid korrektsete numbrisiltidega ning tagama numbri ööpäevaringse nähtavuse;
  16) tagama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise;
  17) omama kinnistul prügi ja tahkete jäätmete paigutamiseks tervisekaitsenõuetele vastavat prügikonteinerit, kindlustama jäätmete üleandmise jäätmekäitlejale;
  18) tagama reovee kogumiskaevu korrasoleku, veepidavuse, korrektse sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  19) tagama kuivkäimla vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele;
  20) tagama loomakasvatushoone vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma ümbruse korras ja vältima selle saastumist virtsa ja sõnnikuga;
  21) hoidma tootmistegevuses tekkivat müra lubatud piires;
  22) tagama tehnilise seadme (kliimaseade, turvakaamera, antenn, valjuhääldi vms) korrektse asetuse ja ohutu kinnituse.

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on põhjustaja kohustatud selle viivitamatult puhastama, kui põhjustajat ei ole võimalik kindlaks teha, siis peab kinnistu korrastama omanik.

§ 4.   Ehitus- ja remonditöö tegija ja tehnovõrgu omaniku kohustused

  (1) Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) alates vastavate tööde alustamisest piirama ehitusplatsi piirdeaiaga ning hoidma selle korras ja tagama selle püsivuse;
  2) vältima objektilt prahi ja pori ning tolmu jms sattumist või kandumist sõidu- ja kõnniteele või naaberkinnistule;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti kasutusse andmist heakorrastama selle ümbruse ning vedama ära ehitusjäätmed.

  (2) Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel.

  (3) Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) tähistama ja hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja inimeste turvalisuse.

§ 5.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Keelatud on:
  1) risustada ja reostada Kehtna valla (edaspidi tekstis vald) haldusterritooriumi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, visata maha prügi, sh sigaretiotsi, määrida hoonete seinu, müüre, piirdeaedu, pinke, kõnniteid, ootekodasid, hauatähiseid, mälestusmärke, valgustus- ja tänavaposte, ühissõidukeid vms, neile kritseldada või joonistada või kahjustada neid muul viisil;
  2) vigastada, omavoliliselt maha võtta või ümber istutada kõrghaljastust välja arvatud eraomandis oleval kinnistul kasvavad viljapuud ja põõsad;
  3) rikkuda murukamarat, teekatet, kinnitada puude külge tarasid, traate, silte;
  4) kallasraja kasutamisel kahjustada kinnistu omaniku vara;
  5) maha panna olmejäätmeid selleks mitte ettenähtud kohta;
  6) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  7) ilma loata tarastada korterelamu juurde kuuluvat territooriumi ja korterelamu juures asuvaid aiamaid;
  8) ehitada kinni rõdu või lodžat ilma kehtestatud korras koostatud projektita ja vastava loata;
  9) paigaldada alaliselt prüginõusid ja -konteinereid väljapoole kinnistu piire, kui see pole eelnevalt kooskõlastatud vallavalitsusega;
  10) paigutada üldotstarbelisse prüginõusse või -konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta avatuks prüginõu või -konteiner;
  11) hoida küttepuid, ehitusmaterjali jms korralikult ladustamata õue tänavapoolses osas või ladustada neid vastu kasvavaid puid;
  12) lasta olme- või reovett sadeveekraavi või sadeveekanalisatsiooni, reostada või risustada neid objekte muul viisil;
  13) lasta veekogusse, kanalisatsiooni- ja sadeveetrassi pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;
  14) valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine maapinnasesse;
  15) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
  16) karjatada koduloomi avalikel haljasaladel;
  17) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi kehtestatud eeskirjade vastaselt;
  18) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  19) parkida mootorsõidukeid haljasaladele, laste mänguväljakutele, kalmistutele, üldkasutatavate supluskohtade territooriumile ja teistesse selleks mitte ettenähtud kohtadesse või mootorsõidukitega märgitud kohtades sõita;
  20) peatumise ja parkimisega takistada läbipääsu ja liiklemist teistele liiklusvahenditele;
  21) sõita asfaltkattega teedel roomikmasinate ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega;
  22) illegaalse graffiti tegemine.

  (2) Valla territooriumil asuvatel veekogudel on keelatud:
  1) reostada veekogu ja selle kaldaid;
  2) sõita mootorveesõidukiga;
  3) murda veekogudel vesiroose ja muid kaitsealuseid taimi;
  4) pesta veekogude kallastel mootorsõidukeid;
  5) ujutada koeri ja teisi koduloomi puhkealade veekogudel.

2. peatükk Kaevetööd 

§ 6.   Kaevetööde mõiste

  (1) Kaevetöödeks on:
  1) sügavamal kui 30 cm maapinnast tehtavad tööd;
  2) tööd, mille käigus rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jne);
  3) planeerimise käigus pinnase esialgse kõrguse muutmine;

  (2) Kaevetöödeks ei loeta:
  1) haua kaevamist kalmistul;
  2) kaevetööde tegemist isiku kinnistul, kui seal ei asu teise isiku tehnovõrku ja –rajatist.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 märgitud juhul peab kinnistu omanik kindlaks tegema enne tööde algust kinnistul teise isiku tehnovõrgu ja –rajatise puudumise.

§ 7.   Kaevetööde luba

  (1) Kaevetööde teostajaks (edaspidi teostaja) on isik, kellele väljastatakse vallavalitsuse vastava ametniku poolt kaevetööde luba (edaspidi luba). Kaevetöid ei tohi teha ilma loata. Loa saamiseks esitab teostaja taotluse koos ametniku poolt nõutud kooskõlastustega.

  (2) Kaevetööde tegemisele avalikult kasutataval teel või tänaval esitab teostaja liikluskorralduse skeemi koos kasutatavate liiklusmärkide, piirete ja valgustuse äranäitamisega. Teostaja vastutab liiklusohutuse eest objektil.

  (3) Enne loa vormistamist kontrollib vallavalitsuse ametnik teostaja poolt tehtud ettevalmistusi (trassi mahamärkimine, kaevetööde tsooni tähistamine piirete ja liiklusmärkidega, jalakäijate ja veokite liiklemise tingimuste kindlustamine). Ebapiisava ettevalmistuse korral jäetakse luba välja andmata.

  (4) Tehnovõrgu ja –rajatise ehitamisel, rekonstrueerimisel või muul analoogsel juhul esitab teostaja vastavate asutuste ja maaomanikuga kooskõlastatud tehnilise dokumentatsiooni.

  (5) Loas antud tööde läbiviimise tingimusi, korda ja tähtaega võib muuta üksnes vallavalitsuse vastava ametniku poolt. Loa tähtaja pikendamiseks peab teostaja pöörduma vallavalitsuse ametniku poole vähemalt üks ööpäev enne kaevetööde tähtaja lõppu.

  (6) Vallavalitsuse ametnik võib loa tühistada, kui töid ei ole alustatud ühe nädala jooksul arvates loas märgitud tööde algustähtajast. Ametnikul on õigus loa kehtivus peatada, kui tööde käigus ei ole täidetud loas toodud tingimusi.

  (7) Kaevetööde ajal peab luba asuma objektil või teostaja käes.

§ 8.   Kaevetööde teostamine

  (1) Kui kaevetöid teostatakse kauem kui viis ööpäeva, on teostaja kohustatud objektile paigaldama tahvli, millel on toodud tööde teostaja nimi, telefoninumber, tööde läbiviimise tähtajad ja otseselt vastutava isiku nimi. Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud ohutuledega või lindiga piiratud piirdetaraga.

  (2) Kaeviku täitmiseks kõlbmatud materjalid tuleb koheselt ära vedada kui pole teisiti kokku lepitud. Keelatud on kaevikuid täita tihendamata. Teostaja tagab tööde teostamise territooriumil heakorra.

  (3) Kaevetöödega lõhutud pinnakate ja kahjustatud haljastus taastatakse teostaja kulul hiljemalt loal toodud tähtajaks. Teekatete taastamiseni tagab teostaja häireteta ja ohutu liikluse. Jalakäijatele tuleb tagada ohutu ligipääs kohtadesse, kuhu varem oli juurdepääs olemas.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda teostajalt ümbersõidutee ehitamist, selle kaevetööde perioodil sõidukorras hoidmist ja pärast tööde lõpetamist ümbersõidutee all olnud maa-ala taastamist.

  (5) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (tundmatu tehnovõrk ja -rajatis, arheoloogiline leid jne) tuleb kaevetööd peatada ning sellest viivitamatult informeerida vallavalitsust ja vastavat asutust. Kaevetööde jätkamiseks peab teostajal vajadusel võtma täiendavad kooskõlastused.

  (6) Kaevetööde tegemise piirkonnas olevate tehnovõrkude ja –rajatiste valdajad kutsutakse kohale enne kaevetööde algust võimalike küsimuste eelnevaks lahendamiseks. Olemasolevaid tehnovõrke ja -rajatisi võib ümber paigutada üksnes projekti olemasolul ja nende valdaja ning kinnistu omaniku loal.

§ 9.   Kaevetööde lõpetamine

  (1) Pinnase kate taastatakse kohe pärast kaevetööde lõpetamist. Erandjuhul vallavalitsuse ametniku loal (kui on vaja liiklus kohe taastada, töid tehakse talvel jne) taastatakse kate ajutiselt. Kuni katte lõpliku taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoiu teostaja.

  (2) Kaevetööde lõpetamisel esitab teostaja vallavalitsusele teostusdokumentatsiooni (kaetud tööde aktid, varjatud tööde aktid, teostusjoonised).

  (3) Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) on tehtud põhi- ja taastamistööd ning tööd, mis olid nimetatud loa taotlusel;
  2) kaevetööde käigus kahjustatud maa-ala ja rajatised on taastatud ja heakorrastatud ning omanikule üle antud;
  3) vallavalitsusele on üle antud teostusdokumentatsioon.

§ 10.   Avariilised tööd

  (1) Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus tekib ootamatult või on võimalikke ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.

  (2) Avariiliste kaevetööde alustamine on erandkorras lubatud ilma loata, sealjuures peab teostaja olema veendunud, et kaevetööde tegemine piirkonnas ei rikuta tehnovõrke ja –rajatisi või muud vara. Avariiliste kaevetööde alustamisest peab telefoni teel teatama vallavalitsusele. Kaevetööde ohutu läbiviimise eest vastutab teostaja.

  (3) Taotlus avariiliste kaevetööde loa saamiseks tuleb esitada vallavalitsuse vastavale ametnikule hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tööde alustamist.

§ 11.   Vastutus

  (1) Tehnovõrgu ja -rajatise või muu vara rikkumisel on teostaja kohustatud teatama sellest viivitamatult omanikule või valdajale. Rikkumine parandatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse teostaja kulul.

  (2) Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi ja liiklusmärke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse teostaja kulul.

  (3) Teostaja on vastutav tööde halvast kvaliteedist tingitud defektide ilmnemise eest teekattes vähemalt 12 kuu jooksul pärast teekatte lõplikku taastamist, Defektid (praod, murdumised, läbivajumised, kaevuluukide ebaõige kõrgus jm) peab likvideerima teostaja oma kulul.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 12.   Vastutus eeskirja rikkumise eest

  Eeskirjas sätestatud nõuete või keeldude rikkumisel kohaldatakse vastutust õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtna Vallavolikogu 17. juuni 2003. a määrus nr 20 „Kehtna valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2014. a.

Tõnis Blank
Vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json