EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2014, 14

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 16.04.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev välireklaami paigaldamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib välireklaami paigaldamist ning nende olemasolu Kehtna valla haldusterritooriumil.

  (2) Välireklaami paigaldamine toimub eeskirja kohaselt antud korralduse alusel, mille teeb Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Vallavalitsusele kuuluvatel infotahvlitel või muudel avalikel reklaamtahvlitel lubatakse avaldada kuulutusi või reklaamplakateid ilma paigaldusloata.

  (4) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik koht – territoorium, ehitis või selle osa, mis on avatud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav, või ühistranspordivahend;
  2) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil, reklaamina käsitletakse liiklusvälist teabevahendit teeseaduse järgi;
  3) reklaamikandja reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, konstruktsioon, seadeldis, treiler jms;
  4) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam.

§ 2.   Paigaldusloa taotluse menetlemine

  (1) Paigaldusluba võib taotleda välireklaami paigaldada sooviv isik maa omaniku või seadusliku valdaja nõusolekul. Juhul kui välireklaami soovitakse paigaldada ehitisele, siis peab välireklaami paigaldamise kooskõlastama ehitise omanikuga. Kooskõlastuse andmist tõendavad vastavate isikute nimed ja allkirjad taotlusel.

  (2) Paigaldusloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane taotlus, millele lisatakse:
  1) kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  2) asendiplaan mõõtkavas, kus on näidatud maapinnale paigaldatav välireklaam.

  (3) Peale paigaldusloa taotluse saamist kontrollib vallavalitsus taotluse vastavust eeskirja nõuetele. Taotluses puuduste esinemise korral antakse tähtaja nende kõrvaldamiseks. Vallavalitsus määrab töötaja, kes menetleb paigaldusloa taotlust ning teeb eeskirjas sätestatud toimingud.

  (4) Paigaldusloa andmisest keeldutakse, kui:
  1) taotluses ja sellele lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid;
  2) välireklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) välireklaam ei sobi ehitise arhitektuurse stiili ja värvilahendusega;
  4) esinevad muud kaalukad asjaolud.

§ 3.   Korraldus paigaldusloa andmiseks

  (1) Paigaldusloa taotluse rahuldamise kohta tehakse vallavalitsuse poolt korraldus 10 tööpäeva jooksul taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest. Taotluse rahuldamata jätmise korral teatatakse sellest kirjalikult taotluse esitajale.

  (2) Korraldusega antakse välireklaami paigaldusluba tähtajaliselt või tähtajatult.

  (3) Vallavalitsusel on õigus peatada korralduse kehtivus või see kehtetuks tunnistada kui:
  1) on jäetud täitmata vallavalitsuse märgukiri puuduste või rikkumise kohta;
  2) välireklaami ei ole paigaldatud kahe kuu jooksul arvates korralduse väljaandmise kuupäevast;
  3) esineb muu õigusaktis sätestatud asjaolu.

  (4) Korralduse peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse vastavat isikut kirjalikult, peatamise puhul teavitatakse lisaks peatamise kestvusest.

§ 4.   Kohustused

  Paigaldusloa saanud isik on kohustatud:
  1) paigaldama välireklaami vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldusloaga;
  2) tagama välireklaami korrektse väljanägemise kogu olemasolu jooksul;
  3) lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud välireklaami koheselt korrastama või eemaldama;
  4) tagama, et mittestatsionaarne välireklaam ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
  5) teatama vallavalitsusele kavatsusest ennetähtaegselt eemaldada välireklaam.

§ 5.   Vastutus

  (1) Eeskirjas sätestatud märgukirja täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigus omavoliliselt või mittenõuetekohaselt paigaldatud välireklaam eemaldada paigaldaja kulul.

  (2) Korralduses märgitud tähtaja möödumisel tuleb välireklaam eemaldada hiljemalt määratud tähtajaks või taotleda 20 päeva enne tähtaja möödumist uus paigaldusluba. Selle kohustuse täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigus korraldada välireklaami või reklaamikandja eemaldamine vastava isiku kulul.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 20. mai 2008. a määrus nr 52 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2014. a.

Tõnis Blank
Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json