PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Hanila valla üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2014, 23

Hanila valla üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 17.12.2003 nr 32
jõustumine 08.01.2004

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390, 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 6 lõikest 1, § 22 lõike 1 punktist 31, «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579) § 24 lõigetest 3 ja 4, § 26 lõikest 1 ning arvestades Lääne Maavalitsuse 28.11.2003 kirjas nr 2.1.-4/03/3448 esitatud Lääne maavanema ettepanekut üldplaneeringu kehtestamiseks, Hanila Vallavolikogu määrab:1. Kehtestada Hanila valla üldplaneering (ENTEC ASi töö nr 369 «Hanila valla üldplaneering).


2. Määrus jõustub pärast üldplaneeringus maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavate muudatuste kandmist maakonnaplaneeringusse.


3. Määruse vaidlustamiseks on igal isikul õigus ühe kuu jooksul, arvates päevast, millal isik sai teada või pidi teada saama planeeringu kehtestamisest, pöörduda Tallinna Halduskohtusse, kui ta leiab, et see määrus on vastuolus seaduse või õigusaktiga või selle määrusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi.

Kalju Hallik
Volikogu esimees


Lisa Hanila valla üldplaneering on kättesaadav Hanila valla veebilehel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json