Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Halinga valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2015, 3

Halinga valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 22.04.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Halinga valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu vastavas käändes) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus ning Avaliku Internetipunkti kasutamise alused.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Avalik Internetipunkt (edaspidi AIP) on Interneti (püsi)ühendusega arvutitega varustatud koht raamatukogus, kus kõigil soovijail on võimalik kasutada arvutit raamatukogu lahtiolekuajal. AIP võimaldab juurdepääsu Internetis olevale avalikule elektroonilisele teabele.
 2) teavik on mis tahes objekt raamatukogus, millele on talletatud informatsiooni.

2. peatükk Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted ja teenused 

§ 3.  Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted

 (1) Raamatukogud on üldkasutatavad raamatukogud.

 (2) Raamatukogude teeninduspiirkonnad kinnitab Halinga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul. Raamatukogu lahtiolekuajad kooskõlastatakse enne kehtestamist raamatukogu nõukoguga.

§ 4.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

 (2) Raamatukogu eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine, skaneerimine jm) võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kehtestab vallavalitsus. Tasuliste teenuste nimekiri ja hinnad peavad olema raamatukogus välja pandud lugejatele nähtaval kohal.

 (3) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, v.a lugeja, kellelt on rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel võetud ära raamatukogu kasutamise õigus.

§ 5.  Teavikute kohalkasutus

 (1) Teavikute kohalkasutus on nende kasutamine raamatukogu ruumides.

 (2) Avariiulitel olevaid teavikuid võib kasutada raamatukogu juhataja/raamatukoguhoidja vahenduseta. Üldjuhul ei laenutata koju jooksval nädalal saabunud ajalehti ja jooksval kuul saabunud ajakirju.

§ 6.  Teavikute kojulaenutus

 (1) Teaviku kojulaenutus on raamatukogu teaviku kasutamine väljaspool raamatukogu ruume.

 (2) Koju saab lugeja teavikuid laenutada isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kojulaenutus registreeritakse laenutuste andmebaasis. Kuni 7-aastased lapsed saavad teavikuid laenutada ainult koos seadusliku esindajaga.

 (3) Kojulaenutusele antud teaviku tagastamiseks määratakse tagastustähtaeg. Lugejat teavitatakse tagastamise tähtpäevast.

 (4) Teaviku tagastustähtaeg on 21 päeva. Vajadusel ning laenutaja ja raamatukogu juhatajaga/raamatukoguhoidjaga kokkuleppel võib määrata kuni 3-kuulise tagastustähtaja.

 (5) Lugeja taotlusel ja juhul, kui teavikut ei ole soovinud laenutada teised lugejad, võib teaviku tagastamiseks määrata uue tähtaja. Uut tagastustähtaega võib taotleda korduvalt. Tagastustähtaja pikendamist võib lugeja taotleda pöördudes vahetult raamatukogu töötaja poole või telefoni ja elektronposti teel. Lugejal on võimalik tagastustähtaega pikendada ka läbi lugejaportaali.

 (6) Juhul kui vajalik teavik on kojulaenutuses, on lugejal võimalus registreeruda tellimisjärjekorda. Tellimisjärjekorda peab raamatukogu juhtaja/raamatukoguhoidja. Teaviku tagastamisest teavitatakse registreerunud lugejat temaga kokkulepitud viisil.

 (7) Tagastamise tähtpäevaks mitte tagastatud teavikute kohta saadetakse lugejale meeldetuletus või helistatakse hiljemalt 1 kuu jooksul alates tagastamise tähtpäevast.

 (8) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tagastamise tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivist 0,06 eurot ühe teaviku eest iga hilinetud päeva kohta. Viivis tasutakse teaviku tagastamisel sularahas raamatukogu juhatajale/raamatukoguhoidjale. Lugeja annab viivise maksmise kohta allkirja vastavasse registrisse. Lugejale väljastatakse viivise tasumise kohta kviitung.

 (9) Viivise tasumiseni võlglasele teavikuid ei laenutata.

 (10) Iga kuu 1.-5. kuupäevadel ja iga kalendriaasta jaanuaris tagastatud teavikute eest viivist ei võeta.

 (11) Lugejale, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteenindust.

§ 7.  Elektroonilised teenused

 (1) Elektroonilised raamatukoguteenused on teenused, mida raamatukogu osutab andmesidevõrgu kaudu.

 (2) Raamatukogu osutab järgmisi elektroonilisi teenuseid: tagastamistähtaja pikendamine, info andmine lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele vastamine.

 (3) Raamatukogu võimaldab lugejale juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu.

 (4) Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama lugejaid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 8.  Teatme- ja teabeteenindus

 (1) Raamatukogu osutab lugejale teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaaside põhjal.

 (2) Lugeja esitab päringu suuliselt (ka telefoni teel) või kirjalikult (ka elektronposti teel). Vastus antakse lugejale sobivas vormis kas kirjalikult või suuliselt.

§ 9.  Raamatukogudevaheline laenutus

 (1) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 (2) Raamatukogudevahelise laenutuse kasutamine registreeritakse. Arvestatakse teistelt raamatukogudelt saadud ja teistele raamatukogudele esitatud tellimusi ning nende täitmist.

 (3) Lugeja tasub teaviku tagastamise postikulud teaviku tellinud raamatukogule sularahas vastavalt postikulu dokumentidele, saades vastu kviitungi.

3. peatükk Lugejaks registreerimine, lugejate õigused, kohustused ja vastutus 

§ 10.  Lugejaks registreerimine

 (1) Määruse mõistes on lugeja raamatukogu registreeritud kasutaja.

 (2) Eelkooliealist esindab registreerimistoimingutes ja lugeja õiguste ning kohustuste täitmisel tema seaduslik esindaja (vanem või eestkostja).

 (3) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel üks kord raamatukogu lugejate andmebaasis. Andmebaasis on järgmised lugeja isikuandmed:
 1) nimi
 2) elukoht (postiaadress);
 3) telefon;
 4) elektronposti aadress;
 5) lugejarühm;
 6) isikukood.

 (4) Registreerimisel tutvustatakse lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja. Eeskirja tundmise kohta annab lugeja allkirja vastavasse registrisse.

 (5) Iga kalendriaasta algul kontrollitakse ja parandatakse andmebaasis lugejate andmed ning lugeja registreeritakse ümber. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgnevuse likvideerimist.

§ 11.  Lugeja isikuandmete kasutamine

 (1) Lugeja isikuandmed kantakse raamatukogude veebipõhisesse e-kataloogi URRAM.

 (2) Lugeja isikuandmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ning statistilisel eesmärgil.

 (3) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

§ 12.  Lugeja õigused

 (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

 (2) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

 (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 13.  Lugeja kohustused

 (1) Lugeja esitab raamatukogust laenutamisel isikut tõendava dokumendi.

 (2) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama lugejate andmebaasi märgitud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

 (3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas. Teaviku kahjustamisest on lugeja kohustatud teavitama raamatukogu töötajat.

 (4) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

 (5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust, lülitama nutiseadmed vaiksele režiimile ja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

 (6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

 (7) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning seda täitma.

§ 14.  Lugeja vastutus

 (1) Kui lugeja ei tagasta teavikut tagastamise tähtpäevaks, võib lugejalt nõuda viivist määruse § 6 lõikes 8 sätestatud korras.

 (2) Tagastamata või rikutud teaviku peab lugeja asendama sama teavikuga või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 3,20 eurot teaviku kohta. Hinna määrab raamatukogu juhataja vastava kirjaliku otsusega. Sularahas tasumise korral saab lugeja raamatukogu töötajalt vastu kviitungi.

 (3) Lugejalt, kes ei ole määratud tähtajaks täitnud teaviku rikkumise või tagastamata jätmise hüvitamise kohustust või kes korduvalt on rikkunud raamatukogu sisekorda, võib võtta raamatukogust teavikute laenutamise õiguse ära kuni üheks aastaks. Otsuse teavikute laenutamise õiguse äravõtmiseks teeb raamatukogu juhataja, kes vormistab otsuse kirjalikult.

 (4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus või tema volitusel raamatukogu, lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallavalitsusel või tema volitusel raamatukogul, õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. peatükk Avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri 

§ 15.  AIP-i teeninduse põhimõtted

 (1) AIP võimaldab põhiteenusena tasuta juurdepääsu avalikule teabele.

 (2) Enne AIP teenuse kasutamist annab külastaja AIP-i päevikusse allkirja internetipunkti kasutamise eeskirjaga tutvumise kohta. Raamatukogu juhataja/raamatukoguhoidja registreerib AIP-i päevikus konkreetse isiku tööaja alguse ja lõpu.

 (3) Arvuti kasutamise õigus on ühel inimesel korraga, austades teiste inimeste privaatsust.

 (4) AIP-i kasutajal on kohustus täita käesoleva eeskirja nõudeid.

 (5) AIP-i varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult, ruumi ja inventari rikkumisel on AIP-i kasutaja kohustatud hüvitama enda süül tekkinud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 16.  Raamatukogu juhataja/raamatukoguhoidja kohustused

  Raamatukogu juhataja/raamatukoguhoidja:
 1) abistab isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
 2) registreerib eelnevalt AIP-i kasutajad kohapeal;
 3) käivitab ja lülitab välja arvutid;
 4) kontrollib arvutite korrasolekut;
 5) annab juhiseid AIP-i kasutamiseks;
 6) tõkestab arvutite väärkasutamise;
 7) kontrollib arvutite kasutamise aega;
 8) registreerib arvuti kasutamise;
 9) raamatukogu juhataja/raamatukoguhoidja teavitab arvuti rikkest IT-spetsialisti;
 10) IT-spetsialist korraldab arvuti remondi ja hoolduse.

§ 17.  AIP-i kasutaja õigused

  AIP-i kasutajal on õigus:
 1) määratud ajal kasutada AIP-i arvuteid;
 2) saada abi juhatajalt või raamatukoguhoidjalt;
 3) pääseda tasuta juurde avalikule teabele.

§ 18.  AIP-i kasutaja kohustused

  AIP-i kasutaja on kohustatud:
 1) kohe teatama raamatukogu juhatajale või raamatukoguhoidjale tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara mittekorrasolekust, lõhkumisest või kadumisest;
 2) enne printimist või kopeerimismasina kasutamist informeerima raamatukogu juhatajat/raamatukoguhoidjat;
 3) täitma raamatukogu juhataja/raamatukoguhoidja korraldusi.

§ 19.  AIP-i kasutajal on keelatud

  AIP-i kasutajal on keelatud:
 1) süüa, juua ja suitsetada AIP-i töökohal;
 2) häirida teisi kasutajaid;
 3) viibida raamatukoguruumis mobiiltelefoniga, mis ei ole vaiksel režiimil;
 4) muuta arvutite seadistust;
 5) installeerida tarkvara ja laadida faile kõvakettale;
 6) omavoliliselt sisse ja välja lülitada arvuteid;
 7) laadida maha piraattarkvara;
 8) installeerida arvutisse isiklikku tarkvara;
 9) kasutada AIP-i tehnikat ja ressursse ühiskondlike kõlblusnormidega vastuolus olevate materjalide tarbimiseks ja levitamiseks.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavolikogu 23.05.2007. a määrus nr 18 „Halinga valla raamatukogude kasutamise eeskiri” (RT IV, 22.06.2012, 21)

§ 21.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarvi Tasane
Volikogu esimees