SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Are valla sotsiaalmaja kodukorra kinnitamine

Väljaandja:Are Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2015, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Are valla sotsiaalmaja kodukorra kinnitamine

Vastu võetud 26.08.2014 nr 3
RT IV, 03.09.2014, 2
jõustumine 06.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.04.2015RT IV, 28.04.2015, 101.05.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 4 ja § 14 lg 1 ning Are Vallavolikogu 29.12.2009 määruse nr 14 „Sotsiaaleluruumi andmise ja kasutamise korra kinnitamine“ punkti 5.3.3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kodukord reguleerib Are valla sotsiaalmajja (edaspidi sotsiaalmaja) vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise, samuti sotsiaalmaja kasutamise täpsemad tingimused ja töökorralduse.

  (2) Majutamiseks loetakse käesolevas kodukorras sotsiaalmaja kasutamist isiku või perekonna poolt ööpäevaringselt ja pikemalt kui üks kalendrikuu.

  (3) Ajutiseks majutamiseks loetakse käesolevas kodukorras sotsiaalmaja kasutamist isiku või perekonna poolt mitte kauem kui kaks nädalat.

  (4) Viibimiseks loetakse käesolevas kodukorras sotsiaalmaja kasutamist isiku poolt, mis ei sisalda ööbimist.

§ 2.   Üürniku õigused

  (1) Igapäevaste probleemide lahendamiseks pöörduda sotsiaalmaja perenaise poole.

  (2) Sotsiaalmajja majutatud isikutel on õigus sotsiaalmajas viibida ööpäevaringselt.

  (3) Öörahu sotsiaalmajas on kell 23.00 kuni 07.00.

  (4) Pöörduda küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega Are vallavalitsuse humanitaarnõuniku poole.

  (5) Kasutada teenuseid vastavalt Are Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (6) Sotsiaalmajja majutatud isikutel ja sotsiaalmajas viibivatel isikutel on õigus kasutada sotsiaalmaja olmetehnikat sotsiaalmaja üürilepingus ja/või personali määratud tingimustel.

  (7) Olla koheldud väärikalt, lugupidamise ja viisakusega.

§ 3.   Üürniku kohustused

  (1) Hoida puhtust ja korda talle üürile antud eluruumis, sotsiaalmaja üldkasutatavates siseruumides ja väliterritooriumil.

  (2) Osaleda koristus- ja heakorratöödel sotsiaalmajas vastavalt heakorratööde graafikule.
[RT IV, 28.04.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]

  (3) Sotsiaalmajja majutatud isikutel on kohustus kord nädalas pesta nii voodipesu kui ka isiklikke riideid ning kord kuus viia läbi üüripinna suurpuhastust.
[RT IV, 28.04.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]

  (4) Sotsiaalmajja majutatud isikud ja sotsiaalmajas viibivad isikud on kohustatud heaperemehelikult kasutama sotsiaalmaja inventari.

  (5) Sotsiaalmajja majutatud isikud on kohustatud täitma tuleohutusnõudeid.

  (6) Hoiduda tegudest, mis kahjustavad sotsiaalmaja mainet.

  (7) Sotsiaalmajas viibivatel ja sinna majutatud isikutel on kohustus järgida Are Vallavalitsuse poolt volitatud isikute korraldusi.

  (8) Teatada sotsiaalmaja perenaisele, kui ta ei ööbi sotsiaalmajas.

  (9) Sotsiaalmajja majutatud isikud ja sotsiaalmajas viibivad isikud võivad viibida ainult nendes ruumides, mida sotsiaalmaja üürileping ja/või sotsiaalmaja personal lubab kasutada.

  (10) Sotsiaalmajas viibivatel ja sinna majutatud isikutel on keelatud omavoliliselt võtta või kasutada teistele isikutele kuuluvaid esemeid.

  (11) Lukustada igal õhtul sotsiaalmaja välisuks.

§ 4.   Sotsiaalmajas keelatud tegevused

  Sotsiaalmajas on keelatud:
  1) suitsetamine. Suitsetada tohib ainult sotsiaalmaja väliterritooriumil selleks ettenähtud kohas;
  2) sotsiaalmaja vara viimine ühest ruumist teise või majast välja ilma loata;
  3) alkohoolsete jookide tarvitamine ja alkoholijoobes viibimine;
  4) igasugune vägivallatsemine, ebatsensuursed väljendid, narkootiliste ainete tarvitamine, koosviibimiste korraldamine, valju muusika kuulamine, uste paugutamine.

§ 5.   Sotsiaalmajja vastuvõtmine, lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Sotsiaalmajja vastuvõtmine toimub taotleja avalduse alusel sõlmitava üürilepingu või ajutise majutamise akti alusel.

  (2) Sotsiaalmajja majutatud isik võib sotsiaalmajast lahkuda kirjaliku avalduse alusel. Kui sotsiaalmajja majutatud isikuga on sõlmitud leping, siis on eespool nimetatud avaldus lepingu lõpetamise aluseks. Lepingu lõppemise päevaks loetakse eelpool nimetatud avalduses märgitud kuupäeva kuid mitte varem kui 30 päeva peale avalduse laekumist ning lõppemine vormistatakse vastava märke tegemisega lepingusse.

  (3) Sotsiaalmajja majutatud isik arvatakse sotsiaalmajast välja kui:
  1) ta rikub lepingust või kodukorrast tulenevaid tingimusi;
  2) üürnikule on tehtud kaks ettekirjutust kodukorrast tulenevate rikkumiste kohta;
  3) kui ta on sotsiaalmajast omavoliliselt lahkunud ning tema kohta pole saadud andmeid ühe kuu jooksul;
  4) kui ta on sotsiaalmajast omavoliliselt lahkunud ning kui on andmeid, et ta on elama asunud mõnele teisele elamispinnale;
  5) kui ta on paigutatud kinnipidamiskohta või hooldekodusse;
  6) tema surma korral surma päevale järgnevast päevast.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json