SotsiaalhoolekanneToetused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2015, 11

Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord

Vastu võetud 23.04.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kelle elukoha aadressiandmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Jõgeva vald, sõidutoetuse andmine ning sõidukulutuste hüvitamine.

§ 2.  Sõidutoetuse liigid

  Sõidutoetuse liigid on:
 1) tasuta bussisõitu võimaldava dokumendi (edaspidi sõidukaardi) taotlemine maakonnaliinil;
 2) tehtud sõidukulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kaugliiniveol.

§ 3.  Sõidutoetust saama õigustatud isikud

 (1) Sõidukaarti ja tehtud sõidukulude hüvitamist sõidupiletite alusel sõiduks kooli ja koolist koju on õppeveerandi jooksul õigustatud saama üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) statsionaarses õppes õppivad õpilased.

 (2) Taotlejal on õigus saada ainult ühte liiki sõidutoetust.

 (3) Mittestatsionaarses õppes õppijatele sõidukulutusi ei hüvitata.

§ 4.  Sõidukaardi taotlemine

 (1) Maakonnaliinil sõitmise korral hüvitatakse sõit kooli ja koolist koju sõidukaardi alusel.

 (2) Sõidukaardi taotlemiseks:
 1) esitab esimesse klassi õppima asuva õpilase vanem või eestkostja vallavalitsusele andmed õpilase nime, isikukoodi, kooli nimetuse, klassi ja sõidumarsruudi kohta;
 2) esitab kooli ja/või elukohta vahetanud õpilase vanem või eestkostja vallavalitsusele andmed õpilase nime, isikukoodi, kooli nimetuse, klassi ja sõidumarsruudi kohta.

§ 5.  Tehtud sõidukulutuste hüvitamise tingimused

 (1) Kaugliiniveol tehtud sõidukulutused hüvitatakse:
 1) Jõgeva maakonna üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) statsionaarses õppes õppivatele õpilastele sõiduks kooli ja koolist koju kõikidel õppepäevadel sõidupiletite alusel;
 2) väljaspool Jõgeva maakonna üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) statsionaarses õppes õppivatele õpilastele sõit kooli ja koolist koju kaks korda kalendrikuus sõidupiletite alusel.

 (2) Sõidukulutuste hüvitamise vormikohane taotlus (lisa) koos sõidupiletitega esitatakse Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse kulutuste tegemisele järgneva kuu seitsmendaks kuupäevaks. Taotluses märgitakse:
 1) õpilase nimi, elukoht, kool, klass;
 2) sõidetav marsruut;
 3) pangakonto number ja konto omaniku nimi.

 (3) Hüvitis kantakse taotluse esitamise kuu neljateistkümnendaks kuupäevaks taotluses märgitud õpilase, vanema või eestkostja pangakontole.

 (4) Vanemaid kui eelmise kalendrikuu sõidupileteid ei hüvitata.

 (5) Sõidutoetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmete esitamisel on vallavalitsusel õigus väljamakstud raha tagasi nõuda.

 (6) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused otsustab vallavalitsus.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Rainis Uiga
Volikogu esimees

Lisa Taotlus