HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse toetamise kord Raasiku vallas

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2015, 22

Lapsehoiuteenuse toetamise kord Raasiku vallas

Vastu võetud 14.04.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 12¹ lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1 ja § 27 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Lapsehoiuteenuse toetamise kord reguleerib Raasiku valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva 1,5-3 aastase lapse lapsehoiuteenuse osalise rahastamise tingimusi, taotlemist, aruandlust ja järelevalvet.

  (2) Lapsehoiuteenus (edaspidi teenus) on lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapse arendamise, hooldamise ja turvalisuse teenuse osutaja.

§ 2.   Teenuse osutamine

  (1) Raasiku valla eelarvest rahastatava teenuse osutamine peab vastama õigusaktides sätestatud nõuetele. Teenuse osutaja ja lapsehoidja peavad oma töös lähtuma lapse huvidest ning teenuse osutaja, vanema ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingust.

  (2) Teenuse osutaja, vanema ja vallavalitsuse vahel sõlmitakse kolmepoolne kirjalik leping. Leping peab muuhulgas sisaldama lapse isikuandmeid, teenuse kasutamise alguse kuupäeva, teenuse eest vanema makstava tasu suurust, toitlustamise eest makstava toidupäevamaksumuse suurust, vallavalitsuse poolt teenuse eest makstava tasu suurust. Lepingus fikseeritakse teenuse osutamise koha aadress, teenuse kestus päevas ja kuus ning aruandluse esitamise tingimustes.

  (3) Raasiku valla eelarvest rahastatava teenuse saajaks on:
  1) laps käesoleva määruse § 1 lõikes 1 märgitud vanuses, kelle enda ja teenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Raasiku vald;
  2) laps, kes on registreeritud Raasiku valla munitsipaallasteaiakoha järjekorda, kuid kellele pole suudetud kohta tagada.

§ 3.   Teenuse rahastamise tingimused

  (1) Raasiku valla eelarvest toetatakse teenust järgmistel tingimustel:
  1) teenuse osutaja ja teenus vastab sotsiaalhoolekande seaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses, nende alusel antud õigusaktides ja käesolevas määruses kehtestatud nõuetele;
  2) teenuse saaja vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  3) teenuse osutaja, lapsevanema ja valla vahel on sõlmitud teenuse osutamise leping;
  4) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi rahastatava lapsehoiuteenusega;
  5) laps ei käi üheski koolieelses lasteasutuses;
  6) teenuse osutaja võimaldab Teenust 6 kuni 8 tunni ulatuses päevas kõigil tööpäevadel.

  (2) Toetust makstakse alates teenuse osutamise alguskuupäevast kuni teenuse osutamise lõppemiseni.

  (3) Teenuse osutamine lõppeb lapse saamisel 4-aastaseks või lapsele koha eraldamisel Raasiku valla munitsipaallasteaias ja/või lapsevanema avalduse alusel teenuse lõpetamiseks. Õppeaasta keskel 4-aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused kuni õppeaasta lõpuni.

  (4) Toetust ei maksta juulikuu eest.

  (5) Ühe lapse eest makstakse sama aja eest toetust ainult ühele teenuse osutajale.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  Valla eelarvest rahastatava teenuse toetuse määramise aluseks on vanema taotlus vallavalitsusele, kus on märgitud andmed teenuse osutaja, teenuse osutamise alguskuupäeva ja tegevuskoha kohta ning lapse ja vanemate isikuandmed.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust seaduses ning käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja. Juhul kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata ning esitatud dokumendid tagastatakse.

§ 6.   Teenuse rahastamise korraldus

  (1) Lapsehoiutoetuse maksimaalse kuumäära kinnitab vallavalitsus.

  (2) Toetus makstakse teenuse osutajale vastavalt sõlmitud kolmepoolsele lepingule tingimusega, et lapsevanemate või üksikvanema poolt kaetav kohamaksu osa lapse kohta kuus on 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

  (3) Kui teenuse osutaja on õigeaegselt teavitanud vallavalitsust valla eelarvest rahastatava teenuse osutamise alustamisest ning täidetud on seadusandluses ja käesolevas määruses sätestatud tingimused, eraldatakse talle teenust kasutava lapse eest teenuse toetus (edaspidi lapsehoiutoetus) kalendrikuu kohta.

  (4) Täisajalise teenuse eest eraldatakse lapsehoiutoetus kuumäära alusel. Osaajalise teenuse korral makstakse toetust proportsionaalselt vastavalt lepingus määratud ajale.

  (5) Kui teenuse osutamine algab või lõpeb kalendrikuu kestel, siis eraldatakse lapsehoiutoetus proportsionaalselt lähtudes Teenuse tegelikust kasutusajast.

  (6) Lapsehoiutoetus makstakse välja teenuse osutaja pangakontole ülekandega esitatud arve alusel.

  (7) Teenuse osutaja võib lapsehoiutoetust kasutada sihtotstarbeliselt tegevuskuludeks, v.a toidukuludeks.

  (8) Vallavalitsus kontrollib arvel toodud andmete õigsust 5 tööpäeva jooksul. Pretensioonide puudumisel makstakse toetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Puuduste olemasolul määrab vallavalitsus tähtaja nende kõrvaldamiseks ning toetus makstakse välja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates puuduste kõrvaldamisest.

§ 7.   Teenuse osutaja teavitamiskohustus

  (1) Teenuse osutaja on kohustatud vallavalitsust kirjalikult teavitama teenuse osutamise lõppemisest iga teenuse saaja puhul esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

  (2) Teenuse osutaja on kohustatud vallavalitsust teavitama kõikidest muudatustest, mis tingivad või võivad tingida toetuse eraldamise lõpetamist. Teenuse osutaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust riikliku järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 8.   Toetuse muutmine või maksmise lõpetamine

  Toetuse eraldamine lõpetatakse teenuse osutamise lõppemisel. Kui Teenuse saaja lõpetab Teenuse kasutamise kalendrikuu 15. kuupäevast alates, siis lõpetatakse toetuse eraldamine alates järgmisest kalendrikuust.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist.

  (2) Vallavalitsus võib otsustada toetuse maksmise peatamise või lõpetada toetuse maksmise ja nõuda makstud toetuse täielikult või osaliselt tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud käesolevas määruses ja lepingus ettenähtud tingimustel;
  2) toetuse saaja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus;
  3) toetuse saaja ei täida koolieelse lasteasutuse seaduses, sotsiaalhoolekande seaduses, selle alusel antud õigusaktides ja käesolevas määruses sätestatud kohustusi;
  4) selgub, et toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.

§ 10.   Rakendussätted

  2015. aastal määratakse ja makstakse toetust alates 1. jaanuarist osutatud Teenuse eest.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json