Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2015, 26

Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamine

Vastu võetud 21.04.2015 nr 28

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 8 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Rae valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord (edaspidi kord).

§ 2.   Projektlaagri pidamine

  (1) Projektlaagri (edaspidi laager) pidajaks on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (2) Laagri ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva. Laager tegutseb aastas kuni 60 päeva.

  (3) Laagri pidaja peab tagama, et laagri juhataja ja kasvatajad vastavad haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (4) Laagri tegevuseks vajalik maa-ala, hooned, ruumid ja sisustus peavad vastama tervisekaitse ja ohutusnõuetele.

§ 3.   Loa taotlemine

  (1) Laagri pidamise loa saamiseks esitab laagri pidaja Rae Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vähemalt 30 tööpäeva enne laagri tegevuse alustamist taotluse (edaspidi taotlus), milles peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) laagri pidaja nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  2) laagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress ning laagri pidamise täpne asukoht;
  3) laagri eesmärk ja päevakava;
  4) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate laagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
  5) andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavate maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda laagri pidajalt muid täiendavaid dokumente, mis võimaldavad hinnata laagri pidaja või laagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning selgitusi.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Kui taotlus või selles esitatud andmed ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks vähemalt 10 tööpäevane tähtaeg.

§ 5.   Loa andmine

  Nõuetekohase taotluse alusel annab vallavalitsus loa laagri pidamiseks. Loa andmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 6.   Loa andmata jätmine

  Vallavalitsus ei anna luba laagri pidamiseks, kui:
  1) laagri pidaja või taotlus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja taotluse esitaja ei ole määratud tähtaja jooksul esitanud täiendavad dokumente või kõrvaldanud esitatud dokumentides puudusi;
  2) laagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsus tunnistab laagri pidamise loa oma korraldusega kehtetuks, kui:
  1) laagri pidaja on esitanud loa taotlemisel valeandmeid;
  2) teinud otsuse laagri tegevuse lõpetamise kohta;
  3) laagri pidaja või laagri tegevus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  4) laagri pidaja ei ole ettenähtud tähtaja jooksul ja korras täitnud järelevalve teostamise käigus tehtud ettekirjutust.

  (2) Loa kehtetuks tunnistamise otsusest teavitab vallavalitsus laagri pidajat viie tööpäeva jooksul korralduse vastuvõtmisest arvates.

§ 8.   Kontroll laagri tegevuse üle

  Vallavalitsusel on õigus kontrollida laagri tegevuse vastavust korrale.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Agu Laius
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json