SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2016, 7

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Vastu võetud 20.04.2016 nr 112

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 27, § 28 ja § 29 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala


Määrusega sätestatakse isikliku abistaja teenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Isikliku abistaja teenuse eesmärk


Teenuse eesmärk on suurendada puudega täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust (edaspidi teenus).

§ 3.   Teenuse sisu ja tingimused

  (1) Isikliku abistaja teenuse sisuks on eelkõige täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (2) Puudega isik peab ise olema võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt juhendama teenuseosutajat asjaajamise korraldamisel.

  (3) Isikliku abistaja teenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutamist korraldab Viljandi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Teenuse osutaja on isik, kes vahetult osutab teenust.

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Teenust on õigus saada eelkõige sügava liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega täisealisel isikul, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi vald.

  (2) Teenuse osutajal on õigus keelduda teenuse osutamisest narkootiliste, psühhotroopsete ainete või alkoholi sõltuvusprobleemidega isikule, psüühilise erivajadusega isikule, ohtlikke nakkushaigusi põdevale isikule või ööpäevaringset hooldust vajavale isikule.

  (3) Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut (edaspidi isiklik abistaja). Soovi esitamise korral aitab vallavalitsus teenuse saajat abistaja leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne abistaja kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks abistajaga kohtuda.

§ 6.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenuse taotleja või tema esindaja vallavalitsusele kirjaliku avalduse, millele lisab:
  1) omapoolne nägemuse abistajaks sobiliku isiku kohta (selle olemasolul);
  2) Sotsiaalkindlustusameti kehtiva otsuse puude raskusastme määramise kohta.

  (2) Teenuse taotleja ei pea taotlusele lisama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumenti juhul kui vastav dokument on vallavalitsusele juba varasemalt esitatud.

  (3) Viljandi Vallavalituse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialistil (edaspidi spetsialist) on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (4) Teenust osutatakse ja isiklik abistaja määratakse vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsuse korraldusega hiljemalt 30 päeva jooksul avalduse saabumisest. Juhul, kui nimetatud otsuse tegemiseks on vajalik pikem tähtaeg, informeerib vallavalitsus sellest taotlejat kirjalikult.

  (5) Vajalikud teenused või tegevused, nende osutamise maht ja kestvus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist sõlmitavas lepingus teenuse saaja, isikliku abistaja ja vallavalitsuse vahel.

  (6) Teenust osutatakse vastavalt vajadusele teenuse saaja juures kodus ja/või väljaspool kodu.

  (7) Teenuse taotlust ei rahuldata, kui teenuse osutamine ei ole põhjendatud. Võimalusel soovitab spetsialist isiku toetamiseks teisi sotsiaalteenuseid.

  (8) Otsus teenuse määramisest keeldumise kohta tehakse teenuse taotlejale teatavaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (9) Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

§ 7.   Teenuse osutamise lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on kolmepoolne kirjalik leping teenuse saaja, isikliku abistaja ja vallavalitsuse vahel.

  (2) Teenus osutamise leping sõlmitakse tähtajaliselt.

  (3) Teenuse osutamine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega:
  1) isiku avalduse alusel;
  2) teenuse vajaduse äralangemisel;
  3) juhul, kui isik asub elama teise omavalitsuse territooriumile;
  4) kui isik on esitanud teenuse saamiseks teadlikult valeandmeid;
  5) muudel asjaoludel, mis teevad teenuse osutamise jätkamise võimatuks.

§ 8.   Teenuse finantseerimine

  (1) Täisealise isiku omaosalus võidakse määrata korralduses. Omaosalus sõltub teenuse mahust ja maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse valla eelarvest või valla eelarvesse laekuvatest sihtotstarbelistest vahenditest vastavalt sõlmitud töövõtu ja/või käsunduslepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvele.

  (3) Teenuse finantseerimiseks võidakse kasutada mitmesuguste fondide, sihtkapitalide, samuti mittetulunduslikust tegevusest, annetustest ja sponsorlusest laekunud vahendeid.

§ 9.   Arvestuse ja aruandluse pidamine

  (1) Teenuse osutaja on kohustatud esitama spetsialistile töötundide arvestuse ja sisulise aruande iga kuu viimasel tööpäeval.

  (2) Isikliku abistaja teenuse üle peab arvestust spetsialist koos Viljandi Vallavalituse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Teenuse hinna suuruse ja teenuse osutamisega seonduvate avalduste vormid kinnitab Viljandi Vallavalitsus.

  (2) Tunnistada kehtetuks Viiratsi Vallvolikogu 26.03.2009 määrus nr 15 "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Viiratsi vallas".

  (3) Määrus jõustub 01.05.2016.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json