HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Märjamaa valla õpilastranspordi korraldamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2016, 22

Märjamaa valla õpilastranspordi korraldamise kord

Vastu võetud 22.01.2008 nr 85
jõustumine 01.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.04.2016RT IV, 28.04.2016, 501.09.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel juhindudes Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punktist 8, sotsiaalministri 27.03.2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 7 lõikest 1.
[RT IV, 28.04.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Märjamaa valla haldusterritooriumil elavatele õpilastele õpilastranspordi korralduse.

§ 2.  Õpilastranspordi üldine korraldus

  Õpilastransport lahendatakse Märjamaa valla õpilastele, kes õpivad valla või valda teenindavates üldhariduskoolides, kas Märjamaa Vallavalitsuse poolt organiseeritud õpilasliinidega või ühistranspordiliinidega sõidukaartide alusel.

§ 3.  Õpilasliinid

 (1) Märjamaa Vallavalitsus sõlmib õpilasliine teenindavate vedajatega vastavalt seadustele ja riigihanke tingimustele õpilaste veolepingud.
[RT IV, 28.04.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]

 (2) Õpilasliinide sõiduplaanid vaadatakse üle üks kord aastas enne õppeaasta algust. Vajadusel võidakse neid muuta õppeaasta jooksul. Peale sõiduplaanide kinnitamist avalikustatakse sõiduplaanid Märjamaa valla koduleheküljel ja valla lehes.

 (3) Õpilasliini sõidukilomeetri hinna kokkulepped vaadatakse üle vastavalt riigihanke tingimustele või üks kord aastas, kui ei ole veolepingus see tingimus sätestatud.
[RT IV, 28.04.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]

§ 4.  Sõidukaartidega õpilastransport

 (1) Märjamaa Vallavalitsus sõlmib vastavaid ühistranspordiliine teenindavate vedajatega koostöölepingud.

 (2) Õppeaasta algul kahe nädala jooksul ja vajadusel ka jooksvalt taotlevad koolid Märjamaa Vallavalitsuse vahendusel ühistranspordiliine kasutavatele õpilastele sõidukaardid.

 (3)
[Kehtetu - RT IV, 28.04.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]

§ 5.  Sõidupiletite hüvitamine

 (1) Üldjuhul väljaspool valda õppivatele üldhariduskoolide õpilastele sõidukulusid ei kompenseerita. Erandjuhtudel võidakse Vallavalitsuse otsusega eelarvevahendite piires teha sõidusoodustusi.
[RT IV, 28.04.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]

 (2) Kutseõppeasutustes põhihariduse baasil õppivatele õpilastele kompenseeritakse sõit üks kord nädalas õppeasutusse, samuti praktikakohta ja tagasi sõidupiletite, sh rongipiletite alusel.

 (3) Õpilane või lapsevanem (hooldaja) esitab kompenseerimiseks ühe kuu originaalsõidupiletid järgmise kuu 15. kuupäevaks Märjamaa Vallavalitsusele.
[RT IV, 28.04.2016, 5 - jõust. 01.09.2016]

 (4) Ühest kuust varasemaid sõidupileteid ning koolivaheajal ja mitmepäevaliste riiklike pühade ajal edasi-tagasi sõidu pileteid ei kompenseerita.

§ 6.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 01. veebruaril 2008.