SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine

Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2016, 35

Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine

Vastu võetud 21.04.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p.5 ja Laimjala Vallavolikogu 21.04.2016 määrusega nr.6 kinnitatud “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord “ § 40, 45-51 alusel.

§ 1.  Sotsiaaltoetuste määrad 2016.aastal

 (1) Sünnitoetus
 1) 380 eurot, kui üks lapsevanemast on minimaalselt 6(kuus ) kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna ja teine lapsevanem on hiljemalt lapse sünni registreerimisel esitanud elukohateate valla haldusterritooriumil asuva elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik;
 2) 285 eurot lapsevanematele, kes on vähemalt 6 (kuus) kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna, teine lapsevanem ei ole rahvastikuregistri andmetel valla elanik või on olnud seda alla kuue kuu enne lapse sündi ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik;
 3) kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetus eestkostjale.
 4) kaksikute ja enama lapse sünni korral makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta;
 5) 380 eurot, kui laps registreeritakse üksikvanema lapsena ja lapsevanem on kantud valla rahvastikuregistrisse vähemalt 6 ( kuus) kuud enne lapse sündi ja laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik;
 6) põhjendatud erijuhtudel vallavalitsuse korralduse alusel.

 (2) Matusetoetus 200 eurot rahvastikuregistrijärgse valla elaniku surma korral matuse korraldajale.

 (3) Koolitarvete soetamise toetus esimesse klassi astujale 100 eurot ja teistele üldhariduskoolis (põhikoolis, põhikooli baasil ametikoolis ja gümnaasiumis v.a. täiskasvanute gümnaasiumis) õppivatele lastelele kooliaasta alguseks 50 eurot kooli nimekirjade alusel;

 (4) Õpilase eluaseme toetus ametikoolides ja gümnaasiumi gümnaasiumiosas õppivatele õpilastele
- õpilaskodu kohatasu kuni 60 eurot
- üürikorteri üür kuni 35 eurot;

 (5) Koolilõputoetus põhikooli ja gümnaasiumi (v.a. täiskasvanute gümnaasium) ning põhikooli baasil ametikooli lõpetajatele 50 eurot;

 (6) Invavahendite toetus ühe inimese kohta kalendriaastas
 1) raske puude korral 100 eurot
 2) sügava puude korral 140 eurot
 3) invavahendite rentimine abivajajatele tasuta

 (7) Toetus transpordikulude kompenseerimiseks
Toetus raske ja sügava puudega tööealistele isikutele, puudega lastele ja vanaduspensionäridele 50 % sõidukuludest, piirmäära ja arvestuse korra määrab vallavalitsus

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 22.12.2015.a. määrus nr 5 “Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2016. aastaks”

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aarne Lember
volikogu esimees