Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Noarootsi raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2016, 48

Noarootsi raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2016 nr 61

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Noarootsi raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on universaalse koostisega üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Noarootsi raamatukogu on Noarootsi Vallavalitsuse haldusalas tegutsev Noarootsi valla asutus.

  (3) Raamatukogu tegutseb aadressidel Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Noarootsi vald, 91201 Läänemaa ja Sutlepa keskus 5, Sutlepa küla / Sutlep, Noarootsi vald, 91001 Läänemaa.

  (4) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Noarootsi valla haldusterritoorium.

  (5) Raamatukogul on oma eelarve, mille kinnitab Noarootsi Vallavolikogu.

  (6) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Noarootsi Vallavolikogu.

  (7) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatu-kogude manifestist, oma põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

§ 2.   Ülesanded

  Raamatukogu ülesanded on:
  1) Noarootsi vallas raamatukogu töö kordineerimine;
  2) piirkonna elanike teenindamine;
  3) vajalike trükiste, andmebaaside ja teiste teavikute kogumine, säilitamine ja lugejatele kättesaadavaks tegemine;
  4) raamatukokku saabunud kirjanduse ja muu dokumentide töötlemine ja arvestamine ning antud materjalist kataloogide ja infosüsteemi koostamine;
  5) raamatukogutöö arvestuste, aruandluste ja analüüside korraldamine;
  6) oma teeninduspiirkonda puudutava kirjanduse ja muu ainestiku kogumine ja säilitamine;
  7) raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguste ürituste korraldamine;
  8) lastes lugemisharjumuse kujundamine, kujultusvõime ja loovuse arendamine;
  9) õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine;
  10) avalikule teabele juurdepääsu tagamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikus internetipunktis ja isikute abistamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

§ 3.   Õigused ja kohustused

  (1) Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) täiendada kogusid vahetuse, annetuse ja ostudega;
  2) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi teenuseid vastavalt Noarootsi Vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale;
  3) saada tööks vajalikku informatsiooni Noarootsi valla asutustelt;
  4) vallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat vallavara, tagada selle säilimise, korrashoid ja sihtotstarbeline kasutamine;
  5) tagada valla- ja riigieelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine;
  6) sooritada muid õigusaktidest tulenevaid toiminguid.

  (2) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul kodu- ja välismaa raamatukogudest vastavalt kultuuriminstri kinnitatud raamatukogude vahelise laenutuse korrale.

  (3) Juhataja kohustus:
  1) tagada raamatukogu häireteta ja tulemusliku töö, raamatukoguteeninduse ning majandus-ja finantstegevuses;
  2) koostada raamatukogu eelarve projekt ning esitada projekt kohalikule omavalitsusele kinnitamiseks;
  3) tagada raamatukogu valdusse antud vallavara säilimine, korrashoiud ja sihtotstarbeline kasutus;
  4) pidada raamatukogu dokumentatsiooni kultuuriministri määrusega kehtestatud korras;
  5) esitada oma tegevuse kohta õigusaktides ette nähtud aruandeid.

§ 4.   Juhtimine ja töökorraldus

  (1) Raamatukogu tööd juhib juhataja. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Raamatukogu lahtioleku ajad kinnitab vallavalitsus.

§ 5.   Vara, finantseerimine ja järelvalve

  (1) Raamatukogu vara on vallavara, mille moodustavad sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud ruumid, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) Noarootsi valla eelarvest ja riigieelarvest;
  2) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  3) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
  4) laekumistest sihtfondidelt.

  (3) Raamatukogu raamatupidamise arvestust korraldab Noarootsi Vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruande, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finanteeritud summade kohta ning muud vallavalitsusele vajalikud andmed.

  (5) Raamatukogu raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (6) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 6.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine ning põhimääruse muutmine toimub Noarootsi Vallavolikogu määruse ja seadusega sätestatud korras.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Noarootsi Vallavolikogu 18. novembri 2010. aasta määrus nr. 24 “Noarootsi raamatukogu põhimäärus”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Noarootsi vallavolikogu 5. juuni 2005. aasta määrus nr. 7 “Sutlepa raamatukogu põhimäärus”.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Margus Laidmets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json