HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Paide Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2017, 10

Paide Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 20.04.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Muusikakooli nimi on Paide Muusikakool (edaspidi muusikakool).

  (2) Muusikakooli asukoht on Eesti Vabariik, Järva maakond, Paide linn.

§ 2.   Õiguslik seisund

  (1) Muusikakool on haridusasutus, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris ning Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Muusikakool on Paide Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, kool ei ole juriidiline isik.

  (3) Muusikakooli põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (4) Muusikakool omab tööandja õigusi. Muusikakooli töötajate põhjendatud koosseisu kinnitab muusikakooli direktor (edaspidi direktor) kooskõlastatult linnavalitsusega.

  (5) Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja korra ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab linnavalitsus.

  (6) Muusikakool tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse, linnavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide ning teiste muusikakooli tegevusvaldkonda reguleerivate õigus- ja haldusaktide alusel.

§ 3.   Muusikakooli teeninduspiirkond

  (1) Muusikakooli teeninduspiirkond on Paide linn.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppur muusikakooli juhul, kui õppuri elukohajärgne omavalitsus või õppuri elukohajärgne omavalitsus ja õppuri seaduslik esindaja või õppuri seaduslik esindaja üksi on nõus katma muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse. Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus on muutuv suurus, mille kinnitab igaks eelarveaastaks linnavalitsus.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Muusikakooli pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati keskel on Paide linna vapp, ringselt ümber vapi on tekst: PAIDE MUUSIKAKOOL PAIDE LINN.

  (2) Muusikakool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor kooskõlastatult linnavalitsusega.

§ 5.   Õppekeel

  Muusikakooli õppekeel on eesti keel.

§ 6.   Asjaajamise alused

  (1) Muusikakooli asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Muusikakooli asjaajamiskorra kinnitab direktor käskkirjaga, lähtudes õigus- ja haldusaktides sätestatust.

2. peatükk MUUSIKAKOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Muusikakooli tegevuse eesmärk on pakkuda muusikalist haridust ja võimalusi isiksuse igakülgseks muusikaliseks arenguks.

  (2) Muusikakooli ülesanded on:
  1) professionaalse muusikalise põhihariduse andmine;
  2) laste ja noorte loomevõimete avastamine ning kavakindel arendamine, eesmärgiga võimaldada neil hiljem jätkata professionaalset muusikaharidust;
  3) täiskasvanud õppuritele sobivas vormis õppe korraldamine;
  4) kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel, olles kõikidele muusikalisi andeid omavaile lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis;
  5) tegevuse eesmärgiga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

  (3) Muusikakool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata:
  1) korraldada tasulisi seminare ja kursuseid;
  2) koostada ja anda välja õppevara;
  3) arendada kohaliku kultuurielu elavdamiseks kontserttegevust, esinedes õppurite ja õpetajatega nii oma koolis kui mujal;
  4) rentida välja ruume ja õppevahendeid.

  (4) Tegevuse eesmärgi realiseerimise eelduseks on muusikakooli tihe partnerlus Paide Linnavalitsuse hallatavate asutustega ning Tartu regiooni muusikakoolidega.

3. peatükk MUUSIKAKOOLI STRUKTUUR JA ÕPPEKORRALDUS 

§ 8.   Struktuur, õppevormid ja -meetodid

  (1) Muusikakoolis on järgmised osakonnad:
  1) klaveriosakond;
  2) keelpilliosakond;
  3) puhkpilliosakond;
  4) pärimusmuusikaosakond;
  5) löökpilliosakond;
  6) akordioniosakond.

  (2) Muusikakoolis kasutatakse järgmisi õppevorme ja -meetodeid:
  1) individuaaltunnid;
  2) rühmatunnid;
  3) koosmängutunnid;
  4) õppimine kontserttegevuse kaudu: esinemine, kuulamine ja analüüs;
  5) õppimine tippinterpreetide kontsertide kuulamise ja analüüsimise kaudu;
  6) osalemine konkurssidel;
  7) osalemine muusikaalastel suursündmustel;
  8) osalemine muusikalaagrites;
  9) ringreisid.

§ 9.   Õppeaasta ja õppeperiood

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund ja semester. Õppeperiood jaguneb kaheks semestriks. Õppeperioodis on kokku vähemalt 175 kalendripäeva.

  (3) Õppevaheajad muusikakoolis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

  (4) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Kahe järjestikuse õppetunni vahel peab olema puhkepaus vähemalt 5 minutit.

  (5) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab direktor.

§ 10.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe toimub õppuri alus-, põhi- või keskharidust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest või õppuri tööst vabal ajal.

  (2) Õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi alusel koostatud õppekavad.

  (3) Õpe toimub õpperühmades ja individuaalselt.

  (4) Muusikahariduse andmine toimub järgmiste õppeastmetena:
  1) eelkool kestusega 1-2 aastat;
  2) põhiõppe noorem aste 1.- 4. klass
  3) põhiõppe vanem aste 5.-7. klass
  4) lisaaste.

  (5) Eelkooli ülesandeks on arendada laste muusikalisi võimeid, lauluoskust ja loovust. Põhiõppe noorema astme ülesandeks on muusikaliste algteadmiste omandamine ja õpilaste loomevõimete arendamine. Põhiõppe vanema astme ülesandeks on muusikaliste teadmiste ja oskuste edasiarendamine eesmärgiga valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks. Lisaastme ülesandeks on muusikaliste teadmiste ja oskuste süvendatud edasiarendamine.

  (6) Täiskasvanud õppurile laienevad täiskasvanute koolituse seaduse vabaharidusliku koolituse sätted. Vabade kohtade olemasolul võib rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikuks oleva täiskasvanud õppuri õpe toimuda kokkuleppel õppuriga ainult pilliõppe ainekava järgi. Õppurile ei väljastata lõputunnistust.

  (7) Õpe on tasuline.

§ 11.   Õppekavad

  (1) Muusikakool koostab muusikalise hariduse andmiseks õppekavad lähtudes huviharidusstandardist ja huvialade riiklikust raamõppekavast.

  (2) Õppekavaga sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (3) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskavade, tööplaanide ja õppurite individuaalplaanide koostamiseks.

  (4) Õppekava kinnitab muusikakooli direktor käskkirjaga pärast hoolekogu ja õppenõukogu heakskiitu.

  (5) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha linnavalitsus või tema volitatud isik, kooli hoolekogu või õppenõukogu. Tehtud ettepanekud kinnitab muusikakooli direktor.

  (6) Muusikakooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

  (7) Õppekavade või õppekavade muudatuste registreerimiseks edastab direktor kinnitatud õppekavad või õppekavade muudatused viie tööpäeva jooksul Eesti Hariduse Infosüsteemile. Muusikakooli õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (8) Ainekavad koostavad vastavate huvialade pedagoogid ning need kinnitatakse direktori poolt.

§ 12.   Õppekavaväline tegevus

  Õppekavade väliselt võib muusikakool korraldada loenguid, kontserte ning muusikakooli põhitegevusega seotud tasulisi üritusi.

§ 13.   Õppurite hindamine

  (1) Õppurite hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

  (2) Muusikakooli klassi- ja lõputunnistustele kantavad hinded lähtuvad 10-pallisest hindamissüsteemist.

  (3) Õppurite teadmisi ja oskusi hinnatakse kaks korda aastas, samuti kontsertidel, arvestustel ja eksamitel, mille hulk ja põhinõuded on määratud õppekavaga.

4. peatükk MUUSIKAKOOLI JUHTIMINE 

§ 14.   Direktor

  (1) Muusikakooli juhib direktor, kelle kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles linnapea või selleks tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme, kehtestab linnavalitsus.

  (3) Direktor:
  1) tagab muusikakooli tulemusliku toimimise ja töö;
  2) vastutab muusikakooli üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) teeb muusikakooli kasuks tehinguid ulatuses, mis on vajalikud kooli põhimääruse järgsete ülesannete täitmiseks;
  4) koostab muusikakooli eelarve eelnõu, esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja linnavalitsusele menetlemiseks;
  5) korraldab muusikakooli valduses oleva vara valitsemist;
  6) tegutseb muusikakooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  7) kinnitab muusikakooli asjaajamiskorra, kodukorra, töökorralduse reeglid ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  8) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  9) annab muusikakooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke tööalaseid korraldusi;
  10) kinnitab õppekavad ja nende muudatused või tunnistab õppekavad kehtetuks;
  11) juhatab õppenõukogu, tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  12) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  13) kinnitab igal aastal õppurite arvu Eesti Hariduse Infosüsteemis vastavalt kehtestatud korrale ja tähtaegadele;
  14) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  15) osaleb linna arengukava koostamisel;
  16) lahendab muid seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda linnapea määratud isik.

§ 15.   Õppenõukogu

  (1) Muusikakooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad. Õppenõukogu tööd juhib direktor.

  (3) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt kaks korda semestris.

  (4) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Teade õppenõukogu koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast avaldatakse kooli teadetetahvlil.

  (5) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (6) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

  (7) Koosoleku päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu kas avaliku või salajase hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega, võrdsete häälte korral saab otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

  (8) Õppenõukogu koosolekuid protokollitakse. Koosoleku protokollija määrab direktor. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija.

§ 16.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on muusikakooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli tegevust
ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja linnavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Linnavalitsus moodustab seitsmeliikmelise hoolekogu. Hoolekogu liikmeteks on linnavolikogu, vilistlaste ja õpilaste esindaja, kaks õpetajat ja kaks lapsevanemat. Hoolekogu esimeheks ei või valida õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat. Õpetajate esindajad valitakse õppenõukogu koosolekul, lastevanemate esindajad lastevanemate üldkoosolekul ja õpilaste esindaja valitakse VI-VII klasside õpilaste hulgast.

  (3) Hoolekogu:
  1) teeb vajadusel linnavalitsusele ettepaneku järelvalve teostamiseks muusikakooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära direktori aruande muusikakooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
  3) teeb ettepanekuid eelarve eelnõu muutmiseks või täiendamiseks;
  4) teeb ettepanekuid muusikakooli põhimääruse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid muusikakooli tasuliste teenuste ja õppetasu suuruse kohta;
  6) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks.

  (4) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (5) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu liikmete kinnitamist kutsub kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu esimees salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul muusikakooli direktor.

  (6) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (7) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek uuesti kokku esimesel võimalusel.

  (8) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi. Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega, võrdsete häälte korral saab otsustavaks koosoleku juhataja hääl. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis.

  (9) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse õppeaasta algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll peab olema kättesaadav hiljemalt seitsmendal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokoll avaldatakse muusikakooli veebilehel.

  (10) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

5. peatükk MUUSIKAKOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 17.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on õpetajad ning teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töötaja töölepingus ja ametijuhendis.

§ 18.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekavade, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida
lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu muusikakooli hoolekogu tegevuses.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima muusikakooli kodukorda.
  2) hoidma muusikakooli kasutuses olevat vara.
  3) tasuma linnavolikogu kehtestatud õppetasu.

  (3) Muusikakool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

6. peatükk MUUSIKAKOOLI VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 19.   Muusikakooli vara

  (1) Muusikakooli vara moodustavad talle linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valitsemiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Muusikakooli vara on Paide linna omand.

  (2) Muusikakooli vara valitsemine toimub vastavalt Paide linnavara valitsemise korrale.

  (3) Muusikakool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.

§ 20.   Kooli finantseerimine

  (1) Muusikakooli finantseeritakse Paide linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (2) Muudest allikatest saadud vahendid on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppetasu;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) projektid;
  5) annetused;
  6) osutatud tasulised teenused.

  (3) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor linnavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt Paide linna õigus- ja haldusaktides sätestatule.

  (4) Linnavolikogu võtab vastu Paide linna eelarve, mille koosseisus on muusikakooli kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastuvad muusikakooli omatulud, millest osa moodustab muusikakooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu.

  (5) Õpilaskoha tegevuskulu maksumuse kinnitab linnavalitsus.

  (6) Direktor korraldab muusikakooli tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

  (7) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult linnavalitsuses.

§ 21.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet muusikakooli tegevuse üle teostab linnavalitsus.

  (3) Riiklikku järelevalvet muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.   Muusikakooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Muusikakooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Saldre
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json