HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2017, 20

Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord

Vastu võetud 24.04.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega sätestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnu linna haldusterritooriumil asuvates õppeasutustes õppivatele õpilastele ning noorsootööasutuses või noorteühenduses tegutsevatele noortele välja antavate õpilaspreemiate (edaspidi preemia) määramise kord.

 (2) Preemiate määramise eesmärgiks on tunnustada väga heade õpitulemustega andekaid ja aktiivseid Pärnu linna õpilasi.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Taotluse preemia määramiseks esitab õppeasutus, noorsootööasutus või noorteühendus Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriosakonnale 10. maiks.

 (2) Preemia on rahaline auhind või muu tunnustus.

 (3) Preemiat võib taotleda õpilasele, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
 1) “Aasta õpilase” nimetuse kandidaat: õpilane, kes on saavutanud käesoleval õppeaastal suurepäraseid tulemusi õppetöös ja õppetöövälises tegevuses;
 2) “Aasta huvitegevuse parima” nimetuse kandidaat: õpilane, kes on saavutanud käesoleval suurepäraseid tulemusi huvitegevuses ja/või huvihariduses;
 3) “Aasta aktiivse noore” nimetuse kandidaat: õpilane, kes on käesoleval õppeaastal aktiivselt osalenud noorsoo-organisatsioonide, -ühenduste ja komisjonide tegevuses;
 4) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja;
 5) rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö/teadustöö konkursil/võistlusel auhinnatud medali või diplomiga.

§ 3.  Dokumentide esitamine

  Taotlusele lisatakse:
 1) aasta õpilase, aasta huvitegevuse parima, aasta aktiivse noore kandidaadi iseloomustus, tulemused, koopia hinnetelehest;
 2) kuldmedaliga lõpetajate kandidaatide nimekiri;
 3) rahvusvahelistel aineolümpiaadidel või uurimis- või teadustööde konkursil/võistlusel osalenud kandidaadi iseloomustus, tõendatud tulemused (koopiad diplomitest);
 4) väljamaksete tegemiseks vajalikud andmed (pangakonto, isikukood, e-post, telefon).

§ 4.  Preemiate määramine

 (1) Preemiate määramiseks moodustatakse linnavalitsuse korraldusega komisjon.

 (2) Komisjon valib esitatud kandidaatide seast määruse § 2 lõikes 3 nimetatud kategooriate lõikes nominendid ning esitab need linnavalitsusele kinnitamiseks ja preemiate määramiseks.

 (3) Määruse § 2 lõike 3 punktides 1-3 märgitud kategooriate puhul omistatakse õpilasele aasta õpilase, aasta huvihariduse parima ja aasta aktiivse noore nimetus ja määratakse preemia.

 (4) Määruse § 2 lõike 3 punktides 4 ja 5 märgitud kategooriate puhul määratakse preemia.

 (5) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide ja rahaliste vahendite puudumisel jätta preemia välja andmata.

 (6) Ettepaneku preemiate liigi, arvu ja suuruse kohta teeb komisjon. Preemiate eraldamise otsustab linnavalitsus lähtuvalt komisjoni ettepanekust.

 (7) Muu tunnustuse sisu, arvu ja selle väljastamise aluseks on komisjoni otsus.

§ 5.  Preemiate maksmine

 (1) Preemiate maksmise aluseks on linnavalitsuse korraldus.

 (2) Preemiad kantakse preemia saajate pangakontole hiljemalt 30. juuniks.

§ 6.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavalitsuse 16.03.2009 määrus nr 18 “Pärnu linna õpilaspreemiate ning üliõpilasstipendiumide taotlemise ja määramise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rainer Aavik
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiina Roht
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json