Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna linnaosakogude haldamise komisjoni töökord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2017, 48

Tallinna linnaosakogude haldamise komisjoni töökord
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

Vastu võetud 20.04.2006 nr 21
RT IV, 07.08.2013, 31
jõustumine 01.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2016RT IV, 09.02.2016, 2012.02.2016
20.04.2017RT IV, 28.04.2017, 716.10.2017

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 16 lõike 41 alusel.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna linnaosakogude haldamise komisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Tallinna põhimäärusest ja käesolevast töökorrast.

§ 2.   Komisjoni moodustamine

  (1) Komisjonis on üksteist liiget. Komisjoni esimees on linnasekretär ning ülejäänud liikmed on linnaosade haldussekretärid, üks linnavolikogu kantselei ja üks linnakantselei esindaja.
[RT IV, 09.02.2016, 20 - jõust. 12.02.2016]

  (2) Komisjoni moodustab ja koosseisu kinnitab, ning teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu.

§ 3.   Komisjoni pädevus

  (1) Komisjoni ülesanneteks on:
  1) linnavolikogu liikmekandidaadi linnaosakogu töös osalemise sooviavalduse ja kandidaatide ringkonnanimekirjade vastuvõtmine ja registreerimine;
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]
  2) linnaosakogude koosseisude kinnitamine;
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]
  3) linnaosakogude koosseisude asendusliikmete nimekirjade kinnitamine;
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]
  4) linnaosakogude koosseisudes muudatuste tegemine;
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]
  5) komisjoni dokumentatsiooni arhiveerimine.

  (2) Komisjoni pädevuses olevate ülesannete lahendamiseks võtab komisjon vastu otsuse. Otsusele kirjutab alla komisjoni esimees. Otsus jõustub allakirjutamisega.

§ 4.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees, nende mõlema äraolekul komisjoni noorim liige.

  (11) Koosoleku võib korraldada ka komisjoni kokku kutsumata elektrooniliselt.
[RT IV, 09.02.2016, 20 - jõust. 12.02.2016]

  (12) Elektrooniliselt peetaval komisjoni koosolekul võib otsustada ainult linnaosakogu liikmete volituste peatamise, taastamise ja lõppemise üle.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

  (2) Komisjoni kokkukutsumise kord ja tähtajad on kehtestatud Tallinna põhimääruse §-des 92-93.
[RT IV, 09.02.2016, 20 - jõust. 12.02.2016]

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.

  (4) Komisjoni koosolek protokollitakse ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

  (5) Komisjoni koosolek on avalik. Igaühel on õigus tutvuda komisjoni otsusega ja koosoleku protokollidega.

  (6) Komisjon otsustab tema pädevuses olevaid asju poolthäälte enamusega. Komisjoni liikme eriarvamus kantakse koosoleku protokolli.

§ 5.   Vaidlustamine

  Komisjoni otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus esitada kaebus 30 päeva jooksul, arvates teadasaamisest, komisjoni esimehe kaudu Tallinna Linnavolikogule.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2006.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json