Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 27

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 33
jõustumine 01.05.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 2 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, noorsootööseaduse § 152 lõike 1ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põlva valla eelarvestrateegia, Põlva valla arengukava, valdkonna arengukava, territooriumi osa arengukava ja Põlva Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatava asutuse (edaspidi hallatav asutus) arengukava koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord.

§ 2.   Arengukava, maakonna arengustrateegia, eelarvestrateegia ja eelarve vahelised seosed

  (1) Põlva valla arengukava, territooriumi osa arengukava ja valdkonna arengukava peavad arvestama maakonna arengustrateegiat.

  (2) Valdkonna arengukava, territooriumi osa arengukava ja hallatava asutuse arengukava peavad olema kooskõlas Põlva valla arengukavaga.

  (3) Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Põlva valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (4) Arengukavades kavandatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulutused ja nende finantseerimine kajastatakse Põlva valla eelarvestrateegias.

  (5) Kui Põlva valla arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia Põlva valla arengukavaga kooskõlla.

§ 3.   Mõisted

  (1) Põlva valla arengukava (edaspidi vallaarengukava) on Põlva valla pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määrav ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Valdkonna arengukava on Põlva valla ühe tegevusvaldkonna arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (3) Territooriumi osa arengukava käsitleb valla territooriumi osa arengut. Territooriumi osa arengukava käsitleb üksikasjalikumalt valla arengukavas seatud eesmärke ning täpsustab eesmärkide täitmise võimalusi tulenevalt territooriumi osa eripärast.

  (4) Hallatava asutuse arengukava on hallatava asutuse arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (5) Põlva valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on valla arengukavas määratud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia koostatakse iseseiseva dokumendina.

  (6) Mõistet sõltuv üksus kasutatakse käesolevas määruses kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud tähenduses.

2. peatükk Valla arengukava, valdkonna arengukava, territooriumi osa arengukava ja eelarvestrateegia koostamine, menetlemine, vastuvõtmine ning avalikustamine 

§ 4.   Arengukava ja eelarvestrateegia periood

  (1) Valla arengukava, territooriumi osa arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui Põlva vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, esitatakse arengukavas andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.

  (2) Valdkonna arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, kui seaduses ei ole sätestatud pikemat perioodi.

  (3) Valdkonna arengukava ja territooriumi osa arengukava periood ei tohi ületada valla arengukava perioodi.

§ 5.   Arengukava ja eelarvestrateegia sisunõuded

  (1) Valla arengukavas esitatakse vähemalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõikes 2 ja 21 sätestatud andmed.

  (2) Valla arengukava lähima nelja aasta jooksul teostatavad investeeringuobjektid ja põhitegevused esitatakse investeeringute kavas. Investeeringute kava kinnitatakse eelarvestrateegia osana.

  (3) Kui seaduses või selle alusel antud õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, esitatakse territooriumi osa ja valdkonna arengukavas vähemalt järgmised andmed:
  1) hetkeolukorra analüüs;
  2) arengustrateegia – väärtused, strateegilised eesmärgid ja visioon;
  3) tegevuskava – tegevused, mida on vaja teha püstitatud eesmärkide saavutamiseks kogu arengukava perioodi lõpuni. Investeeringute kava esitatakse arengukava lisana või kajastataks eelarvestrateegias;
  4) seire.

  (4) Eelarvestrateegias esitatakse vähemalt kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõikes 3 sätestatud andmed.

§ 6.   Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine ja eelnõu koostamine

  (1) Valla arengukava, territooriumi osa arengukava, valdkonna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatab valitsus korraldusega.

  (2) Valla arengukava, territooriumi osa arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamist korraldab finantsosakond või valitsuse määratud vastutav isik või töörühm (edaspidi koostaja).

  (3) Valdkonna arengukava eelnõu koostamist korraldab valitsuse valdkondlik struktuuriüksus või valituse määratud vastutav isik või töörühm (edaspidi koostaja).

  (4) Struktuuriüksused, volikogu komisjonid ja hallatavad asutused esitavad ettepanekud arengukava koostamiseks või selle muutmiseks koos rahaliste vahendite vajadustega valitsusele. Ettepanekud valla arengukava kohta esitatakse hiljemalt 15. aprillil.

  (5) Arengukava koostamise või muutmise vajadus selgitatakse välja esitatud ettepanekute ja arengukava seire käigus.

  (6) Koostaja edastab ettepanekud, arengukava eelnõu koos hinnanguga arengukava koostamise või muutmise vajaduse kohta otsustamiseks valitsusele. Eelarvestrateegia eelnõu esitatakse valitsusele juhul, kui arengukava muutmisega kaasneb mõju eelarvele või vastuvõetud eelarvestrateegia periood ei hõlma 15. oktoobri seisuga nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (7) Sõltuv üksus esitab eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni valitsusele hiljemalt 15. aprillil.

  (8) Valitsus võib kinnitada arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise ajakava ja täpsema korralduse.

§ 7.   Territooriumi osa arengukava, mille koostajaks ei ole valitsus, koostamise üldpõhimõtted

  (1) Territooriumi osa (küla/alevik) arengukava, mille koostajaks ei ole valitsus, koostamisel arvestatakse tasakaalustatult enamuse huvidega, tagatakse huvigruppide kaasamine ning kooskõla teiste valla arengukavadega.

  (2) Arengukava kinnitab küla/aleviku või territooriumi osa elanike üldkoosolek.

  (3) Kinnitatud arengukava esitatakse avalikustamiseks Põlva valla kodulehel.

§ 8.   Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja avalikustamine

  (1) Koostaja avalikustab valitsuse poolt heaks kiidetud arengukava eelnõu ja eelarvestrateegia eelnõu vähemalt kaheks nädalaks Põlva valla kodulehel www.polva.ee (edaspidi koduleht) ning valitsuse korralduses määratud kohas.

  (2) Valitsus määrab avalikustamisele suunamisel:
  1) avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha;
  2) ettepanekute esitamise aja ja viisi;
  3) avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

  (3) Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid.

  (4) Valla arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab koostaja avaliku arutelu. Valdkonna arengukava ja territooriumi osa arengukava avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab koostaja avaliku arutelu kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse kirjalikke ettepanekuid. Avalikul arutelul arutatakse tähtajaks esitatud ettepanekuid.

  (5) Avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta koostab koostaja kokkuvõtte, mis esitatakse valitsusele seisukoha võtmiseks.

  (6) Valitsus esitab valla arengukava eelnõu ja eelarvestrateegia eelnõu volikogule hiljemalt 30. septembril.

§ 9.   Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia võetakse vastu volikogu määrusega.

  (2) Valla arengukava ja eelarvestrateegia võetakse vastu hiljemalt selle kehtima hakkamisele eelneva aasta 15. oktoobril.

§ 10.   Vastuvõetud arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamine

  (1) Vastuvõetud arengukava ja eelarvestrateegia avalikustatakse kodulehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.

  (2) Valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisel avalikustatakse kodulehel volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta.

§ 11.   Arengukava seire

  (1) Kui arengukavas ei ole määratud teisiti korraldab valla arengukava ja territooriumi osa arengukava seiret finantsosakond ning valdkonna arengukava seiret valdkondlik struktuuriüksus.

  (2) Kui valitsus ei ole määranud teistsugust tähtaega, esitavad struktuuriüksuste juhid valitsusele oma valdkonna põhiselt hiljemalt iga aasta 1. märtsil andmed valla arengukava ja valdkonna arengukava arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise kohta.

  (3) Ülevaade valla arengukavas, territooriumi osa arengukavas ja valdkonna arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest koostatakse eelneva kalendriaasta kohta ja esitatakse Põlva valla majandusaasta aruandes.

3. peatükk Hallatava asutuse arengukava koostamine, menetlemine, vastuvõtmine ning avalikustamine 

§ 12.   Arengukava periood

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Arengukava koostatakse arvestusega, et selle periood ei ületaks valla arengukava perioodi.

  (2) Kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ei ole arengukava perioodi sätestatud, otsustab selle valitsus.

§ 13.   Arengukava sisunõuded

  (1) Arengukavas esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) hetkeolukorra analüüs;
  2) hallatava asutuse eesmärgid;
  3) tegevuskava – tegevused püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja investeeringute vajadused prioriteetsuse järjekorras. Vajalikud investeeringud ja põhitegevused kajastatakse eelarvestrateegias;
  4) seire;
  5) valdkonda reguleerivas seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuded.

  (2) Munitsipaalüldhariduskooli (edaspidi kool) arengukavas määratakse arengu eesmärgid ja põhisuunad.

  (3) Koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteaed) arengukavas määratakse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

  (4) Kooli ja lasteaia arengukava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes välja toodud asutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

§ 14.   Arengukava koostamise algatamine ja eelnõu koostamine

  (1) Koolil ja lasteaial on arengukava. Teiste hallatavate asutuste arengukava koostamise otsustab valitsus.

  (2) Kui hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti, algatab arengukava koostamise valitsus korraldusega.

  (3) Arengukava koostamiseks või selle muutmiseks esitab ettepaneku valitsusele hallatava asutuse juht või valdkondlik struktuuriüksus.

  (4) Arengukava eelnõu koostab hallatav asutus koostöös valdkondliku struktuuriüksusega.

  (5) Kooli arengukava eelnõu koostab kool koostöös valdkondliku struktuuriüksusega ning hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ja ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli.

  (6) Lasteaia arengukava eelnõu koostab lasteaed koostöös valdkondliku struktuuriüksusega ning hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

§ 15.   Arengukava eelnõu heakskiitmine ja avalikustamine

  (1) Hallatav asutus esitab arengukava eelnõu valitsusele heaks kiitmiseks.

  (2) Hallatav asutus avalikustab valitsuse poolt heaks kiidetud arengukava eelnõu hallatava asutuse kodulehel vähemalt kaheks nädalaks.

  (3) Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid.

  (4) Arengukava avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab hallatav asutus avaliku arutelu kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse kirjalikke ettepanekuid. Avalikul arutelul arutatakse tähtajaks esitatud ettepanekuid.

  (5) Arengukava avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta koostab hallatav asutus kokkuvõtte, mis esitatakse valitsusele.

  (6) Kooli arengukava eelnõu esitatakse enne vastu võtmist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Protokollid arengukava menetlemise kohta esitatakse valitsusele.

§ 16.   Arengukava vastuvõtmine

  Arengukava võetakse vastu valitsuse määrusega, kui hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 17.   Vastuvõetud arengukava avalikustamine

  Vastuvõetud arengukava avalikustatakse hallatava asutuse kodulehel.

§ 18.   Arengukava seire

  (1) Kui arengukavas ei ole määratud teisiti korraldab arengukava seiret hallatava asutuse juht.

  (2) Kui valitsus ei ole sätestanud teistsugust tähtaega, esitavad hallatava asutuste juhid valitsusele iga aasta 1. veebruariks hallatava asutuse arengukava arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise kohta aruande.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 13. augusti 2014. a määrus nr 36 "Arengukava koostamise ja menetlemise kord" ja Mooste Vallavolikogu 25. septembri 2014. a määrus nr 16 "Arengukavade koostamise, menetlemise ja muutmise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 20.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud ettepanekud arengukava koostamiseks ja muutmiseks menetletakse käesoleva määruse alusel.

  (2) Määrus jõustub 2018. aasta 1. mail.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json