Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Põlva valla finantsjuhtimise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 28

Põlva valla finantsjuhtimise kord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 34
jõustumine 01.05.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 ja § 21 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Põlva valla finantsjuhtimise kord (edaspidi kord) sätestab tingimused ja korra Põlva valla (edaspidi vald):
  1) eelarve liigendamiseks;
  2) eelarve või lisaeelarve eelnõu koostamiseks, menetlemiseks ja vastuvõtmiseks;
  3) majandusaasta aruande menetlemiseks ja kinnitamiseks;
  4) vastuvõtmata eelarve korral väljaminekute tegemiseks;
  5) eelarve täitmiseks;
  6) reservfondi vahendite kasutamiseks.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eelarve – eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuste finantseerimisele;
  2) lisaeelarve – valla eelarve muutmiseks koostatud eelarve;
  3) alaeelarve – ametiasutuse Põlva Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus) ja valitsuse hallatava asutuse eelarve;
  4) eelarve täitmine – sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine;
  5) Põlva Vallavalitsus (edaspidi valitsus) – Põlva valla kui omavalitsusüksuse täitevorgan, mis moodustatakse volikogu poolt.

  (2) Käesolevas korras täpsustamata mõisteid kasutatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja raamatupidamise seaduse tähenduses.

2. peatükk Eelarve koostamine, menetlemine ja vastuvõtmine 

§ 3.   Eelarve koostamise üldpõhimõtted

  (1) Eelarves määratakse valla rahaliste vahendite kasutamise plaan eelseisvaks eelarveaastaks lähtudes valla arengukavas ja eelarvestrateegias sätestatud eesmärkidest ja tegevustest.

  (2) Eelarve koostatakse kassapõhisena. Eelarve koostatakse tekkepõhiselt hiljemalt ülejärgmise eelarveaasta kohta pärast seda, kui riigieelarve on koostatud tekkepõhiselt.

  (3) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Eelarves võib esitada informatsiooni ka pikema perioodi kohta.

  (4) Finantsosakonna juhatajal on õigus anda eelarve taotluse ja eelarve taotluse seletuskirja koostamiseks struktuuriüksustele ja hallatavatele asutustele kohustuslikke juhiseid ja kehtestada vorme, mis tagavad eelarve taotluse ja eelarve taotluse seletuskirja ühetaolisuse, kõikehõlmava ja võrreldava koostamise.

§ 4.   Eelarve ülesehitus ja liigendus

  (1) Eelarve koosneb järgmistest osadest:
  1) põhitegevuse tulud;
  2) põhitegevuse kulud;
  3) investeerimistegevus;
  4) finantseerimistegevus;
  5) likviidsete varade muutus.

  (2) Põhitegevuse tulud jaotatakse majandusliku sisu järgi:
  1) maksutulud;
  2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
  3) saadavad toetused;
  4) muud tegevustulud.

  (3) Põhitegevuse kulud jaotatakse majandusliku sisu järgi:
  1) antavad toetused;
  2) muud tegevuskulud.

  (4) Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi:
  1) põhivara soetus;
  2) põhivara müük;
  3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
  4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
  5) osaluste soetus;
  6) osaluste müük;
  7) muude aktsiate ja osade soetus;
  8) muude aktsiate ja osade müük;
  9) antavad laenud;
  10) tagasilaekuvad laenud;
  11) finantstulud ja finantskulud.

  (5) Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse:
  1) kohustuste võtmine;
  2) kohustuste tasumine.

  (6) Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse:
  1) raha- ja pangakontode saldo muutus;
  2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
  3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

  (7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2–6 sätestatule liigendab Põlva Vallavolikogu (edaspidi volikogu) eelarve järgmiselt:
  1) põhitegevuse kulud tegevusalade ja hallatavate asutuste lõikes, sealhulgas põhitegevuse kulud jaotatuna majandusliku sisu järgi antavateks toetusteks ja muudeks tegevuskuludeks kahekohaliste kuluartiklite lõikes;
  2) investeerimistegevuse kulud objektide lõikes jaotatuna põhivara soetuseks antavateks toetusteks, põhivara soetuse kuludeks ja finantskuludeks.

§ 5.   Eelarve eelnõu koostamine

  (1) Alaeelarve kasutaja esitab eelseisva eelarveaasta eelarve taotlused koos seletuskirjaga finantsosakonnale hiljemalt 1. oktoobril.

  (2) Finantsosakond hindab eelarve eelnõu koostamisel taotlustes esitatud tulude ja kulude põhjendatust ning nende vastavust eelarvestrateegiale, valla arengukavale ja teistele õigusaktidele.

  (3) Eelarve eelnõu koostamisel peetakse läbirääkimisi struktuuriüksuste juhtide, hallatavate asutuste juhtidega, valitsuse liikmete ja finantsosakonna vahel.

  (4) Eelarve eelnõu koostab finantsosakond. Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, milles esitatakse vähemalt kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud informatsioon.

  (5) Finantsosakond esitab eelarve eelnõu valitsusele menetlemiseks.

  (6) Valitsus esitab eelarve eelnõu volikogule hiljemalt 1. detsembril.

§ 6.   Eelarve eelnõu menetlemine

  (1) Eelarve vastuvõtmiseks korraldatakse volikogu istungitel vähemalt kaks lugemist.

  (2) Eelarve eelnõu esimesel lugemisel tutvustatakse eelarve eelnõu sisu ning lepitakse kokku tähtaeg eelarve eelnõule muudatusettepanekute esitamiseks.

  (3) Muudatusettepanekuid eelarve eelnõu kohta võib esitada volikogu liige, volikogu komisjon või valitsus. Ettepanekule lisatakse põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Eelarve menetlemise käigus ei pea arvestama neid ettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele ei ole lisatud katteallikaid.

  (4) Ettepanekud eelnõu kohta esitatakse volikogu määratud juhtivkomisjonile.

  (5) Finantsosakond viib eelarve eelnõusse sisse juhtivkomisjoni poolt arvestatud muudatusettepanekud ning esitab muudetud eelarve eelnõu valitsusele arvamuse andmiseks.

  (6) Juhtivkomisjoni poolt arvestamata jäetud muudatusettepanekud hääletatakse ettepaneku esitaja nõudmisel.

  (7) Muudatusettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära valitsuse arvamus.

  (8) Volikogu võib eelarve teise lugemise järel samal istungil vastu võtta, kui juhtivkomisjoni poolt arvestamata jäetud muudatusettepanekute hääletamise järgselt tuleb eelnõusse sisse viia muudatusi, mis eelarve kogumahtu ei muuda.

  (9) Kui juhtivkomisjoni poolt arvestamata jäetud muudatusettepanekute hääletamise järgselt tuleb eelnõusse sisse viia muudatusi, mis eelarve kogumahtu muudavad, võetakse eelarve vastu kolmandal lugemisel. Eelarve eelnõu kolmandaks lugemiseks muudatusettepanekuid esitada ei saa.

§ 7.   Eelarve vastuvõtmine

  (1) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

  (2) Eelarve vastuvõtmisega samal ajal võib volikogu määrata kassatagavara suuruse ja otsustada kohustuste võtmiseks loa andmise, määrates ära kohustuste piirmäärad.

  (3) Vastuvõetud eelarve koos seletuskirjaga avalikustatakse Põlva valla kodulehel www.polva.ee seitsme tööpäeva jooksul.

  (4) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

§ 8.   Väljaminekute tegemine vastuvõtmata eelarve korral

  Eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve korral lähtub valitsus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-st 24.

3. peatükk Lisaeelarve koostamine, menetlemine ja vastuvõtmine 

§ 9.   Lisaeelarve eelnõu koostamine

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega.

  (2) Finantsosakond koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle valitsusele menetlemiseks. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.

  (3) Valitsus esitab lisaeelarve eelnõu volikogule.

  (4) Lisaeelarvet ei koostata, kui:
  1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
  2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
  3) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ning väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

  (5) Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 4 punktis 3 nimetatud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid või annetused kavandada lisaeelarves.

  (6) Kui eelarveaasta jooksul lisaeelarvet enam ei koostata, esitatakse ülevaade käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusse võtmise kohta volikogule eelarve täitmise aruande koosseisus.

§ 10.   Lisaeelarve eelnõu menetlemine ja lisaeelarve vastuvõtmine

  (1) Volikogu võib lisaeelarve vastu võtta esimesel lugemisel.

  (2) Lisaeelarve menetlemisel kuulatakse ära juhtivkomisjoni arvamus.

  (3) Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega.

4. peatükk Eelarve jaotus, täitmine ja aruandlus 

§ 11.   Eelarve jaotus

  Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist kinnitab valitsus alaeelarvete detailsema jaotuse majandusliku sisu järgi.

§ 12.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmist, raamatupidamist ja kassalist teenindamist korraldab finantsosakond.

  (2) Eelarveliste vahendite kasutaja peab eelarvelisi vahendeid kasutama eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult.

  (3) Struktuuriüksuse juht ja hallatava asutuse juht peab eelarve täitmisel kinni pidama volikogu poolt vastu võetud eelarvest, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses nimetatud piiranguid, sealhulgas tuleb maksimaalselt tagada eelarves kavandatud tulu laekumine.

  (4) Hallatavate asutuste eelarve täitmise eest vastutab hallatava asutuse juht.

  (5) Valitsus võib anda juhiseid eelarve täitmiseks ja kehtestada eelarveaasta sees eelarve jaotuse muutmisele piiranguid.

§ 13.   Vahendite eraldamine eelarvest

  (1) Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, otsustab valitsus vastuvõetud eelarve alusel füüsilisele ja juriidilisele isikule eelarves sihtsuunitlusega rahaliste vahendite eraldamise.

  (2) Füüsilise või juriidilise isikuga sõlmib vallavanem eraldise kasutamise lepingu. Lepingus määratakse eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord ning poolte õigused ja kohustused.

§ 14.   Laenu andmine

  (1) Kui volikogu on kehtestanud sõltuvale üksusele rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu andmiseks piirmäära, otsustab laenu andmise sõltuvale üksusele valitsus korraldusega.

  (2) Laenulepingu olulised tingimused, mida ei ole määranud volikogu, määrab valitsus.

§ 15.   Eelarves ettenähtud väljaminekute tegemise piiramine

  (1) Eelarve täitmise käigustulude kavandatust väiksema laekumise korral on valitsusel õigus ajutiselt piirata eelarves ettenähtud väljaminekute tegemist, teavitades sellest volikogu.

  (2) Väljaminekute tegemise piiramise otsustab valitsus määrusega, sätestades ajutise piiramise tingimused, ulatuse ja ajalise kestuse.

  (3) Väljaminekute tegemist võib piirata kuni lisaeelarve vastuvõtmiseni või ajani, mil selgub tulude laekumise taastumine eelarves kavandatud mahus.

§ 16.   Eelarve täitmise kohta aruandluse esitamine

  Finantsosakond esitab andmed eelarve täitmise kohta valitsusele üks kord kuus ning volikogule igale kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.

§ 17.   Majandusaasta aruande koostamine, kinnitamine ja avalikustamine

  (1) Majandusaasta aruande koostamist koordineerib finantsosakond. Majandusaasta aruande ja majandusaasta aruande kinnitamise otsuse eelnõu koostab finantsosakond ja esitab valitsusele.

  (2) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud erisusi.

  (3) Konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud ja sihtasutused esitavad oma auditeeritud majandusaasta aruanded valitsusele auditeeritavale majandusaastale hiljemalt järgneva aasta 15. aprillil.

  (4) Enne majandusaasta aruande kinnitamist vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mille esitab volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

  (5) Valitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. mail. Aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne. Volikogu kinnitab majandusaasta aruande otsusega hiljemalt 30. juunil.

  (6) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla kodulehel ja on kättesaadav ametiasutuses.

  (7) Finantsosakonna juhatajal on õigus anda majandusaasta aruande koostamiseks struktuuriüksustele ja hallatavatele asutustele kohustuslikke juhiseid ja kehtestada vorme, mis tagavad majandusaasta aruande ühetaolisuse, kõikehõlmava ja võrreldava koostamise.

5. peatükk Reservfondi vahendite kasutamine 

§ 18.   Reservfondi moodustamise ja kasutamise üldpõhimõtted

  (1) Valla eelarve reservfond moodustatakse vähemalt ühe protsendi ulatuses põhitegevuse eelarve kuludest. Reservfond on valla eelarve osa ja selle täpse suuruse otsustab volikogu eelarve vastuvõtmise käigus.

  (2) Reservfondist võib teha eraldisi üldjuhul ettenägematute põhitegevuse kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida, sealhulgas:
  1) suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks;
  2) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves planeeritud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja valla õigusaktidest;
  3) eelarve koostamisel mittearvestatud välisabist või laenulepingust vallale tulenevate kohustustega seotud kulude katmiseks;
  4) hüvitiste maksmiseks teenistusest vabastamisel juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisu muutmist ja kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid;
  5) eelarveaasta kestel volikogu otsusega moodustatavate asutuste või nende struktuuriüksuste finantseerimiseks;
  6) erakorraliste saavutuste eest premeerimiseks;
  7) rahaliste garantii- ja kinnituskirjade tagatiseks;
  8) esitatud projektide rahastamistaotluste rahuldamisel valla oma- ja kaasfinantseerimise kohustuse täitmiseks;
  9) muude kulude katmiseks.

§ 19.   Reservfondist vahendite taotlemine

  (1) Reservfondist vahendite eraldamiseks esitatakse ametiasutusele kirjalik taotlus, milles märgitakse taotleja nimi ja kontaktandmed, taotletavate vahendite suurus, vahendite kasutamise eesmärk ja põhjendus.

  (2) Finantsosakonnal on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi.

  (3) Kui taotluses on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või vahendite eraldamise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente, määrab finantsosakond puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata.

§ 20.   Reservfondist vahendite eraldamine

  (1) Vahendid eraldatakse sihtotstarbeliselt.

  (2) Otsuse reservfondist vahendite eraldamise või eraldamata jätmise kohta teeb valitsus korraldusega.

  (3) Reservfondist füüsilisele või juriidilisele isikule eraldatud vahendite väljamakse aluseks on valitsuse korraldus.

  (4) Reservfondist struktuuriüksusele või hallatavale asutusele vahendite eraldamisel suurendatakse vastava struktuuriüksuse või hallatava asutuse eelarvet eraldise summa ulatuses.

§ 21.   Reservfondi kasutamise üle arvestuse pidamine

  (1) Reservfondi kasutamise üle peab arvestust finantsosakond.

  (2) Informatsioon reservfondist eraldatud vahendite kohta avaldatakse valla kodulehel.

  (3) Valitsus esitab volikogule informatsiooni reservfondi vahendite kasutamise kohta majandusaasta aruande koosseisus.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Mooste Vallavolikogu 25. oktoobri 2012. a määrus nr 13 "Mooste valla eelarvekorralduse kord", Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27.02.2014. a määrus nr 1 "Vastse-Kuuste valla finantsjuhtimise kord", Põlva Vallavolikogu 5. mai 2014. a määrus nr 27 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" ja Laheda Vallavolikogu 26. augusti 2016. a määrus nr 11 "Laheda valla eelarve reservfondi käsutamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. mail.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json