ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Elamutele toetuse andmise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 29

Elamutele toetuse andmise kord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Elamutele toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib toetuse andmist Põlva valla haldusterritooriumil asuvatele korterelamutele elamu ümberehitamiseks ja krundi korrastamiseks ning eramute värvimiseks.

  (2) Toetust võib anda valla eelarves ettenähtud rahaliste vahendite ulatuses.

  (3) Toetus korterelamute ümberehitamiseks antakse järgmiste ehitus- või ümberehitustööde kulude hüvitamiseks:
  1) krundisisesed teed ja/või platsid;
  2) välisvalgustus;
  3) elamu välisfassaad. Välisfassaadi ümberehitamisel hüvitatakse tööde maksumus, millega parendatakse hoone välisilmet ja/või soojapidavust (sokli ja välisseinte remont, akende ja välisuste vahetus, rõdude renoveerimine);
  4) elamu katus.

  (4) Eramu värvimise toetust antakse eramu värvimiskulude hüvitamiseks.

§ 2.   Toetuse määrad

  (1) Toetust antakse kuni:
  1) 20% krundisisese tee ja/või platsi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
  2) 50% välisvalgustuse ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
  3) 10% elamu välisfassaadi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
  4) 10% elamu katuse ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest.

  (2) Korterelamute ümberehitamise toetust makstakse kuni 200 eurot ühe korteri kohta.

  (3) Eramu värvimiskulude toetust antakse kuni 50% kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 200 eurot.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Korterelamu ümberehitamiseks ja krundi korrastamiseks toetuse saamiseks esitab korterelamu seaduslik esindaja taotluse Põlva Vallavalitsusele (edaspidi valitsus) hiljemalt 15. mail.

  (2) Korterelamute toetusvahendite jäägi korral võib valitsus korraldada teise taotlusvooru.

  (3) Teave korterelamute toetuse ja taotluse esitamise tähtaja kohta avalikustatakse Põlva valla infolehes Põlva Teataja ning vähemalt üks kalendrikuu enne taotluste esitamise tähtaega Põlva valla kodulehel.

  (4) Kui korterelamute toetuse taotluse esitamise tähtaeg satub puhkepäevale, loetakse tähtaeg saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

  (5) Korterelamu toetuse taotlusele lisatakse:
  1) garantiikiri korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga omaosaluse katmise kohta;
  2) projekt või tehniline kirjeldus tööde mahu ja iseloomu kohta krundisiseste teede ja platside ning välisvalgustuse ümberehitamisel;
  3) projekt välisfassaadi ja katuse ümberehitamisel;
  4) koopia pakkumiste läbivaatamise protokollist, millest nähtub optimaalseima pakkumise valimine vähemalt kahe pakkumise hulgast ning hinnapakkumiste koopiad;
  5) korteriühistu üldkoosoleku otsus ümberehitustööde teostamiseks.

  (6) Eramu värvimiskulu toetuse saamiseks esitab eramu omanik taotluse valitsusele. Taotlus peab sisaldama:
  1) kinnitust maja värvimise kohta;
  2) värvi ostmist tõendavaid maksedokumente.

§ 4.   Toetuste andmine ja väljamaksmine

  (1) Finantsosakond vaatab esitatud taotlused läbi ning teeb valitsusele ettepaneku toetuse andmise kohta.

  (2) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb valitsus 30 päeva jooksul.

  (3) Korterelamutele toetuse andmisel eelistatakse:
  1) korterelamuid, millise krunti läbivat teed kasutavad teiste elamute juurde sõitvad transpordivahendid;
  2) korterelamuid, millele on eelnevatel aastatel eraldatud vähem toetust ühe korteri kohta.

  (4) Korterelamutele toetuse väljamaksmine toimub pärast tööde teostamist korterelamu poolt esitatud arve alusel, millele on lisatud teostatud tööde vastuvõtuakti ja tööde teostaja esitatud arve koopiad. Välisfassaadi ja katuse ümberehitamisel korral on nõutav ehitusteatise ja ehitusprojekti olemasolu ning krundisisese tee (avalikkusele ligipääsetav eratee) ümberehitamisel ehitusteatise olemasolu.

  (5) Juhul, kui korterelamu, mis on jäänud nõuetekohase taotluse järgselt toetamata, finantseerib töid täies mahus ise ja on tööde teostamisel kinni pidanud käesoleva korra nõuetest, siis võidakse anda talle vastavatele töödele ettenähtud toetus kahe järgmise aasta jooksul.

  (6) Eramutele toetuse väljamaksmine toimub pärast tööde ja valitsuse ametniku kontrolli teostamist.

§ 5.   Dokumendivormide kinnitamine

  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab valitsus.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotlused menetletakse käesoleva määruse alusel.

  (2) Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a määrus nr 35 "Elamutele toetuse määramise kord" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json