Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Põlva valla kohanimede määramise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 30

Põlva valla kohanimede määramise kord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja ruumiandmete seaduse § 54 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Põlva valla kohanimede määramise kord (edaspidi kord) sätestab Põlva valla haldusterritooriumil kohanimede määramise ja korraldamise vastavalt kohanimeseadusele ning koha-aadresside määramise vastavalt ruumiandmete seadusele.

  (2) Korras reguleerimata küsimustes lähtutakse kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses sätestatust.

  (3) Mõistete kasutamisel lähtutakse kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses määratletud mõistetest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 2.   Kohanime ja koha-aadressi määraja

  (1) Põlva Vallavolikogu määrab kohanime:
  1) asustusüksusele (küla, alevik, alev, vallasisene linn);
  2) aadressikohale ruumiandmete seaduse tähenduses (näiteks tänav, tee, väljak, väikekoht).

  (2) Põlva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) määrab kohanime korraldusega:
  1) ühissõidukipeatusele, raudteejaamale;
  2) maaüksusele, kui see moodustab iseseisvalt kasutatava kinnisasja, millel paikneb aadressi vajav objekt välja arvatud kohanimeseaduse § 4 lõikes 3 sätestatud juhtudel;
  3) käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata nimeobjektile või nimeobjektide kogumile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.

  (3) Kavandatavale kohanimekohustusega objektile määratakse nimi pärast detailplaneeringu kehtestamist.

  (4) Kui kohanime määrab Vabariigi Valitsus või minister, annab Põlva valla territooriumil asuvale nimeobjektile kohanime määramise kohta kirjaliku arvamuse vallavalitsus.

  (5) Vallavalitsus määrab koha-aadressid tulenevalt ruumiandmete seadusest.

§ 3.   Kohanime määramise korraldus

  (1) Kohanime määramise korraldab vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel. Detailplaneeringu menetlemise käigus planeerija poolt nimetatud kohanime käsitletakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.

  (2) Kohanime määramise taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust.

  (3) Kohanime määramisel ehitus- ja planeeringuosakond:
  1) kontrollib taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ning kohanimeseaduses sätestatud nõuetele;
  2) eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramisel selgitab välja maaomaniku arvamuse vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 4;
  3) valmistab ette õigusakti eelnõu kohanime määramiseks.

  (4) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses ning selle alusel kehtestatud rakendusaktides sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

§ 4.   Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

  Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist Põlva valla kodulehel www.polva.ee. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

§ 5.   Kohanime määramise otsusest teavitamine

  (1) Kohanime määramise õigusakt avaldatakse Põlva valla kodulehel ja Põlva Vallavalitsuse infolehes Põlva Teataja.

  (2) Ehitus- ja planeeringuosakond saadab kohanime määramise õigusakti 10 päeva jooksul arvates vastuvõtmisest:
  1) kohanimenõukogule;
  2) riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

§ 6.   Kohanime kasutamine

  (1) Põlva valla õigusaktides, andmekogudes, aluskaardil, aadressiandmetes, teabelevis, avalikul sildil, kuulutustes, viitadel jms tuleb kasutada riiklikku kohanimeregistrisse kantud ametlikku kohanime. Põhi- ja rööpnimi esitatakse riiklikus kohanimeregistris esitatud järjekorras.

  (2) Kohanime sisaldavad aadressid määratakse seaduste ja nende alusel antud õigusaktide alusel.

  (3) Kohanime peab muutma, kui see on vastuolus kohanimele esitatavate nõuetega või kui kohanimede eri kujud vajavad ühtlustamist.

  (4) Kohanime võib kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekti tegelikkuses ei eksisteeri. Kohanimi tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse korraldusega.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määrus nr 26 "Põlva valla kohanimede määramise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json