SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendushooldus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 75

Asendushooldus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas

Vastu võetud 18.04.2018 nr 20
, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 455 ning § 4515 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab asendushooldusteenuse ning järelhooldusteenuse (edaspidi teenus) korraldamise ja rahastamise tingimused ja korra.

§ 2.   Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

§ 3.   Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushooldusel viibivale täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes kuni õpingute katkestamise või esmase nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni, tagada iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

§ 4.   Mõisted

  (1) Asendushooldusteenus – sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena (edaspidi asendushooldusteenus).
Asendushooldusteenust osutatakse kolmel viisil – hooldusperes, perekodus ja asenduskodus.

  (2) Järelhooldusteenus – sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel kohaliku omavalitsuse üksus tagab isikule, arvestades isiku vajadusi, kas eluaseme, tugiteenused ja/või toetused (edaspidi järelhooldusteenus).

  (3) Juhtumiplaan – kirjalik dokument, mis koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja abimeetmete rakendamise tegevuskavast.

  (4) Sotsiaalvaldkonna ametnik – Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) teenistuses olev sotsiaalvaldkonna ametnik.

§ 5.   Teenust saama õigustatud isikud

  (1) Asendushooldusteenusele on õigus Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi registrijärgselt) andmetel Mulgi vallas elavallapsel, kelle vanem on surnud, vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja, vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud või kes on vanemast eraldatud.

  (2) Järelhooldusteenusele on õigus registrijärgselt Mulgi vallas elaval asendushooldusel viibival täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes kuni õpingute katkestamise või esmase nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni.

§ 6.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse osutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Teenust vahetult osutav isik ( hoolduspere, perekodu, asenduskodu) peab vastama seaduses sätestatud nõuetele.

§ 7.   Teenuse vajaduse hindamine, teenuse taotlemine ja teenusele suunamine

  (1) Lapse asendushooldusteenusele suunamisel hindab sotsiaalvaldkonna ametnik lapse heaolust lähtuvalt ja põhjendab oma valikut kirjalikult.

  (2) A sendushooldusteenusele suunamisel hindab sotsiaalvaldkonna ametnik lapse abivajadusest ja lapse heaolust lähtuvalt asendushooldus teenuse osutaja valikut (hoolduspere, perekodu või asenduskodu), teenuse osutamise vajadust ja sobivust ning suunab teenusele hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul.

  (3) Teenusele suunamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Võimalusel on teenuse saaja ja tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.

§ 8.   Teenuse rahastamine ja hoolduspere vanemale tasu maksmine

  (1) Asendushooldusteenuse ja järelhooldusteenuse rahastamine toimub sotsiaalhoolekande seaduse alusel.

  (2) Lapse ülalpidamisest ja erivajadustest tulenevaid lisavajadusi rahastab vallavalitsus lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ette nähtud vahenditest.

  (3) Asendushooldusteenuse osutaja poolt teenusel olevale lapsele tehtavad täiendavad kulutused ja nende hüvitamise kord lepitakse kokku vallavalitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahelises lepingus.

§ 9.   Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib asendushooldusteenuse osutajaga lepingu.

  (2) Asendushooldusteenuse osutamisel hooldusperes sõlmitakse leping hoolduspere vanemaga.

  (3) Järelhooldusteenuse osutamiseks võib sõlmida lepingu, mille üheks pooleks peab olema teenuse saaja.

  (4) Teenuse osutamiseks sõlmitava lepinguga (edaspidi leping) sätestatakse vähemalt osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamise kord ning osapoolte õigused ja kohustused.

  (5) Asendushooldusele suunatud lapsele koostatud juhtumiplaan on asendushooldusteenuse osutamise lepingu lahutamatu lisa.

§ 10.   Lepingu lõppemine ja lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse ennetähtaegselt:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) lepingus sätestatud kohustuste täitmata jätmisel;
  3) lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohase täitmisel;
  4) lepingupoolte vastastikusel kokkuleppel;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Järelevalvet lepingu täitmise üle teostavad sotsiaalvaldkonna ametnikud.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json