Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 77

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 18.04.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14 lõike 1 ja § 156 lõigete 31 – 33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord (edaspidi määrus) reguleerib riigieelarve toetusfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamist raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks ja rahastamiseks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

  (2) Raske ja sügava puudega lastele osutatavaid sotsiaalteenuseid rahastatakse riigieelarve toetusfondist Mulgi vallale selleks eraldatud rahaliste vahendite ulatuses.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarve toetusfondist eraldatavaid vahendeid kasutatakse raske ja sügava puudega lapse ja/või tema perega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks (edaspidi toetus), mis aitavad vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) intervallhoiuteenus;
  3) (inva)transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  4) psühholoogiteenus, logopeediteenus, füsioterapeuditeenus ja muud teraapiad;
  5) isikliku abistaja, kasvataja või tugiisiku teenus;
  6) abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  7) lapse eluaseme kohandamise teenus, mis on vajalik lapse erivajaduse tõttu;
  8) erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulude katmine;
  9) sotsiaalteenuste väljatöötamise või perede toimetuleku parandamisega seotud koolituskulude eest tasumine;
  10) lapse ja tema perekonna nõustamisteenus;
  11) varjupaigateenuse või turvakoduteenus;’
  12) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenused, eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
  13) osutatavate sotsiaalteenuste arendamine;
  14) muud eelpool nimetamata teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 3.   Toetust saama õigustatud isikud

  (1) Toetust on õigustatud saama kuni 18. aastased lapsed, kellel on õigusaktides sätestatud korras tuvastatud raske või sügav puue (edaspidi puudega laps) ning kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Mulgi vald.

  (2) Puudega laps on õigustatud toetust saama kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta saab 18. aastaseks.

§ 4.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Rahaliste vahendite (edaspidi toetus) taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja Mulgi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse, millele lisatakse:
  1) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia (selle olemasolul);
  2) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  3) Eesti Töötukassa otsuse koopia üle 16. aastaste laste puhul töövõime hindamise kohta;
  4) eestkoste puhul kohtumäärus;
  5) puudega lapse perekonnas hooldamise puhul perekonnas hooldamise leping;
  6) arve osutatava/osutatud sotsiaalteenuse eest;
  7) erialaspetsialisti kirjalik ettepanek;
  8) vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (3) Toetuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

  (4) Toetuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (5) Teenuse eest tasutakse teenuse osutajale.

  (6) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitatakse taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei ole puudusi nimetatud tähtajaks kõrvaldanud, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 5.   Toetuse mittemääramine

  Toetust ei määrata järgmistel juhtudel:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud toetuse määramise otsustamisel;
  2) taotluse esitaja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei võimalda toetuse vajadust kontrollida;
  4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata toetuse saamise õigust ja toetuse andmist mõjutavatest asjaoludest;
  5) toetuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või muu abiga.

§ 6.   Toetuse tagasinõudmine

  Kui taotleja on esitanud taotluse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud tugiisikuteenuse osutamisel lähtutakse vastavast Mulgi Vallavolikogu kehtestatud korrast.

  (2) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kehtestada lapsehoiuteenuse toetuse piirmäär.

  (4) Tunnistada kehtetuks:
  1) Abja Vallavolikogu 27.09.2017. a määrus nr 66 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord“;
  2) Halliste Vallavolikogu 16.08.2017. a määrus nr 4 „Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord“;
  3) Karksi Vallavolikogu 21.09.2017. a määrus nr 81 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord Karksi vallas“;
  4) Mõisaküla Linnavolikogu 21.09.2017. a määrus nr 12 „Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord“.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json