ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 78

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.04.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 03.03.2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord (edaspidi määrus) sätestab riigi poolt rahastatava projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse (edaspidi kohandamise toetus) andmise tingimused.

  (2) Kohandamise toetuse eesmärk on kohandada puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruumid vastavalt tema puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb isiku iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus ning tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

  (3) Kohandamise toetuse taotluste esitamiseks kuulutab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma halduspiirkonnas välja taotluste vastuvõtmise taotlusvooru, mille täheaeg on vähemalt üks kuu. Teavitades sellest valla kodulehel ja valla ajalehes.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v. a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) puue – taotlejal tuvastatud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  4) taotleja – isik, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  5) liikuvusega seotud toimingud – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  6) köögitoimingud – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  7) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud.

§ 3.   Kohandamise toetuse taotlemine

  (1) Kohandamise toetust saab taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga rahvastikuregistrijärgne Mulgi valla elanik, kes vajab kõrvalabi igapäevategevustes (edaspidi taotleja).

  (2) Kohandamise toetuse taotlemiseks esitab taotleja või tema esindaja kirjaliku taotluse (edaspidi taotlus) Mulgi Vallavalitsusele kahes osas alljärgnevalt:
  1) eeltaotlus;
  2) põhitaotlus.

  (3) Eeltaotluses märgitakse vähemalt:
  1) taotleja nimi, isikukood, aadress;
  2) kohandatava eluruumi aadress;
  3) planeeritav kohandus;
  4) kohandamisest kasusaavate isikute arv.
  5) Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
  6) üürileping, juhul kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;

  (4) Põhitaotluses lisatakse eeltaotluses esitatud andmetele:
  1) teostatavate tööde kaks hinnapakkumist;
  2) eluruumi omaniku (sh kaasomanike) nõusolek, kui kohandust taotletakse eluruumi sees;
  3) korteriühistu nõusolek, kui kohandust taotletakse kohandusteks väljaspool eluruumi;
  4) nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

  (5) Vallavalitsuse vastaval ametnikul on õigus küsida taotlejalt täiendavaid dokumente.

§ 4.   Kohandatav eluruum

  (1) Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.

  (2) Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja:
  1) omandis või kaasomandis;
  2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest;
  3) vanema või lapse omandis või kaasomandis, või nende kasutuses lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (3) Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja või tema vanema või lapse omandis, peab koos taotlusega esitama eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kaasomaniku ning vajadusel hoone teiste korteriomanike või korteriühistu kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (4) Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlusele lisama hüpoteegipidaja nõusoleku kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab vara käsutamist.

  (5) Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, välja arvatud juhul kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

§ 5.   Taotluse menetlemine, kohandamise toetuse saajate nimekirja koostamine ja toetuse taotluse rahuldamise ning toetuse maksmise otsustamine

  (1) Eeltaotluse alusel kontrollib vallavalitsuse vastav ametnik:
  1) kas taotlus vastab meetme eesmärkidele;
  2) kas taotlus on põhjendatud;
  3) kas taotluses nimetatud eluruumi kohandamist on võimalik ellu viia.

  (2) Kui eeltaotluse esitanud taotleja vastab meetme kriteeriumitele, esitab taotleja põhitaotluse.

  (3) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse kinnitatud 5 (viie) liikmeline komisjon.

  (4) Komisjon koostab toetuse saajate nimekirja.

  (5) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva korra § 3 lõigetes 3 ja 4 nimetatud dokumente, määratakse taotluse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (6) Kui taotluse esitaja ei esita nõutud dokumente ettenähtu tähtajaks, taotlust edasi ei menetleta.

  (7) Otsuse taotluse rahuldamise, toetuse maksmise, toetuse suuruse või toetuse maksmisest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul vallavalitsus.

  (8) Toetuse suurus määratakse standardiseeritud ühikuhindade alusel (Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ Lisa 1), nende puudumisel tegelike kulude alusel.

  (9) Vallavalitsusel on õigus keelduda kohandamise toetuse maksmisest, kui:
  1) eluruumis ei ole teostatud planeeritud kohandusi;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetust taotlenud isiku süü tõttu jäid kohandustööd kokkulepitud mahus tegemata või tehti kokkulepitust erinevad tööd;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (10) Toetus makstakse välja pärast kohanduste teostamist ja tööde vastuvõtmist kui lepingus ei ole kokku lepitud teisti.

  (11) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

  (12) Taotluse piirmäär on üldjuhul 7255 eurot, erandid on võimalikud komisjoni ettepanekul eriti mahukate kohanduste korral.

§ 6.   Kohandamise toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse korraldusega, toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel või vallavalitsuse algatusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kui täidetakse jätkuvalt toetuse andmise eesmärke ja muudetakse:
  1) projekti abikõlblikku tegevust, tegevuse ulatust või lisatakse täiendav tegevus;
  2) toetuse summasid või nende osakaale abikõlblikest kuludest;
  3) toetuse kasutamise perioodi;
  4) kulude hüvitamise viisi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab olulises ulatuses negatiivselt oodatavaid tulemusi ja mõju või nende vastavust meetme tegevuse eesmärkidele.

  (4) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) pärast otsuse tegemist ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või kohandamise elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) kohanduse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja kohanduse saajal ei ole toetuse kasutamist senistel tingimustel võimalik jätkata;
  4) kohanduse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta.

§ 7.   Lepingu sõlmimine taotlejaga ja kohanduse elluviimine

  (1) Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalike tööde teostamise korraldab taotleja.

  (2) Vajalikud tööd on näiteks tööde tellimine ja vastuvõtmine projekteerijalt ning ehitusettevõttelt, abivahendite lõplik valik ja tellimine abivahendeid müüvalt ettevõttelt, ehitustöödeks vajalike lubade, s. h ehituslubade, korteriühistu nõusoleku jm hankimine.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse tegemise järel on taotleja kohustatud sõlmima vallavalitsusega kirjaliku lepingu. Kui taotleja ei sõlmi kahe kuu jooksul, arvates toetuse eraldamise otsuse kätte saamisest, lepingut, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (4) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) teostatavad kohandustööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või maksab vallavalitsus kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamises, tööde ja väljamaksete tähtaegades jm);
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel,
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (5) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

  (6) Vallavalitsusel on õigus enne toetuse väljamakse tegemist teha koduvisiit taotleja juurde hindamaks olukorda või tehtud tööde vastavust lepingule.

§ 8.   Dokumentide säilitamine, kohandamise toetust saanud projektide järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Kohandamise toetuse dokumente säilitatakse vallavalitsuses vastavalt seadusele.

  (2) Kohandamise toetust saanud projektide üle teostab järelkontrolli ja hindab kohanduse mõju vallavalitsus.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json