HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Mulgi valla aasta haridustöötaja statuut

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.04.2019, 18

Mulgi valla aasta haridustöötaja statuut

Vastu võetud 18.04.2018 nr 24
RT IV, 28.04.2018, 79
jõustumine 01.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.04.2019RT IV, 25.04.2019, 228.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkt 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev statuut reguleerib Mulgi valla lasteaiaõpetaja, üldhariduskooli õpetaja, huvikooliõpetaja ja -treeneri, noorsootöötaja (huvijuht, ringijuht), tugiteenuste osutaja (psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog) ja haridusasutuse juhi (edaspidi õpetaja) tunnustamise määramise alused ja korra.

  (2) Tunnustuse omistamise eesmärgid:
  1) tähtsustada haridustöötaja rolli;
  2) tõsta esile edukate haridustöötajate tegevust;
  3) tunnustada Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Mulgi valla arengut.

  (3) Igal aastal võib määrata järgmised aunimetused:
  1) aasta õpetaja;
  2) aasta noor õpetaja;
  3) teenekas õpetaja;
  4) aasta haridusasutuse juht;
  5) aasta alushariduse õpetaja.
[RT IV, 25.04.2019, 2 - jõust. 28.04.2019]

  (4) Aasta õpetaja aunimetusele kandideerija on õpetaja:
  1) kellel on eelmisel õppeaastal väljapaistvad tulemused laste/õpilaste innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel;
  2) kes on tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide töös, tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool seda.

  (5) Aasta noore õpetaja aunimetusele kandideerija on õpetaja:
  1) kes on kuni 5-aastase õpetaja töökogemusega;
  2) kellel on eelmisel õppeaastal väljapaistvad töötulemused laste/õpilaste innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi.

  (6) Teeneka õpetaja aunimetusele kandideerija on vähemalt 25-aastase staažiga õpetaja:
  1) kes on laste/õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel töötanud tulemuslikult;
  2) kes on õpetanud-kasvatanud lapsi ja pälvinud laste/õpilaste, lastevanemate, kolleegide ning üldsuse lugupidamise;
  3) kes on tuntud hariduselu edendaja Mulgi vallas.

  (7) Aasta haridusasutuse juhi aunimetusele kandideerija on haridusasutuse juht ja/või asetäitja:
  1) kes on eelmisel õppeaastal saavutanud haridusasutuse juhtimisel märkimisväärseid tulemusi;
  2) kelle poolt juhitud haridusasutuse õppekasvatustöös ja arengus on toimunud märgatav areng;
  3) kes on eeskujuks lastele/õpilastele, kolleegidele, lastevanematele ja Mulgi valla teistele haridusasutuste juhtidele.

  (8) Aasta alushariduse õpetaja aunimetusele kandideerija on õpetaja, kes:
  1) on panustanud iga lapse loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse ja arvestanud lapse individuaalsust õpetamisel ning on pälvinud nii laste kui lastevanemate usalduse;
  2) on tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide töös, tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool seda.
[RT IV, 25.04.2019, 2 - jõust. 28.04.2019]

§ 2.   Konkursi korraldamine

  (1) Esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud 5-liikmeline komisjon, mille koosseisu kuulub ka Mulgi Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni ning spordikomisjoni liige.

  (2) Komisjon esitab oma seisukoha aasta õpetaja tunnustuse omistamiseks vallavalitsusele 20. septembriks.

  (3) Aasta õpetaja tunnustuse saajad kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Vallavalitsusel on õigus jätta mõni nimetatud tunnustustest välja andmata.

§ 3.   Kandidaadi esitamine

  (1) Ettepaneku võivad esitada kõik soovijad.

  (2) Ettepanek esitatakse vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 31. augustiks.

  (3) Igale aunimetusele võib esitada haridusasutus ühe kandidaadi, üle 200 õpilasega haridusasutus võib esitada kaks kandidaati.

  (4) Kandidaadi esitamiseks vajalikud dokumendid on:
  1) vormikohane avaldus;
  2) toetuskiri haridusasutuse hoolekogult;
  3) toetuskiri pedagoogiliselt kollektiivilt (väljavõte õppenõukogu protokollist);
  4) toetuskiri õpilasesinduselt (juhul, kui see on moodustatud).

  (5) Isikut, kellele on aasta haridustöötaja tunnustus omistatud, ei saa aasta haridustöötaja kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.

§ 4.   Tunnustamine

  (1) Tunnustuse saajat autasustatakse valla tänukirja ja preemiaga, mille suurus on 1300 eurot, mis kuulub maksustamisele seadusandlusega sätestatud korras. Tunnustatu tema nimi kantakse Mulgi valla auraamatusse.

  (2) Preemia kantakse preemia saaja arvelduskontole jooksva aasta 5. oktoobriks.

  (3) Preemia saaja tunnustamine toimub õpetajate päeva puhul korraldatud tänusündmusel.

§ 5.   Rakendamine

  Kandidaatide esitamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus

§ 6.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json