HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Alustava õpetaja toetuse andmise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 80

Alustava õpetaja toetuse andmise kord

Vastu võetud 18.04.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Alustava õpetaja toetuse andmise kord sätestab toetuste andmise tingimused ja korra Mulgi valla haridusasutustesse (lasteaiad, üldhariduskoolid, huvikoolid) põhikohaga tööle asuvale õpetajale.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate töötamine valla haridusasutustes ning soodustada uute õpetajate elama ja tööle asumist Mulgi valda.

§ 2.   Alustava õpetaja toetus

  Alustava õpetaja toetuseks on:
  1) stardiraha summas 2600 eurot, millest 390 eurot makstakse pärast töölepingu sõlmimist, 910 eurot peale katseaja (4 kuud) edukat läbimist ja 1300 eurot teisel tööaastal esimese täiskuu palgapäeval;
  2) munitsipaaleluruumi eraldamine või korteri üürimine õpetajale tööandja eluruumiks;
  3) õpetajale makstav lisatasu eluruumi üüri kompenseerimiseks kolme aasta jooksul käesoleva paragrahvi punktis 2 eraldatud korteri üürimisel või muudel juhtudel kokkuleppel vallavalitsusega;
  4) stipendium netosummas 1600 eurot, s.o. 800 eurot semestri kohta statsionaarse- või mittestatsionaarse viimase kursuse magistriõppe üliõpilasele, kes omandab õpetaja kutset, tingimusel, et üliõpilane asub tööle õpetajana Mulgi valla haridusasutuses ühe aasta jooksul peale stipendiumi eraldamist ja töötab haridusasutuses vähemalt ühe aasta;
  5) asendusõpetaja stardiraha 1600 eurot tähtajalise lepingu sõlmimisel kuni kaheks aastaks, millest 400 eurot makstakse pärast töölepingu sõlmimist, 400 eurot peale katseaja edukat läbimist ja 800 eurot teisel tööaastal esimese täiskuu palgapäeval.

§ 3.   Toetuse subjekt

  (1) Alustav õpetaja käesoleva korra kohaselt on füüsiline isik:
  1) kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Mulgi vald;
  2) kes vastab pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele omab pedagoogi kutset või läbib Noored Kooli haridusprogrammi;
  3) kes töötab Mulgi valla haridusasutuses põhikohaga vähemalt 0,7 normkoormusega;
  4) kes asub esmakordselt tööle Mulgi valla haridusasutusse;
  5) kellele ei ole varem alustava õpetaja toetust makstud.

  (2) Statsionaarse- või mittestatsionaarse viimase kursuse magistriõppe üliõpilane on isik:
  1) kes omab pedagoogi kutset;
  2) kes peale õpingute lõppemist asub tööle Mulgi valla haridusasutusse.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab pärast alustava õpetaja toetuse saamise õiguse tekkimist vallavalitsusele:
  1) kirjalikus või elektroonilises vormis taotluse;
  2) valla haridusasutuse juhi kirjaliku ettepaneku;
  3) haridust tõendava dokumendi ärakirja.

  (2) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus kalendrikuu jooksul arvates viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Kui taotlust ei rahuldata, saadetakse taotlejale motiveeritud otsus seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Taotlejaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul arvates otsuse tegemisest. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saamise otstarve ja ülekandmise tähtaeg;
  2) toetuse saaja kohustus töötada Mulgi valla haridusasutuses vähemalt 3 aastat;
  3) sanktsioonid lepingu rikkumisel.

  (4) Toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses näidatud arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist.

§ 6.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Alustava õpetaja toetuse saaja on kohustatud:
  1) töötama Mulgi valla haridusasutuses õpetajana põhikohaga 0,7 ametikoha ulatuses vähemalt 3 aastat;
  2) töötama tähtajalise lepingu sõlmimisel 0,7 ametikoha ulatuses tähtaja lõpuni kuni 2 aastat või põhikohaga töötaja tööle asumiseni;
  3) asuma tööle Mulgi valla haridusasutusse õpetajana peale stipendiumi saamist ühe aasta jooksul;
  4) tagastama talle väljamakstud toetuse, kui tema pidev töötamine õpetajana lõpeb enne kolme aasta möödumist alates toetuse esimese osa saamisest või kui toetuse saaja ei ole asunud tööle Mulgi valla haridusasutusse.

  (2) Alustava õpetaja toetus tuleb maksta tagasi Mulgi Vallavalitsuse poolt esitatud tagasimaksmise teatise alusel kolme kuu jooksul töölepingu lõppemisest. Alustava õpetaja toetuse saaja hüvitab talle väljamakstud toetuse proportsionaalselt määruses nimetatud aja lõpuni jäänud ajaga.

§ 7.   Toetuse maksmise peatumine

  (1) Rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsepuhkuse ajal alustava õpetaja toetust ei maksta. Toetuse väljamaksmist jätkatakse pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse lõppemist.

  (2) Ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohuslasele alustava õpetaja toetust ei maksta. Toetuse väljamaksmist jätkatakse pärast ajateenistuskohustuste täitmise lõppemist.

§ 8.   Vaidluste lahendamine

  (1) Kui toetuse saaja lahkub töölt enne lepingus sätestatud tähtaega või ei asu peale õpingute lõppemist tööle Mulgi valla haridusasutusse, on vallavalitsusel õigus makstud toetus tagasi nõuda.

  (2) Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaidlusi lahendab vallavalitsus. Vallavalitsuse korraldusega mittenõustumisel on isikul õigus 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavat haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama, pöörduda kaebusega Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

§ 9.   Rakendamine

  Alustava õpetaja toetuse taotluse ja lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Karksi Vallavolikogu 20.04.2011 määrus nr 40 „Alustava õpetaja toetuse andmise kord“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json