HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Melliste Algkool-Lasteaia põhimäärus

Melliste Algkool-Lasteaia põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 92

Melliste Algkool-Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 24.04.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse Valla põhimääruse § 78 lg 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Melliste Algkool-Lasteaed (edaspidi MAL).

§ 2.   Kooli asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) MALi asukoht on Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond.

  (2) MALi postiaadress on Aabitsa tee 1, Melliste, sihtnumber 62318, Kastre vald, Tartu maakond.

  (3) MALi veebilehekülje aadress on www.melliste.ee

  (4) MALi e-posti aadress on info@melliste.ee

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm, liik, struktuur ja haldusala

  (1) MAL on Kastre Vallavalitsuse haldusalasse kuuluv avalikku haridusteenust osutav haridusasutus.

  (2) MALi pidajaks on Kastre Vallavalitsus.

  (3) Haridusasutuse tegutsemise vormiks on koolieelne lasteasutus (edaspidi Lasteaed) ja põhikooli I ja II kooliaste (edaspidi Kool) ühtse asutusena.

  (4) Kool jaguneb struktuurselt lasteaia osaks ja põhikooli osaks.

  (5) Lasteaia osas on liitrühmad.

  (6) Põhikooli osas on 1.-6.klass.

  (7) MALil on oma nimega pitsat ning sümboolika (logo, lipp).

  (8) MALi teeninduspiirkonna kinnitab Kastre Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu). Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi MALi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

  (9) MAL juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadust, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, käesolevast põhimäärusest, Kastre valla õigusaktidest, teistest seadustest ning nende alusel vastu võetud õigusaktidest.

§ 4.   MALi ülesanded

  (1) Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

  (2) Kooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

  (3) Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

  (4) MAL võib oma põhitegevuse kõrval ja seda kahjustamata tegeleda õppekavavälise koolituse, muusikatundide andmise, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise, ruumide üürimise ja toitlustamisega.

  (5) MAL juhindub oma tegevuses seaduses sätestatud üldhariduskooli alusväärtustest ja õppeasutuse väärtustest, toetades õpilase/lapse vaimset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.

2. peatükk JUHTIMINE 

§ 5.   Kooli direktor

  (1) MALi juhib direktor. Direktor vastutab talle antud pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude läbiviidavate tegevuste, MALi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab kooli pidaja.

  (3) Kooli direktori kinnitab ametisse Vallavalitsus. Kooli direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (4) MALi direktoril on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning koolieelse lasteasutuse seadusest tulenev pädevus ja ülesanded:
  1) vastutab MALi arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  2) kehtestab Kooli ja Lasteaia õppekava;
  3) esindab MALi ja käsutab eelarvevahendeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ning käesoleva määrusega antud volituste ulatuses;
  4) kehtestab MALi palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele, hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale;
  5) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
  6) kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras MALi töötajate koosseisu;
  7) teeb kooli pidajale ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul MALi õpilaste arvu klassis;
  8) moodustab lasteaia osas vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime-, liit- ja lasteaiarühmad;
  9) moodustab kooli osas vajadusel rühmi ja klasse hariduslike erivajadustega õpilaste õppe paremaks korraldamiseks;
  10) kehtestab MALi sisehindamise korra;
  11) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  12) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb Vallavolikogule ettepanekuid MALiga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  13) esitab kord aastas Vallavalitsusele ja hoolekogule ülevaate MALi õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab õppeasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  14) korraldab laste, õpilaste ja töötajate kaitse hädaolukorras MALis.

§ 6.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on MALi laste, õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, laste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja MALi toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

  (3) Hoolekogu ülesanded:
  1) osaleb MALi arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse MALi põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse lasteaia ja kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva PGS §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul Kooli õpilaste arvu klassis ning teeb kooli pidajale ettepaneku laste arvu suurendamiseks rühmas;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli ja lasteaia kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse MALi eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma töökorralduse kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb Vallavolikogule ettepanekuid MALiga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 7.   Õppenõukogu

  (1) MALil on õppenõukogu, mille ülesanne on õppe ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, MALi toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on MALi direktor, õppealajuhataja, õpetajad, lasteaiaõpetajad tugispetsialistid ja teised direktori poolt nimetatud isikud.

  (3) Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse MALi üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

  (4) Õppenõukogu ülesanded ja töökord on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 8.   Õppe ja kasvatustegevuse korralduse alusdokumentideks on:

  Õppe ja kasvatustegevuse korralduse alusdokumentideks on MALi arengukava, kooli ja lasteaia õppekavad, MALi kooli ja lasteaia kodukorrad ja MALi õppeaasta üldtööplaan.

§ 9.   MALi arengukava

  (1) MALil on oma arengukava, mille elluviimisega tagatakse õppeasutuse järjepidev areng.

  (2) Arengukava kinnitab Vallavolikogu

  (3) Arengukava koostamise ja selle täitmise korraldab direktor koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga, juhindudes õigusaktides sätestatud tingimustest ja korrast.

  (4) MALi arengukava on aluseks õppekavadele.

  (5) Arengukava avalikustatakse MALi veebilehel.

§ 10.   Õppekavad

  (1) Kooli õppekava koostatakse „Põhikooli riikliku õppekava” ja MALi arengukava alusel. Kooli õppekava ja selle muudatused kehtestab MALi direktor käskkirjaga, kuulates enne ära hoolekogu ja õppenõukogu arvamuse.

  (2) Lasteaia õppekava koostatakse “Alushariduse riikliku õppekava“ ja MALi arengukava alusel. Lasteaia õppekava kinnitab MALi direktor käskkirjaga, õppenõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lihtsustatud õppekavad:
  1) Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes Kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel individuaalne õppekava.
  2) Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel.
  3) Individuaalse õppekava koostamisel kaasatakse õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem ning vajaduse kohaselt õpetajaid ja tugispetsialiste.

§ 11.   Õpilase ja lapse arengu toetamine

  (1) Õpetajad jälgivad õpilase/lapse arengut ja toimetulekut koolis/lasteaias ning vajaduse korral kohandavad õpet õpilase/lapse vajaduste kohaselt.

  (2) Õpilase/lapse võimete ja annete arendamiseks selgitatakse koolis/lasteaias välja õpilase/lapse individuaalsed õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse vajadusel diferentseeritud õpet.

  (3) Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde, milleks on individuaalsed konsultatsioonid ja õpiabirühmad.

  (4) MAL tagab eripedagoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi teenuse osutamise.

  (5) Õpilase/ lapse arengutoetamiseks viiakse MALis läbi regulaarseid arenguvestlusi.

  (6) Õpilaste/laste tunnustamismeetmed on sätestatud kooli/lasteaia kodukorras.

§ 12.   Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamine

  (1) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtub kool kaasava õppe põhimõtetest.

  (2) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted on sätestatud kooli õppekavas.

  (3) Õppeasutuses töötab direktori poolt määratud isik, kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel (edaspidi HEV koordinaator).

  (4) HEV koordinaator toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

  (5) Hariduslike erivajadustega õpilastele on avatud õpiabirühmad ja vajadusel rühm lihtsustatud õppekavaga õpilastele.

§ 13.   Tervishoiu korraldus MALis

  (1) MALi õpilastele/lastele osutab koolitervishoiuteenust tervishoiutöötaja.

  (2) Vastutus korraldada õpilase/lapse transporti tervishoiuteenuse osutamise asukohta juhul, kui selleks on vältimatu vajadus, on haridusasutuse pidajal. MALi juhtkond organiseerib transpordi.

§ 14.   Toitlustamine

  (1) Toitlustamine koolis/lasteaias toimub rahvatervise seaduse alusel sätestatud tervisekaitsenõuete kohaselt.

  (2) Õpilasi/lapsi toitlustatakse päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel.

  (3) Õpilastele tagatakse tasuta koolilõuna ja pikapäevarühma õpilastele õhtuoode.

  (4) Õpilase hommikune toitlustamine toimub lapsevanema avalduse alusel, mille eest tasuvad lapsevanemad esitatud arve alusel.

  (5) Lasteaialastele tagatakse hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode, mille eest tasuvad lapsevanemad esitatud arve alusel.

§ 15.   Vaimse ja füüsilise turvalisuse kaitse

  (1) MALis tagatakse õpilase/lapse koolis/lasteaias viibimise ajal tema tervise, sh tema vaimse ja füüsilise turvalisuse kaitse.

  (2) Eesmärgiga mõjutada kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

  (3) Mõjutusmeetmete rakendamise kord on kehtestatud kooli kodukorras

  (4) MALi pidaja loob võimalused ja direktor korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras.

§ 16.   MALi kooli ja lasteaia kodukorrad

  Kodukordade kohta annab arvamuse MALi hoolekogu ja õppenõukogu ning kehtestatakse direktori poolt.

§ 17.   Koolikohustuse täitmise tagamine

  (1) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist. Vanem vastutab koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §11 sätestatud korras.

  (2) Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab Kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes tulenevalt puudumise põhjustest meetmed vastavalt kooli kodukorrale.

  (3) Kui kooli rakendatavad meetmed ei avalda mõju või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa õpilase või vanemaga kontakti, pöördub kool järgmiste meetmete rakendamiseks õpilase elukohajärgse Vallavalitsuse poole.

  (4) Koolikohustuse täitmise tagamiseks toetab õpilase elukohajärgne vald vastavalt vajadustele ja võimalustele õpilast, vanemat ja kooli, luues oma pädevuse piires tingimused koolikohustuse täitmiseks.

§ 18.   Õppekeel ja õppevorm

  (1) MALi asjaajamise keel on eesti keel, MALi õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

  (2) Õppetöö toimub statsionaarses õppevormis.

§ 19.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1.septembril ja lõppeb 31.augustil.

  (2) Õppeaasta koosneb trimestritest ja koolivaheaegadest.

  (3) Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

§ 20.   Laste ja õpilaste vastuvõtt ja väljaarvamine

  (1) Kooli vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab kooli pidaja.

  (2) Lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab Vallavalitsus.

  (3) MALi vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrad avalikustatakse MALi veebilehel.

  (4) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (5) Lasteaialaste arvestust peetakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 21.   Üldtööplaan

  Õppe- ja kasvatustöö on korraldatud üldtööplaani järgi. MALi üldtööplaani arutab läbi õppenõukogu ja kinnitab direktor.

§ 22.   Lasteasutuse õppe- ja kasvatuse korraldus

  (1) Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Õppe- ja kasvatustöö toimub päevakava alusel, mille kinnitab direktor.

  (3) Lasteaia igal rühmal toimub õppe- ja kasvatustegevus rühma nädalakava alusel, mis lähtub MALi üldtööplaanist.

  (4) Suvekuudel ja koolivaheaegadel toimub planeeritud õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine arvestades laste soove.

  (5) Lapse arengut toetavad lasteaias vajadusel tugispetsialistid.

  (6) Lasteaia õppekava läbinule väljastab MAL koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengutulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (7) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ja lahtioleku aja otsustab kooli pidaja, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 23.   Põhikooli õppe- ja kasvatuse korraldus

  (1) Õppe- ja kasvatustöö aluseks on kooli õppekava, mille aluseks on põhikooli riiklik õppekava.

  (2) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal ja trimester.

  (3) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema.

  (4) Ühes õppenädalas on kuni 5 õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavaga.

  (5) Õppetöö põhivormiks koolis on õppetund. Teisteks vormideks võivad olla: projekt-, õues- ja muuseumiõpe ning ekskursioonid ja õppekäigud.

  (6) MAL võimaldab koolikohustuse täitmist koduõppevormis õigusaktidega sätestatud korras.

  (7) MALil on õppenõukogu poolt kinnitatud klassitunnistuse vorm.

  (8) Õpilase arengut ja õppetegevust toetavad Koolis vajadusel tugispetsialistid.

  (9) Koolis võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppega seotud tegevustest.

  (10) Vallavolikogu võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et Koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED 

§ 24.   Huvitegevuse korraldus

  (1) MALis korraldatakse lasteaia ja kooli õppekava läbimist toetavat huvi- või muud õppekavavälist tegevust.

  (2) Huvitegevuse korraldus toimub MALi direktori poolt kinnitatud tunniplaani alusel.

  (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume ja vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

  (4) Õpilaste õppekavavälist tegevust suunab, koordineerib ja vastavalt pädevusele korraldab huvijuht. Huvijuht suunab ja kontrollib huviringide juhendajate tööd.

§ 25.   Pikapäevarühm

  (1) Koolis tegutsevad õpilastele pikapäevarühmad.

  (2) Pikapäevarühmas korraldatava tunnivälise tegevusena pakutakse õpilastele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

§ 26.   MALi raamatukogu

  (1) Raamatukogus on õppekirjanduse ja metoodilise materjalide kogu.

  (2) Põhikogu osas kasutavad õpilased ja lapsed Melliste raamatukogu.

5. peatükk LASTE/ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUTUSED 

§ 27.   Koostöö

  (1) Kooli ja kodu koostöö korraldamiseks kutsub direktor kokku lastevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas.

  (2) Klassi ja rühma koosolek toimub vähemalt üks kord aastas.

  (3) Vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate või rühma lastevanemate nõudel on direktor kohustatud kokku kutsuma selle klassi või rühma lastevanemate koosoleku.

  (4) Üks kord õppeaasta jooksul viiakse direktori poolt kinnitatud korra alusel läbi arenguvestlus, mille eesmärgiks on lapse arengu toetamine:
  1) Koolis viib klassijuhataja läbi vestluse lapsevanema ja õpilasega.
  2) Lasteaias viivad rühmaõpetajad läbi vestluse lapsevanemaga.

§ 28.   Lapsevanema teavitamine

  (1) MAL tagab õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse kohta ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes. Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilasele teatavaks trimestri või poolaasta algul.

  (2) MAL tagab lasteaialaste vanematele teabe kättesaadavuse õppe- ja kasvatuskorralduse kohta ning juhendamise ja nõustamise õppekasvatustööd käsitlevates küsimustes.

  (3) MAL nõustab vajaduse korral õpilase/lapse vanemat õpilase/lapse arengu toetamises

  (4) õpetajad jälgivad õpilase/lapse arengut ja toimetulekut, vajaduse korral. kohandavad õpet vastavalt õpilase/lapse vajadustele ning teavitavad sellest lapsevanemat.

§ 29.   Lasteaia lapse õigused

  (1) Lapsel on lasteaias õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise;
  4) igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 30.   Lasteaia laste vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia kodukorrast, päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

§ 31.   Õpilase õigused

  (1) Õpilasel on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) täita õpiülesandeid ja osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi ja konsultatsioone õpetaja tööaja piires;
  3) täita koolikohustust koduõppe vormis haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;
  4) saada õppekava täitmiseks tasuta õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti;
  5) saada aineõpetajalt ja klassijuhatajalt informatsiooni oma hinnete, hindamise korra põhimõtete kohta;
  6) vajadusel pöörduda abi saamiseks koolitöötajate poole;
  7) võtta osa kooli korraldatud õpilasüritustest;
  8) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;
  9) osaleda MALis tegutsevate huviringide töös;
  10) moodustada koolis õpilasesindus või olla valitud õpilasesindusse ning selle kaudu otsustada ja korraldada õpilaskonna pädevusse kuuluvaid õpilaselu küsimusi;
  11) pöörduda oma õiguste kaitseks õpetaja, direktori, kooli pidaja, hoolekogu, haridus- ja teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole.

§ 32.   Õpilase kohustused

  (1) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes vastavalt ettenähtud tunniplaanile ja päevakavale;
  2) täitma õpiülesandeid ja omandada teadmisi ning oskusi oma võimete kohaselt;
  3) hoidma MALi mainet, täitma kooli kodukorda ja hoidma kooli vara;
  4) käituma väärikalt, suhtuma lugupidavalt kaasõpilastesse, kooli töötajatesse ja külalistesse;
  5) järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  6) hoidma korras oma välimus, kooli ruumid ja kooli ümbruse;
  7) osa võtma vastavalt oma eale ja võimetele kooli heaks tehtavas töös;
  8) hoidma loodust ja elama looduskeskkonda säästvalt;
  9) vastutama oma tegevuse ja õpitulemuste eest;
  10) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 33.   Kooli õpilaste vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) teha ettepanekuid klassi lastevanemate koosoleku kokkukutsumiseks;
  2) taotleda õpilasele koduõppe rakendamist;
  3) vaidlustada õpilase hindeid vastavalt kooli õppekavale
  4) õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda MALi hoolekogu, Kastre Vallavalitsuse, Haridus- ja teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole;
  5) saada hädaolukorra tekkides teavet õpilase turvalisuse kohta.

  (2) Lapsevanem on kohustatud võimaldama ja kindlustama koolikohustuse täitmise, sealhulgas:
  1) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest klassijuhatajat;
  2) looma õpilasele kodus õppimist võimaldavad tingimused;
  3) osalema õpilasega peetaval arenguvestlusel;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega ja nendest lähtuvalt tegema kooliga koostööd;
  5) taotlema vajaduse korral koolilt ja vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  6) teavitama klassijuhatajat või kooli õpilase õppetööst puudumisest ja selle põhjustest esimese koolist puudumise päeva jooksul;
  7) informeerima klassijuhatajat või kooli õpilase vajadusest lahkuda enne koolipäeva lõppu.

6. peatükk TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 34.   Töötajad

  (1) MALi töötajad on direktor, õppealajuhatajad, õpetajad, lasteaiaõpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusealal töötavad ning muud töötajad.

  (2) MAL kannab õpetajate ja lasteaiaõpetajate ning tugispetsialistide andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 35.   MALi töötajate koosseisu kinnitamine ja töölepingud

  (1) Kooli pidaja kinnitab direktori ettepanekul koolitöötajate koosseisu.

  (2) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab direktor.

  (3) Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

§ 36.   Töötajate tööülesanded, kohustused ja vastutus

  (1) Töötajate õigused, kohustused, vastutus ja tööülesanded määratakse kindlaks MALi põhimääruse ning tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite ja ametijuhendiga.

  (2) Õpetaja põhiülesanne on toetada iga lapse ja õpilase arengut ning aidata lapsel/õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed. Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

  (3) MALi õpetajad:
  1) loovad laste ja õpilaste kasvatamiseks, õpetamiseks ja arendamiseks vajalikud tingimused vastastikusel lugupidamisel ning üksteise mõistmisel põhineval koostööl laste, õpilaste ja vanematega;
  2) hoolitsevad laste elu, tervise ja turvalisuse eest lasteaias või koolis viibimise ajal;
  3) tagavad lasteaia õppekava, päevakava, kooli õppekava ja tunniplaani järgimise;
  4) nõustavad vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (4) MALi tugispetsialistide põhiülesandeks on aidata kaasa lapse ja õpilase arengut toetava õppe- ja kasvatuskeskkonna loomises;

  (5) MALi teiste töötajate põhiülesanneteks on tagada häireteta töö MALis, heaperemehelik majandamine ja MALi vara korrasolek ning majanduslik teenindamine, toitlustamine ja tervishoid.

  (6) töötajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on alust arvata, et lapse/õpilase kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps/õpilane on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (7) töötajatel on keelatud avalikustada lapselt/õpilaselt saadud teavet lapse/õpilase perekonna kohta.

§ 37.   Töötajate õigused:

  (1) täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele ja MALis kehtestatud tingimustele;

  (2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;

  (3) esitada direktorile ettepanekuid töö ning õppe- ja kasvatuskorralduse parandamiseks;

  (4) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED´ 

§ 38.   Rahastamine

  (1) MALi majandamise aluseks on MALi arengukava ja eelarve.

  (2) Eelarve koostamine ja vastuvõtmine toimub vastavalt kooli pidaja poolt kehtestatud Kastre valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale.

  (3) MALi vara moodustavad talle Vallavolikogu ja Vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (4) MALi vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Vallavolikogu poolt kehtestatud Kastre vallavara valitsemise korrale.

  (5) Eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, lastevanemate poolt kaetavast osast (toidukulu ja õppetasu), annetustest, projektidest saadud vahenditest ning MALi põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud vahenditest.

  (6) Töötajate töötasustamise alused (va kooli õpetajad) kinnitab kooli pidaja, õpetajate töötasu alammäärad kehtestab Vabariigi Valitsus.

  (7) MALil on oma alaeelarve Kastre valla eelarve koosseisus, MAL kasutab Kastre Vallavalitsuse pangakontosid.

§ 39.   Asjaajamine, aruandlus

  (1) MAL esitab oma tegevuse kohta aruandeid seadustega ning nende alusel väljaantud õigusaktidega määratud korras ja tingimustel.

  (2) Kooli ja lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korrad kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (3) MALi arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest vastutab direktor.

§ 40.   Sisehindamine

  (1) MALis tehakse sisehindamist. Sisehindamisel analüüsitakse MALi õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) MALi sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule.

§ 41.   Järelvalve

  (1) MALi õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab haldusjärelvalvet Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) MAL tegevuse üle teostab teenistuslikku järelvalvet Kastre Vallavalitsus.

  (3) Koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab vastavalt oma pädevustele haldusjärelvalvet Terviseamet.

8. peatükk ÜMBERKORRLADMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 42.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetab Vallavolikogu, kuulates enne ära hoolekogu arvamuse.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise algatab Vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus.

  (3) Ümber korraldatakse või tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (4) Tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse õpilastele ja personalile hiljemalt kuus kuud
enne uue õppeaasta algust.

9. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE 

§ 43.   Põhimääruse muutmise kord

  Põhimäärus ja selle muudatused kinnitatakse Vallavolikogu kehtestatud korras, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks MALi hoolekogule ja õppenõukogule.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 44.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Mäksa Vallavolikogu 24. märtsi 2014.a määrus nr 10 «Melliste Algkool-Lasteaia põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 45.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json