Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse kasutamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 95

Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse kasutamise kord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 18
jõustumine 01.05.2018

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib riigieelarve toetusfondist eraldatud toetuse kasutamist raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muuks sotsiaalteenuseks, mis aitab vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 2.   Õigustatud isik

  Raske ja sügava puudega laps, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri andmetel on Hiiumaa vald kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid kasutatakse raske ja sügava puudega lapse ja tema pere seotud toetava sotsiaalteenus osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetav sotsiaalteenus on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) isikliku abistaja või tugiisikuteenus;
  3) psühholoogiteenus;
  4) logopeediteenus;
  5) transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  6) eluruumi kohandamine, mis on vajalik lapse erivajaduse tõttu;
  7) abivahendi täiendav rahastamine;
  8) rehabilitatsiooniteenuse täiendav rahastamine;
  9) laagrituusiku rahastamine;
  10) erinevad teraapiad;
  11) teenus või toetus, mis soodustab raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitab vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 4.   Toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Toetuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja Hiiumaa Vallavalitsusele (edaspidi valitsus) taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) lapse rehabilitatsiooniplaan või erialaspetsialisti kirjalik soovitus;
  2) otsus lapse puudeastme määramise kohta;
  3) eestkoste puhul kohtumäärus ja/või perekonnas hooldamise leping;
  4) kuludokument või eelnevalt valitsuse sotsiaalvaldkonna ametnikuga kooskõlastatud arve.

  (2) Teenuse vajadust hinnatakse iga lapse puhul eraldi arvestades lapse ja tema pere vajadusi ning see otsustatakse juhtumipõhiselt.

  (3) Teenus võib taotlejale olla tasuta või osaliselt tasuline. Tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, maksumusest, teenust saava isiku perekonna majanduslikust olukorrast ning riigieelarve toetusfondi rahalistest võimalustest.

  (4) Toetus ja toetava sotsiaalteenuste määramise või määramata jätmise otsustab valitsus korraldusega sotsiaalvaldkonna ametniku ettepanekul 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 5.   Toetuse väljamaksmine

  Toetus makstakse 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates taotluses näidatud isiku või teenuse osutaja pangakontole.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 26.06.2017 määrus nr 64 „Riigi toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 18.12.2007 määrus nr 32 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 61 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 43 - § 45.

  (4) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 24.03.2016 määruse nr 47 „Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 17.

  (5) Määrus jõustub 1. mail 2018.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json