SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 121

Koduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 18 ja Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 12 „Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 17 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) koduteenus – täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et tagada isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu ning aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele;
  2) sotsiaalhooldaja – on täisealine isik, kes osutab koduteenust lepingu ja hoolduskava alusel hooldust vajavale isikule. On kutsealase ettevalmistusega või on töötanud eelnevalt koduteenuse sihtgrupiga. Sotsiaalhooldaja abistab klienti füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient oma erivajaduse tõttu iseseisvalt toime ei tule;
  3) teenuse taotleja – isik, kes soovib saada koduteenust;
  4) teenuse saaja – isik, kes saab koduteenust;
  5) teenuse osutaja – füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik ja vallavalitsus või valla hallatav asutus;
  6) koduabi teenused – inimese abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel tema eluruumis;
  7) isikuabi teenused – isiku abistamine isiku enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel.

§ 2.   Teenuse sihtgrupp, eesmärk, sisu ja kirjeldus

  (1) Koduteenuseid osutatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel.

  (2) Teenust osutatakse nii üksi kui ka kooselavatele eakatele või erivajadusega inimestele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul.

  (3) Teenust on õigus saada Lääneranna valla territooriumil elavatel isikutel:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
  2) kelle pereliikmed mõjuvatel materiaalsetel, tervislikel või muudel eespool loetlemata põhjustel ei saa isikule vajalikku hooldust kindlustada.

  (4) Koduteenuse eesmärk on pakkuda kõrvalabi täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ning parandades elukvaliteeti.

  (5) Koduteenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

  (6) Koduteenuse käigus osutatavad toimingud ja tegevused koosnevad peamiselt teenuse saaja kodus tehtavatest koduabi- ja isikuabi teenusest.

  (7) Koduteenusel osutatavad koduabi teenused on järgmised:
  1) toiduainete, ravimite, majapidamis- ja tööstuskaupadega varustamine. Toiduainete, ravimite, majapidamistarvete ja tööstuskaupade ostmisel kasutatakse üldjuhul teenuse saaja elukohale lähimat müügikohta, kuid lähtutakse põhimõttest, et teenuse saaja jaoks vajalikud tarbed oleksid talle kättesaadavad;
  2) abistamine asjaajamisel erinevates ametiasutustes. Arstiabi ja muu terviseabi korraldamine, erinevate teenuste tellimine ning muud ühekordsed asjaajamised (nt abistamine abivahendi muretsemisel, toetuste/teenuste taotlemisel, dokumentide vormistamisel, lumetõrje ja muruniitmise korraldamisel (teenuste eest tasub teenuse saaja vastavalt teenusepakkujate hinnakirjadele) jms);
  3) reaalselt kasutatava elamispinna korrastamine teenuse saajale kuuluvate vahenditega üldjuhul üks kord nädalas vastavalt hooldusplaanile, kuid mitte rohkem kui 51 m inimese kohta;
  4) suitsuanduri olemasolu ja korrasoleku kontrollimine, küttekollete töökorras oleku visuaalne hindamine, abivajadusest ning muudest ohukohtadest teenuse saaja ja vajadusel päästeameti teavitamine;
  5) abistamine toidu valmistamisel ja toidunõude pesemine, mille täpne vajadus selgitatakse välja hindamisinstrumendi kaudu (lisa 1);
  6) riiete ja jalanõude hoolduse ja pesupesemise korraldamine
  7) akende pesemine või pesemise korraldamine;
  8) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  9) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
  10) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
  11) sotsiaal- ja muu transporditeenuse korraldamine;

  (8) Koduteenusel osutatavad isikuabi teenused on järgmised:
  1) saunateenuse ja koduse või väljaspool kodu pesemise korraldamine;
  2) abistamine riietumisel;
  3) abistamine hügieenitoimingutel, pesemisel ja vannitamisel;
  4) abistamine söömisel;
  5) abistamine ravimite manustamisel (ravimite valmis seadmine manustamiseks).

  (9) Koduteenuseid osutatakse tegevuste ulatuses, mida teenuse saajal ja tema pereliikmetel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel teostada.

  (10) Koduabi ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel, korrusmajade trepikodade koristamist, koduloomade eest hoolitsemist (va pimeda juhtkoer) ega toiminguid ja tegevusi, mis kuuluvad mõne muu asutuse või ettevõtte töövaldkonda.

  (11) Koduabi ei sisalda õendustegevusi (nt haavade ja lamatiste hooldus, ravimite määramine jne).

  (12) Koduteenuse osutamisel jälgitakse, et riskitegurid (küttekolded, elektriseadmed, libedus) ei ohustaks sotsiaalhooldaja ja teenuse saaja elu ega tervist.

§ 3.   Teenuse taotlemise protsess, teenuse osutamise koht ja maht

  (1) Koduteenuseid taotleb teenuse taotleja ja määrab ning finantseerib vallavalitsus alljärgnevatel tingimustel:
  1) teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema esindaja vallavalitsusele või teenuse osutajale suulise või kirjaliku taotluse;
  2) vajadusel võib sotsiaalvaldkonna ametnik või teenuse osutaja küsida täiendavaid andmeid teenuse taotleja terviseseisundi või tegevusvõime kohta;
  3) teenuse määramise algatab sotsiaalvaldkonna ametnik, kes külastab teenuse taotlejat tema kodus vähemalt kahe nädala jooksul ja hindab teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil (lisa 1);
  4) teenuse taotleja elule ja tervisele ohtliku olukorra puhul osutatakse talle koduteenuseid koheselt.
  5) sotsiaalvaldkonna ametnik esitab teenuse taotluse koos hindamise tulemuste, täiendavate dokumentide ja omapoolse ettepanekuga vallavalitsusele. Teenusele määramise ja selle osutamise tingimused otsustab vallavalitsus oma haldusaktiga 30. tööpäeva jooksul taotluse esitamisest;
  6) sotsiaalvaldkonna ametnik teavitab teenuse taotlejat arusaadaval viisil teenuse määramise või keeldumise kohta 5. tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast;
  7) kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadus ei ole põhjendatud või piisav, soovitab sotsiaalvaldkonna ametnik hoolduse ja/või kõrvalabi tagamiseks teisi meetmeid. Kui teenuse taotleja sellega ei nõustu, on tal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie;
  8) teenuse sisu ja toimingud määratakse vastavalt iga teenuse taotleja vajadustest ning fikseeritakse hoolduskavas;
  9) teenuse osutamise alustamisel teavitatakse teenuse taotlejat suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast talle arusaadaval viisil.

  (2) Teenuse maht ja sagedus määratakse kindlaks vallavalitsuse korraldusega lähtudes teenuse saaja kõrvalabi vajadusest ning teenuse osutaja töögraafikust.

  (3) Teenust osutatakse üldjuhul teenuse saaja kodus või vajadusel väljaspool kodu.

§ 4.   Teenuse finantseerimine

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lg 1 alusel võib sotsiaalteenuste osutamise eest tasu võtta. Võetav tasu oleneb teenuse mahust, maksumusest ja teenuse saaja ning tema perekonna majanduslikust olukorrast. Tasu võtmise ja tasumise korra otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus kehtestab korraldusega teenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse.

  (3) Eakatele ja ajutist kõrvalabi vajavatele inimestele, kellel ei ole perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikuid ja piisavalt rahalisi vahendeid, on käesolevas korras loetletud teenuse tegevused tasuta. Piisavaks rahaliseks vahendiks loetakse teenuse saaja sissetulekut, mis on ühes kuus suurem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu kahekordne alammäär.

  (4) Eakad inimesed ja ajutist kõrvalist abi vajavad täisealised inimesed, kellel on olemas perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikud või kes omavad piisavalt rahalisi vahendeid, tasuvad teenuse eest vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (5) Eakate ja ajutist kõrvalist abi vajavate täisealiste isikute, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela LäänerannLihula valla territooriumil, kuid asuvad sellel territooriumil, teenuse eest tasumise tagab teenuse saaja elukohajärgne vallavalitsus.

  (6) Erijuhtumite puhul otsustab teenuse eest tasumise teenuse osutaja, kaasates otsuse tegemisse sotsiaalvaldkonna ametnikku.

§ 5.   Teenuse lepingu sõlmimine, muutmine, peatamine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on osapoolte vaheline leping, milles märgitakse koduteenuste tingimused, poolte õigused ja kohustused.

  (2) Lepingu lisana koostatakse teenuse saajale koduteenuste osutamiseks hoolduskava, milles kirjeldatakse osutatavate teenuste loetelu, kestus, maht ja teenuste osutamise tähtaeg.

  (3) Käesolevat korda tutvustatakse teenuse saajale arusaadaval viisil enne hoolduskava kinnitamist.

  (4) Koduteenuse osutamise leping kuulub läbivaatamisele:
  1) teenuse kvaliteedi tagamiseks, mille korral viib sotsiaalvaldkonna ametnik läbi kodukülastuse ja hindab koos teenuse saajaga teenuse tulemuslikkust ning rahulolu teenuse osutamisega;
  2) teenuse saaja abivajaduse muutmisel, mille korral sooritatakse korduvhindamine;
  3) teenuse saaja nii majandusliku olukorra kui ka hooldusvajaduse muutumisel tema enda või kolmanda isiku suulise või kirjaliku avalduse alusel või sotsiaalhooldaja/ teenuse osutaja ettepanekul.

  (5) Lepingut võib täiendada või muuta poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus ning kinnitatakse poolte allkirjaga.

  (6) Koduteenuste osutamise leping peatatakse, kui teenuse saaja viibib vähemalt üks kuu kodust eemal (haiglas ravil, laste või sugulaste juures, rehabilitatsiooniteenusel jne). Leping peatatakse kuni koduteenuste taaskasutamiseni.

  (7) Lepingu peatamine toimub teenuse saaja või tema seadusjärgse ülalpidaja sellekohase suulise või kirjaliku avalduse alusel.

  (8) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja avalduse alusel või sotsiaalhooldaja ettepanekul:
  1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab toimetuleku ilma koduteenuseta;
  2) teenuse osutaja poolt võimaldatavad teenused ei taga teenuse saaja toimetulekut;
  3) teenuse saaja paigutamisel hoolekandeasutusse või suunamisel muule sotsiaalteenusele;
  4) teenuse saaja ei soovi enam teenust;
  5) muudel teenuse osutamist takistavatel põhjustel (nt teenuse saaja käitumine teeb teenuse osutamise võimatuks, ta ei tee teenuse osutaja ja sotsiaalhooldajaga koostööd teenuse osutamiseks või ei täida omapoolseid kohustusi).

  (9) Leping lõpeb:
  1) tähtaja saabumisel;
  2) teenuse saaja surma korral.

§ 6.   Teenuse osutaja ja teenuse saaja

  (1) Teenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik ja vallavalitsus või valla hallatav asutus. Sotsiaalhooldajale (täisealine isik, kes osutab koduteenust lepingu ja hoolduskava alusel hooldust vajavale isikule) esitatavad nõuded:
  1) sotsiaalhooldajad on soovitavalt kutsealase ettevalmistusega. Koduteenuseid võivad osutada ka vastava ettevalmistuseta ja sotsiaalhooldaja kutsestandardis kirjeldatud isikuomadustega isikud, kes omavad valmisolekut vajalikeks koolitusteks;
  2) teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenuse saaja elu, tervise ja vara;
  3) sotsiaalhooldaja lähtub koduteenuste osutamisel käesolevast korrast, oma töölepingust ja ametijuhendist, sotsiaaltöötaja eetikakoodeksist, teenuse osutaja töökorralduse reeglitest, koduteenuste osutamise lepingust ja hoolduskavast ning otsese juhi seadusjärgsetest korraldustest;
  4) võimaluse korral osutatakse erandkorras (trauma, haigestumine jms) teenuse saajale teenuseid väljaspool hoolduskava kinnitatud mahtu.

  (2) Teenuse pakkuja kohustused ja õigused:
  1) tagab koduteenuste osutamise vastavalt hoolduskavale;
  2) algatab teenuse saaja olukorra muutumisel hoolduskava muutmist või koduteenuste osutamise lõpetamist;
  3) sotsiaalhooldaja töö ja tegevuste kontrollimine teenuste osutamise kohas;
  4) teenuse saaja teenust osutava sotsiaalhooldaja vahetamine koduteenust osutava sotsiaalhooldaja koormuse reguleerimiseks või koduteenuse osutamise korralduslikust vajadusest lähtuvalt.

  (3) Teenuse saaja kohustused ja õigused:
  1) tagab sotsiaalhooldajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma majapidamisse ja turvalise töökeskkonna koduteenuste osutamiseks (sh ohutu kodutehnika);
  2) kindlustab sotsiaalhooldaja teenuse osutamiseks vajalike vahenditega, kaasa arvatud raha sisseostude tegemiseks ja muudeks rahalisteks toiminguteks;
  3) informeerib teenuse osutajat koheselt oma asukoha vahetusest, tervise või elukeskkonna muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist;
  4) teeb sotsiaalhooldajaga ja teiste vastavate teenuse osutaja töötajatega koostööd teenuse osutamiseks;
  5) on teenuse osutaja ja sotsiaalhooldajaga viisakas;
  6) teeb ettepanekuid teenuse pakkujale osutatud teenuste suhtes.

§ 7.   Teenuse aruandlus

  Koduteenuse osutamist korraldab ja osutatud teenuste üle peab arvestust sotsiaalvaldkonna ametnik.

§ 8.   Kliendi tagasiside ja järelevalve

  (1) Klient lähtub teenuse kohta tagasiside kujundamisel kohaliku omavalitsuse üksuse poolt välja töötatud teenuse osutamise korrast, arvestades eelkõige:
  1) klienditeeninduse standardit;
  2) tagasisidesüsteemi;
  3) kaebuste lahendamise protseduuri.

  (2) Teenuse väljunditeks on:
  1) kohaliku omavalitsuse üksuse poolt välja töötatud teenuse osutamise kord ning analüüs, mis koostatakse teenuse saajalt saadud tagasiside (lisa 2) põhjal;
  2) teenuse kasutamise tulemusena säilib või suureneb teenuse saaja võimalikult iseseisev toimetulek ja talle tagatakse võimalus aktiivselt ühiskonnaelus osaleda. Tulemuslikkust hindavad teenuse saaja, teenuse osutaja ja sotsiaalhooldaja.

  (3) Koduteenuste osutamise järelevalvet teostab teenuse osutaja ja sotsiaalvaldkonna ametnik. Kaebuste käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) juhindutakse käesolevast teenuse osutamise korrast;
  2) teenuse saajat ja olemasolu korral tema seaduslikku esindajat teavitatakse enne teenuse osutamist kaebuste esitamise võimalustest ja protseduurist;
  3) koduteenuste osutamisega seotud kaebuste ilmnemisel informeerivad teenuse saaja või sotsiaalhooldaja koheselt teenuse osutajat;
  4) teenuse osutaja kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled, kogub täiendavaid andmeid ja kaasab vajadusel vastava teenuse ala asjatundjaid;
  5) kui teenuse saajal on pretensioone teenuse osutaja vastu, siis kontrollib sotsiaalvaldkonna ametnik kaebuste õigustatust ja teeb vajadusel teenuse osutajale ettekirjutise puuduste kõrvaldamiseks.
  6) kõik vaidlused, mis tulenevad koduteenuste lepingu täitmisest, samuti küsimused, mis on lepingus reguleerimata, lahendatakse lepingu poolte vahelisel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt kehtivale seadusandlusele kohtus.

  (4) Riiklikku järelevalvet käesolevas õigusaktis sätestatud nõuete täitmise üle teostab alates 01.01.2018. a Sotsiaalkindlustusamet.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Pikkmets
Vallavanem

Cariina Pähk
Vallasekretär

Lisa Hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks

Lisa Kliendi tagasiside teenusele

/otsingu_soovitused.json