Teksti suurus:

Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 47 „Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2020, 38

Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 47 „Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 23.04.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määrust nr 47 „Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine“ muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 6 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt „§ 6. Määruse jõustumine ja rakendamine“;
  2) paragrahvi 6 senine sõnastus loetakse lõikeks 1, paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:
„(2) Volitada Järva Vallavalitsust otsustama lapsevanemate ajutine vabastamine lasteaia osalustasu maksmisest eriolukorras. Otsustus vormistatakse vallavalitsuse põhjendatud korraldusega.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2020.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json