Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Rae valla erateedel lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2021, 38

Rae valla erateedel lumetõrje teostamise kord
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

Vastu võetud 13.09.2011 nr 62
RT IV, 08.05.2014, 72
jõustumine 16.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.04.2021RT IV, 28.04.2021, 1601.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutamiseks määramata erateedel lumetõrje teostamise tingimused ja kord.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (2) Erateena ei käsitleta käesolevas määruses korteriühistute teid ja parklaid.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (3) Määrus kehtib füüsilistele isikutele ja mittetulundusühingutele, mille liikmeteks on füüsilised isikud.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (4) Mittetulundusühingutel peab olema sõlmitud Rae vallaga leping tee avalikuks kasutamiseks.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (5) Füüsilisetel isikutel peab olema sõlmitud Rae vallaga leping tee avalikuks kasutamiseks juhul, kui lumetõrje teostamist taotletaval teelõigul on rohkem kui viis eluhoonet.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (6) Lumetõrje teostamist taotletaval teelõigul asuvatest 80% majapidamistest peab igast majapidamisest vähemalt ühe isiku rahvastikuregistri järgseks elukohaks olema Rae vald.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

§ 2.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Lumetõrjet teostatakse erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (2) Lumetõrjet alustatakse kuni 24 h jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist. Lumetõrje teostamine ei sisalda libedusetõrjet.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (3) Lumetõrje teostamiseks esitatakse Rae valla arendus- ja haldusametile vormikohane taotlus.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (4) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;
  2) erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 100 meetri kaugusel;
  3) õuealal;
  4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.
  6) kui tee ei vasta määruse § 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]
  7) kui eratee omanik keelab teed avalikult kasutada.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (5) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate erateede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Vormikohane taotlus esitatakse Rae valla arendus- ja haldusametile iga aasta 01. novembriks.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (2) Enne taotluse esitamist korraldab taotleja erateel lumetõrje teostamist võimaldava kooskõlastuse lumetõrjetöödest puudutatud naaberkinnistute omanikega.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lg 5 korras erandi tegemise taotlemiseks tuleb taotlejal esitada lisaks vormikohasele taotlusele ka vabas vormis kirjalik põhjendus.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik kelle elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud taotluses märgitud kinnisasjal:
  1) kelle elukohaks on vähemalt 1 aasta enne taotluse esitamist rahvastikuregistri andmete kohaselt märgitud Rae vald;
  2) kellel puudub taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevus Rae valla ees.

§ 5.   Lumetõrje teostamine
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5-meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid;
  2) eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 5 meetri kõrguselt ja teekattest laiemalt vähemalt 2 meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]
  3) tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei teostata;
  4) tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

  (2) Eratee lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab vajadusel Rae valla arendus- ja haldusameti teehoiuspetsialist.
[RT IV, 28.04.2021, 16 - jõust. 01.05.2021]

  (3) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutab taotleja ja tee omanik. Nõuetele mittevastavusest tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu.

  (4) Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas kui see on tehniliselt võimalik.

§ 6.   Taotluse läbivaatamise kord

  (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaadatakse läbi määruse § 3 lõikes 1 märgitud tähtajast arvates ühe kuu jooksul.

  (2) Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult ühe kuu jooksul peale taotluse esitamist.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks vajaliku taotluse vormi kinnitab Vallavalitsus.

  (2) Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

  (3) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist osas, mille kohta ei ole sätestatud hilisemat tähtaega.

  (4) Käesoleva määruse § 2 jõustub alates 01.01.2012

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json