Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla ametisõidukite kasutamise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2021, 42

Põhja-Pärnumaa valla ametisõidukite kasutamise kord

Vastu võetud 16.11.2018 nr 60
RT IV, 22.11.2018, 13
jõustumine 25.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2021RT IV, 28.04.2021, 3401.05.2021, rakendatakse alates 01.06.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted
[RT IV, 28.04.2021, 34 - jõust. 01.05.2021, rakendatakse alates 01.06.2021]

  (1) Määrusega reguleeritakse Põhja-Pärnumaa valla, valla hallatavate asutuste (edaspidi asutus) omandis või kasutuses olevate sõidukite (edaspidi ametisõiduk) kasutamist.
[RT IV, 28.04.2021, 34 - jõust. 01.05.2021, rakendatakse alates 01.06.2021]

  (2) Ametisõiduki kasutajad on vallavanem, volikogu liige, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ametnik ja töötaja, võlaõigusliku lepingu alusel töötav isik, hallatava asutuse töötaja.
[RT IV, 28.04.2021, 34 - jõust. 01.05.2021, rakendatakse alates 01.06.2021]

  (3) Ametisõiduki kasutajal peab olema sõiduki kategooriale vastav kehtiv juhiluba.

  (4) Ametisõiduki kasutaja võib ametisõidukit kasutada töö- või teenistuskohast või asutusega muust sõlmitud lepingust tulenevate ülesannete täitmiseks. Volikogu esimees võib ametisõidukit kasutada oma pädevuses olevate ülesannete täitmiseks ja volikogu liige võib ametisõidukit kasutada volikogu komisjonile pandud või volikogu esimehe poolt antud ülesannete täitmiseks.
[RT IV, 28.04.2021, 34 - jõust. 01.05.2021, rakendatakse alates 01.06.2021]

  (5) Vallavanemale ametisõiduki kasutusse andmise otsustab volikogu. Vallavanemale kasutusse antud ametisõiduki muud kasutustingimused tulenevad käesolevast korrast. Vallavanem on talle kasutusse antud ametisõiduki vastutav kasutaja ja selle ametisõiduki kasutamisel teiste käesoleva korra § 1 lõikes 2 nimetatud isikute poolt kohaldatakse käesoleva korra § 3 sätteid.
[RT IV, 28.04.2021, 34 - jõust. 01.05.2021, rakendatakse alates 01.06.2021]

  (6) Ametisõiduk peab olema kolmelt küljelt tähistatud Põhja-Pärnumaa valla sümboolikaga, milleks valla vapp ja kirje "PÕHJA-PÄRNUMAA VALD".
[RT IV, 28.04.2021, 34 - jõust. 01.05.2021, rakendatakse alates 01.06.2021]

  (7) Ametisõidukitele paigaldatakse GPS seade millega kaasneb elektrooniline sõidupäevik.
[RT IV, 28.04.2021, 34 - jõust. 01.05.2021, rakendatakse alates 01.06.2021]

  (8) Ametisõiduki kasutamise õigus peatub kui teenistus- või töösuhe on peatatud (puhkus, töövõimetus jm).
[RT IV, 28.04.2021, 34 - jõust. 01.05.2021Rakendamine 01.06.2021]

§ 2.   Ametisõiduki kohta liiklusregistrisse märke tegemine

  Ametisõiduki kohta tehakse Maanteeameti liiklusregistris vastav märge selle kasutamise kohta ainult ametisõitudeks, kui ametisõiduk kuulub registreeringut vajava kategooria sõidukite hulka.
[RT IV, 28.04.2021, 34 - jõust. 01.05.2021, rakendatakse alates 01.06.2021]

§ 3.   Ametisõiduki vastutava kasutaja määramine ja garažeerimine

  (1) Vallavanem määrab ametisõiduki kasutamise eest vastutava isiku (edaspidi põhivastutaja) ja peamised garažeerimiskohad. Garažeerimise all mõeldakse käesoleva korra tähenduses ametisõiduki hoidmist töövälisel ajal põhivastutaja elukohas.

  (2) Käesoleva korra § 1 lõikes 2 nimetatud isikud (edaspidi kasutaja) kasutavad ametisõidukit oma tööks vajalike sõitude tegemiseks sellest eelnevalt kokku leppides põhivastutajaga.

  (3) Põhivastutaja äraolekul või muul mõjuval põhjusel, kui see on ametisõidu eesmärgi tõttu vajalik, võib ametisõiduki ajutiseks garažeerimiskohaks olla sõiduki kasutaja elukoht.

  (4) Sõitu garažeerimiskohast töökohta ja tagasi loetakse ametisõiduks.

§ 4.   Ametisõiduki kasutamise kulud

  (1) Ametisõiduki kasutamise kulud kaetakse vallaeelarves ametisõidukite ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest.

  (2) Hallatava asutuse töötaja ametisõiduki kasutamise kulud kaetakse hallatava asutuse eelarvest. Volikogu liikme ametisõiduki kasutamise kulud kaetakse volikogu eelarvest.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 28.04.2021, 34 - jõust. 01.06.2021]

§ 5.   Ametisõidukite tankimine ja hooldamine

  (1) Ametisõiduki tankimiseks kasutatakse vallale kuuluvat kütuse krediitkaarti.

  (2) Põhivastutaja peab tagama ametisõiduki tehnoülevaatuse ja tehnohoolduse vastavalt antud sõidukile ettenähtud läbisõidu vahemikule ning vastavalt vajadusele korraldama ametisõiduki remonti.

  (3) Kõik ametisõiduki kasutajad on kohustatud enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus ning jälgima teel olles selle tehnoseisundit. Kõikidest probleemidest teavitatakse põhivastutajat.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 28.04.2021, 34 - jõust. 01.06.2021]

§ 6.   Ametisõiduki kasutusse andmine

  (1) Vähemalt 9 kohaga ametisõidukit võib anda mittetulundusühingutele kasutusse hinnakirja alusel, mille kehtestab vallavalitsus. Kasutusse andmise otsustab majandusosakonna juhataja.

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhul esitab kasutaja käesolevale korrale lisatud vormikohase aruande rahandusosakonnale, mille alusel esitatakse mittetulundusühingule arve.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Ametisõiduki kasutamise aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json