EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Tartu linna äriruumi üürnikule üüri määra vähendamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2021, 47

Tartu linna äriruumi üürnikule üüri määra vähendamise kord

Vastu võetud 27.04.2021 nr 12

Tartu linnavara eeskirja kohaselt otsustab linnavara kasutusse andmise linnavalitsus määrates kasutusse andmise tingimused. Seoses viiruse levikuga ja riigi poolt sellega kaasnevate piirangute kehtestamisega tekkinud majandusraskustega vajavad keerulisse majanduslikku olukorda sattunud üürnikud ajutist üüritingimuste muutmist. Eelnevat arvestades kehtestatakse määrus Tartu linnavara eeskirja § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu linnale kuuluva äriruumi üürniku poolt üüri määra vähendamise taotlemist, üüri vähendamise määra ja üüri vähendamise otsuse tegemist.

§ 2.   Üüri vähendamise tingimused

  (1) Tartu linna äriruumi üürnikul on võimalik üüri vähendamist taotleda perioodi 1. aprill - 30. aprill 2021. a eest.

  (2) Üüri vähendamist on õigustaotleda Tartu linnale kuuluva äriruumi üürnikul, kelle igapäevane tegevus on piiratud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" punktis 2014 (edaspidi Valitsuse korraldus) sätestatud meetmete ja piirangute tõttu.

§ 3.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) andmed üürniku tegevusala kohta (EMTAK kood), milleks üürnik ruume kasutab;
  5) vajadusel muud andmed.

  (2) Taotlus üüri vähendamiseks tuleb esitada linnavarade osakonnale digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 10. maiks 2021. a.

§ 4.   Üüri vähendamise määr

  (1) Üüri vähendatakse 100% üürniku lepingujärgsest kuu üüri määrast, kui Valitsuse korraldusega on keelatud klientidel üürniku müügi- või teenindusalal või -saalis ja üldkasutatavas ruumis viibida (lubatud on ruumides viibimine toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks).

  (2) Üüri vähendatakse 75% üürniku lepingujärgsest kuu üüri määrast, kui Valitsuse korraldusega on klientide viibimine üürniku müügi- või teenindusalal või -saalis ja üldkasutatavas ruumis piiratud 25% täituvuse nõudega.

  (3) Juhul, kui üüri vähendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1-2 toodud alustel, kuid selgub, et taotleja ei ole pidanud kinni Valitsuse korralduses sätestatud meetmetest ja piirangutest, on Tartu linnal õigus rakendada üüri aprillikuu eest tagantjärgi täismahus.

  (4) Käesoleva määruse kohaselt ei vähendata üürniku üüri perioodi eest, mille eest on linnavalitsus üüri vähendanud muul alusel.

§ 5.   Üüri vähendamise otsuse tegemine

  (1) Taotluse vaatab läbi ja üüri vähendamise otsuse teeb linnavarade osakonna juhataja moodustatud komisjon. Otsuse tegemisel kontrollib komisjon esitatud taotluse vastavust ja õigsust käesoleva määruse tingimustele.

  (2) Linnavarade osakond teavitab otsusest taotlejat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 14 päeva jooksul taotluse esitamisest.

Raimond Tamm
abilinnapea linnapea ülesannetes

Jüri Mölder
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json