EttevõtlusKaubandus

Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2022, 45

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Vastu võetud 26.04.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 367 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab Keila linna territooriumil nõuded tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

  (2) Määruses sätestatut ei kohaldata omatoodangu pakkumisel eraisiku koduõuel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalikult kasutatav maa-ala – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud ning kasutuses olev üldjuhul hooneteta maa, nt tee, tänav, väljak, park, puhkeala vms;
  2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega ning füüsiline isik, kes tegeleb kauplemisega väljaspool majandus- ja kutsetegevust;
  3) kaubanduse korraldaja – Keila Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), linnavalitsuse hallatav asutus, avaliku ürituse korraldaja või maa-ala valdaja või omanik.

2. peatükk TÄNAVA- JA TURUKAUBANDUS 

§ 3.   Tänavakaubandus

  (1) Kauplemine avalikult kasutataval maa-alal tänavakaubanduse korras on lubatud linnavalitsuse määratud kohtades.

  (2) Munitsipaalmaal asuva müügikoha kasutusse andmise tasu määrab linnavalitsus.

  (3) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendust.

§ 4.   Nõuded tänavakaubanduse müügikohale ja selle paigaldusele

  (1) Tänavakaubanduse müügikoht peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) müügikoht ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust;
  2) müügikoht sobib ümbritsevasse keskkonda;
  3) müügikoht ei takista heakorranõuete täitmist;
  4) müügikoht on kavandatava kauba müügiks sobiv;
  5) müügikoht ei sega avalike ürituste läbiviimist;
  6) kaupleja on kohustatud kauplemise ajal ja kauplemise lõpetamisel hoidma müügikoha ja selle ümbruse korras;
  7) müügikoha juurde on paigaldatud vähemalt üks mahuti jäätmete kogumiseks, tekkivad jäätmed käideldakse nõuetekohaselt;
  8) müügiperioodi lõppemisel taastab kaupleja tänavakaubanduse müügikoha paigaldamisele eelnenud olukorra.

  (2) Linnavalitsus võib kehtestada müügikohale täiendavaid tingimusi.

§ 5.   Turukaubandus

  (1) Turukaubandus on lubatud Keila linnas Uus tn 19 ja 19a kinnistul.

  (2) Turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alal kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu kaubanduse korraldajaga kokkuleppel tegutsev kaupleja.

  (3) Turukaubanduse korral rakendatakse § 4 lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatud nõudeid.

3. peatükk KAUBANDUS AVALIKUL ÜRITUSEL 

§ 6.   Kaubanduse korraldamine avalikul üritusel

  (1) Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laatadel ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditeemalistel ja muudel avalikkusele suunatud üritustel.

  (2) Müügikohtade arvu ja paiknemise määrab ürituse korraldaja ja vastutab kaubanduse korraldamisega seotud nõuete täitmise eest.

  (3) Kauplejad paigaldavad müügikoha juurde vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja tagavad nende õigeaegse tühjendamise ning hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha pärast kauplemist.

§ 7.   Linnavalitsuse hallatav asutus kaubanduse korraldajana avalikul üritusel

  Linnavalitsuse hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana avalikul üritusel toimub kauba või teenuse müük linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel ja korras.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 8.   Järelevalve

  (1) Määruse täitmist kontrollib linnavalitsuse määratud ametnik.

  (2) Määruse rikkuja vastutab seadusega ettenähtud korras.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Keila Linnavolikogu 27.06.2000 määrus nr 12 „Kauplemislubade ja teeninduslubade väljaandmise korra kinnitamine“;
  2) Keila Linnavolikogu 26.09.2000 määrus nr 18 „Keila linna turul ja tänaval kauplemise eeskirja kinnitamine“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json