Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järvamaa Keskraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2023, 22

Järvamaa Keskraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 15.02.2018 nr 10
RT IV, 01.03.2018, 2
jõustumine 01.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.04.2023RT IV, 28.04.2023, 1001.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Järvamaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuuri, finantseerimise, aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Nimi ja asukoht

  (1) Raamatukogu ametlik nimetus on Järvamaa Keskraamatukogu (inglise keeles Järva County Central Library). Raamatukogu ametlik lühend on Järvamaa KRK.

  (2) Raamatukogu asub Järvamaal, Paide linnas. Raamatukogu postiaadress on Lai 33, Paide linn, Paide linn, Järva maakond.

§ 3.   Raamatukogu õiguslik seisund, pitsat, sümboolika ja kasutamise eeskiri

  (1) Raamatukogu on Paide Linnavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Raamatukogul on oma pitsat ja sümboolika. Raamatukogu struktuuriüksusel on oma tempel oma kogu teavikute märgistamiseks.

  (4) Raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestab Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

§ 4.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  (1) Raamatukogu teeninduspiirkond rahvaraamatukoguna on Paide linn.

  (2) Raamatukogu täidab Järva maakonnas raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid.

2. peatükk EESMÄRK, ÜLESANDED JA TÖÖKORRALDUS 

§ 5.   Raamatukogu tegevuse eesmärk

  Raamatukogu tegevuse eesmärgiks on tagada Paide linna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 6.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu on üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu, mille põhiülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Raamatukogu tegutseb Paide linna rahvaraamatukoguna, täites täiendavalt maakonnaraamatukoguna raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid.

  (3) Raamatukogu oma põhiülesande täitmiseks rahvaraamatukoguna:
  1) komplekteerib ja töötleb raamatukokku saabunud alg- ja vahendusinformatsiooni väljaanded ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
  2) tagab tema kasutuses oleva informatsiooni ja kogude kättesaadavuse kooskõlas raamatukogu kasutamise eeskirjaga;
  3) korraldab kogudes puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest;
  4) tegeleb teatmebibliograafilise tööga;
  5) korraldab lugejate koolitust;
  6) korraldab koduteenindust elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ise raamatukogu külastama;
  7) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks üritusi;
  8) peab raamatukogutöö arvestust ja annab oma pädevuse piires konsultatsioone;
  9) kooskõlastab oma tegevuse vajadusel teiste raamatukogude ja kultuuriasutustega;
  10) arendab igakülgset koostööd Eesti ja välismaa teiste raamatukogudega;
  11) korraldab vajalikku majandustegevust;
  12) võimaldab teabe taotlejal üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks kasutada arvutit.

  (4) Raamatukogu oma põhiülesande täitmiseks maakonnaraamatukoguna:
  1) komplekteerib ja töötleb raamatukogulikult maakonna rahvaraamatukogude kogusid vastavalt omavalitsustega sõlmitud lepingutele ja lisab teavikute kirjed koos jaotusega raamatukogude kaupa elektroonilisse andmebaasi;
  2) nõustab erialaselt maakonna rahvaraamatukogude tööd ja korraldab raamatukogutöötajate täienduskoolitust;
  3) korraldab maakonna rahvaraamatukogude töö arvestust, aruandlust ja analüüsi;
  4) kogub, säilitab ja bibliografeerib Järva maakonda puudutavat kirjandust;
  5) korraldab teatmebibliograafilist tööd.

§ 7.   Raamatukogu töökorraldus

  (1) Raamatukogu juhindub oma töökorralduses valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud määrusest.

  (2) Töötajate töökorralduse reeglid kinnitab direktor käskkirjaga.

  (3) Raamatukogu ajutiseks sulgemiseks teeb direktor Paide Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) põhjendatud taotluse ning linnavalitsus otsustab korraldusega raamatukogu ajutise sulgemise.

§ 8.   Raamatukogu õigused ja kohustused

  Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) kehtestada töökorralduslikud eeskirjad, mis tagavad fondide säilivuse, ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse- ja kasutamise eeskirjade täitmise, raamatukogu häireteta töö;
  2) omada eelarvet ja kasutada erivahendeid;
  3) teostada rahalisi tehinguid oma eelarve piires;
  4) sõlmida lepinguid oma pädevuse piires füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  5) kasutada sihtotstarbeliselt Paide linna vara ning tagada selle säilimine;
  6) osutada oma põhiülesannetega seotud tasuta ja tasulisi teenuseid;
  7) täiendada kogusid vahetuste, annetuste ja ostudega;
  8) anda tasuta üle või müüa raamatukogule mittevajalikke teavikuid vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale;
  9) saada maakonnaraamatukoguna maakonnas asuvatelt rahvaraamatukogudelt statistilise ja sisulise töö aruandeid, kohustusega esitada need antud tähtajaks Kultuuriministeeriumile.

3. peatükk TEENUSED 

§ 9.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu osutab põhiteenuseid ja tasulisi teenuseid.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Raamatukogu põhiteenused on:
  1) teavikute kohapeal kasutamise võimaldamine;
  2) teavikute kojulaenutus;
  3) teavikutele juurdepääsu tagamine arvutivõrkude kaudu;
  4) avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu;
  5) raamatukogu ja raamatukogu andmebaaside kasutamise algõpetus;
  6) teatme- ja teabeteenindus.

  (4) Raamatukogu tasulised teenused on:
  1) koopiate tegemine kooskõlas autoriõiguse seadusega;
  2) väljatrükid andmebaasist;
  3) lugeja soovil teaviku laenutamise, broneerimise ja tagastamisega seotud teadete edastamine;
  4) lugeja soovil raamatukogus puuduva teaviku tellimine teisest raamatukogust;
  5) raamatukogu ruumide ja tehniliste vahendite kasutusse andmine linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

4. peatükk JUHTIMINE JA STRKTUUR 

§ 10.   Direktor

  (1) Raamatukogu juhib direktor. Direktori haridustase peab vastama rahvaraamatukogu seaduses sätestatule.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja tulemuse kinnitab linnavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib töölepingu ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel linnapea.

  (4) Direktor tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise ning käesoleva põhimääruse täitmise eest.

  (5) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ja teeb koostööd raamatukogu nõukoguga.

  (6) Direktor teostab oma pädevuse piires tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses, direktori töölepingus ning ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks.

§ 11.   Direktori ülesanded

  (1) Raamatukogu direktor:
  1) korraldab ja juhib, lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu tööd, annab raamatukogu töö ja tegevuse korraldamiseks välja käskkirju;
  2) esindab raamatukogu suhetes Eesti Vabariigi ja välisriikide asutustega;
  3) kasutab raamatukogu vara ja rahalisi vahendeid vastavalt linnavolikogu poolt selleks kehtestatud korrale;
  4) määrab kindlaks töötajate ülesanded, õigused ja vastutuse ning kinnitab ametijuhendid;
  5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
  6) kohaldab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi;
  7) kooskõlastab linnavalitsusega ja kinnitab raamatukogu struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasu määrad;
  8) kinnitab raamatukogu töökorralduslikud eeskirjad ja tegevuse plaanid;
  9) valmistab ette ja esitab ametiasutusele raamatukogu eelarve projekti;
  10) osaleb raamatukogu tööd reguleerivate õigusaktide koostamises;
[RT IV, 28.04.2023, 10 - jõust. 01.05.2023]
  11) korraldab õigusaktidega ettenähtud raamatukogu tegevust kajastavate aruannete koostamise ja tagab aruannete õigeaegse esitamise järelevalveasutustele;
  12) kinnitab raamatukogu sümboolika ja pitsatite kujundamise ja kasutamise korra.

  (2) Direktorit asendab tema äraolekul linnapea käskkirjaga määratud isik.

§ 12.   Raamatukogu struktuur

  (1) Raamatukogu struktuuriüksused on keskraamatukogu, haruraamatukogud ja osakonnad.

  (2) Keskraamatukogu asub Lai tn 33, Paide linn, Paide linn, Järva maakond.

  (3) Raamatukogul struktuuris on järgmised haruraamatukogud:
  1) Roosna-Alliku raamatukogu asukohaga Pargi tee 4, Roosna-Alliku alevis, Paide linn;
  2) Viisu raamatukogu asukohaga Viisu külas, Paide linn;
  3) Tarbja raamatukogu asukohaga Kooli tee 1 Tarbja küla, Paide linn;
  4) Sargvere raamatukogu asukohaga Pikk tn 4, Sargvere küla, Paide linn;
  5) Tarbja raamatukogu Anna välisteeninduspunkt, asukohaga Kanarbiku tee 4, Anna küla, Paide linn.

  (4) Keskraamatukogu struktuuris on järgmised osakonnad:
  1) komplekteerimis- ja töötlusosakond;
  2) teenindusosakond;
  3) lasteosakond.

5. peatükk RAAMATUKOGU NÕUKOGU 

§ 13.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu) on raamatukogu nõuandev organ. Nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus kolmeks aastaks.

  (2) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.

  (3) Nõukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest ja teistest seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:
  1) raamatukogu seisukorra analüüs, ettepanekute tegemine eelarve kohta;
  2) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja projektide väljatöötamiseks ning nende väljatöötamises osalemine;
  3) raamatukogu arengukava eelnõu kooskõlastamine.
[RT IV, 28.04.2023, 10 - jõust. 01.05.2023]

  (5) Nõukogul on õigus:
  1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
  2) nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta;
  3) teha ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

  (6) Nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega ja sellesse kuuluvad muuhulgas Paide linnavalitsuse, Türi vallavalitsuse ja Järva vallavalitsuse esindajad. Nõukogu valib enda koosseisust esimehe. Direktor ei ole nõukogu liige, kuid osaleb nõukogu töös sõnaõigusega ja on aruandekohustuslik nõukogu ees.
[RT IV, 28.04.2023, 10 - jõust. 01.05.2023]

§ 14.   Nõukogu tegevus

  (1) Nõukogu töövormiks on koosolek.

  (11) Nõukogu koosolekut võib pidada või koosolekul osaleda infotehnoloogiliste vahendite vahendusel juhul, kui osalejale on tagatud võimalus eemal viibides reaalajas toimuva kahesuunalise side abil koosolekut jälgida, teha toiminguid ja anda teada nende tegemise takistustest. Infotehnoloogilist vahendit osalemiseks kasutav koosolekul osaleja peab olema osalejana tuvastatav. Märge infotehnoloogiliste vahendite kasutamisest tehakse koosoleku protokolli.
[RT IV, 28.04.2023, 10 - jõust. 01.05.2023]

  (2) Nõukogu kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, vähemalt kaks korda aastas. Nõukogu korralise koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.

  (3) Nõukogu koosoleku toimumise aeg, koht, päevakord ja materjalid saadetakse nõukogu liikmetele vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Nõukogu koosolekuid juhatab nõukogu esimees, tema äraolekul tema poolt volitatud nõukogu liige.

  (5) Nõukogu koosolekust võtab osa raamatukogu direktor, kes on nõukogu ees aruandekohuslik.

  (6) Igal nõukogu liikmel on õigus küsimusi esitada, koosolekul oma arvamust avaldada, arutlevates küsimustes selgitustega esineda ning otsuste suhtes ettepanekuid teha.

  (7) Nõukogul on õigus kaasata eksperte ja spetsialiste arutlusele tulevate küsimuste ettevalmistamisel.

  (8) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku nõukogu liikmetest. Nõukogu teeb otsused kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe hääl.
[RT IV, 28.04.2023, 10 - jõust. 01.05.2023]

  (9) Nõukogu koosolekud protokollitakse ja registreeritakse dokumendihaldussüsteemis. Nõukogu määrab protokollija oma liikmete hulgast. Nõukogu protokoll peab olema vormistatud kümnendaks (10) tööpäevaks pärast koosoleku toimumist. Protokolli kantakse:
[RT IV, 28.04.2023, 10 - jõust. 01.05.2023]
  1) koosoleku toimumise koht ja aeg;
  2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed, kutsutud isikud;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija;
  4) koosoleku päevakord;
  5) päevakorras olevate teemade arutelu, hääletamise tulemused ja otsustused.

  (10) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu protokolle hoitakse raamatukogus vastavalt raamatukogu asjaajamist reguleerivale korrale.

6. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 15.   Vara

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle Paide linnalt või teistelt isikutelt ja asutustelt raamatukogule sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu valdab ja kasutab ning käsutab tema valduses olevat vara linnavolikogu kehtestatud korras.

§ 16.   Finantseerimine

  (1) Raamatukogul on Paide linna eelarves oma eelarve.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse Paide linna eelarvest ja toetusena riigieelarvest vastavalt rahvaraamatukogu seaduse § 10 lõikele 3.

  (3) Raamatukogu võib saada täiendavaid vahendeid oma põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamise eest, annetustest, pärandustest ja muul seadustega lubatud viisil.

§ 17.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Raamatukogu peab rahalist ja statistilist arvestust ning on aruandekohuslane õigusaktidega kehtestatud korras linnavalitsuse ja Kultuuriministeeriumi ees.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle rahvaraamatukoguna teostab linnavalitsus.

  (3) Haldusjärelevalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab Kultuuriministeerium.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 18.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu otsuse alusl.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab ametiasutus Kultuuriministeeriumile ette vähemalt 1 kuu enne kavandatavat tähtaega.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json