SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustused Võru valda ja Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 1

Sõidusoodustused Võru valda ja Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel

Vastu võetud 08.05.2013 nr 84

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja ühistranspordiseaduse § 29 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab sõidusoodustusi saavate isikute ringi, kellel on õigustaotleda Võru linna ja Võru valda läbivatel maakonna bussiliinidel nr 1, nr 11, nr 14 ja nr 16 sõidusoodustust ühissõidukis sõitmiseks, määrab sõidusoodustuse määrad ja reguleerib sõidusoodustuse taotlemise korralduse.

  (2) Õigus sõidusoodustust taotleda on isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru vald.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid ühistranspordiseaduses sisalduvate mõistete tähenduses.

§ 3.   Sõidusoodustused

  Õigus sõita, lisaks ühistranspordiseaduse §-s 27 sätestatule, 30-päeva sooduspiletiga (edaspidi sooduspilet ) Võru linna ja Võru valda läbivatel maakonna bussiliinidel nr 1, nr 11 nr 14 ja nr 16 on järgnevatel isikutel:
  1) vanaduspensionäril;
  2) raske puudega isikul;
  3) kolme ja enama alla 18aastase lapsega pere vanemal või vanemaga võrdsustatud isikul.

§ 4.   Sõidusoodustuse määr

  Kehtestada käesoleva määruse paragrahvis 3 nimetatud isikutele sõidusoodustuse määraks 7 euro võrra madalam 30-päeva pileti hind.

§ 5.   Sõidusoodustuse õiguse tõendamine

  Sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks, mida sõidusoodustuse kasutaja on kohustatud kaasas kandma ja esitama kontrolli teostavale õigustatud isikule, on:
  1) vanaduspensioni saaval isikul - sooduspilet ja isikut tõendav dokument koos pensionitunnistusega;
  2) raske puudega isikul −C0#3F sooduspilet ja isikut tõendav dokument koos Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendava dokumendiga;
  3) kolme ja enama alla 18aastase lapsega pere vanemal või vanemaga võrdsustatud isikul - sooduspilet ja isikut tõendav dokument koos Võru Vallavalitsuse poolt väljastatud tõendiga.

§ 6.   Sõidusoodustuse taotlemise kord

  Sõidusoodustuse taotlemise korra kehtestab Võru Vallavalitsus.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 17. detsembri 2008.a. määrus nr 55 "Sõidusoodustused Võru linna ja Võru valda läbivatel maakonnaliinidel".

  (2) Enne määruse jõustumist ostetud sooduspilet kehtib piletil märgitud kehtivusaja lõppemiseni.

  (3) Määrus jõustub 01. juulil 2013.a.

Priit Süüden
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json