Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 3

Raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 27.05.2008 nr 6

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahv 6 lõike 3 punkti 1, „Rahvaraamatukogu seaduse" paragrahv 16, Antsla Vallavolikogu 27. novembri 2007. a määruse nr 14 "Antsla Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine" paragrahv 5 lõike 6, Antsla Vallavolikogu 27. novembri 2007. a määruse nr 15 "Tsooru Raamatukogu põhimääruse kinnitamine" paragrahv 5 lõike 5, Antsla Vallavolikogu 27. novembri 2007. a määruse nr 16 "Linda Raamatukogu põhimääruse kinnitamine" paragrahv 5 lõike 5 ja Antsla Vallavolikogu 27. novembri 2007. a määruse nr 17 "Haabsaare Raamatukogu põhimääruse kinnitamine" paragrahv 5 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri reguleerib teeninduse korraldamise, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Antsla Linnaraamatukogus, Tsooru Raamatukogus, Linda Raamatukogus ja Haabsaare Raamatukogus (edaspidi raamatukogu).

  (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga lugejakaardil.

  (3) Eeskirja teeb igale lugejale teatavaks raamatukogu direktor.

§ 2.   Teeninduse korraldamine

  (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud, välja arvatud lugejad, kellelt on võetud vastavalt "Rahvaraamatukogu seadusele" raamatukogu kasutamise õigus.

  (2) Raamatukogu põhiteenuseks on teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

  (3) Raamatukogu ja Avaliku Internetipunkti (edaspidi AIP) teenused on tasuta.

  (4) Raamatukogus puuduvad teavikud (v.a ilukirjandus) tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (5) Osutatavad eriteenused (koopiad, väljatrükid jms) on tasulised ja nende hinna kinnitab Antsla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Lugeja registreerimine

  (1) Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi alusel.

  (2) Koolieelik registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostja või hooldajaga).

  (3) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis. Andmebaasis on järgmised lugejaandmed: lugeja nimi; elukoht (postiaadress); telefon; elektronpostiaadress; lugejarühm ja isikukood.

  (4) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutuse õigus.

§ 4.   Lugeja õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lugejal on õigus:
  1) kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus);
  2) taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust;
  3) saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (2) Lugeja on kohustatud:
  1) teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed;
  2) hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega, s.t teavikutesse ei tohi kirjutada ja teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida;
  3) kontrollima teaviku saamisel selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest kohe teatama raamatukogu töötajale;
  4) tagastama teaviku olukorras, millises ta teaviku laenutas;
  5) tagastama teaviku laenutustähtaja jooksul;
  6) säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara;
  7) tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu;
  8) täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ning järgima sisekorda.

  (3) Lugejale kohaldatakse "Rahvaraamatukogu seaduse" paragrahvis 17 sätestatud vastutust.

  (4) Teavikute rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või samaväärse teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 50.- krooni teaviku eest. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja või hooldaja).

  (5) Käesoleva eeskirja rikkujatelt võib raamatukogu direktor raamatukogu kasutusõiguse ära võtta kuni üheks aastaks.

§ 5.   Kojulaenutus

  (1) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid, teatmeteoseid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

  (2) Laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu.

  (3) Laenutuse tähtajaks on 30 kalendripäeva, enamnõutud teavikutel ja perioodikal 10 kalendripäeva.

  (4) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikut teisele lugejale.

  (5) Laenutustähtaega võib pikendada, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

  (6) Laenutustähtaja möödumisel saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse, teavitab telefoni või e-maili teel, kusjuures teavitamisega seotud kulud tasub lugeja.

  (7) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenamisel tagatist, kui lugeja elukohaks ei ole Antsla vald või see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (8) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   AIP-i kasutamine

  (1) AIP-i võivad üldjuhul kasutada külastajad alates 12. eluaastast. Alla 12. eluaasta vanune külastaja võib AIP-i teenuseid kasutada koos täiskasvanuga või raamatukogu direktori loal erandkorras ka üksinda.

  (2) AIP-i arvutite kasutamiseks võib registreerida kohapeal või telefoni teel.

  (3) Registreeritu kaotab õiguse arvuti kasutusele teiste soovijate ees, kui ta hilineb üle 10 minuti.

  (4) Arvutil töötamiseks peab olema registreeritud raamatukogu lugejate andmebaasis.

  (5) Kasutaja kohustub enne arvutiga töötamist tutvuma arvuti kasutamise eeskirjadega ning andma selle kohta allkirja AIP-i külastuste registreerimise vihikusse.

  (6) Arvuti kasutajal on keelatud:
  1) arvutite omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
  2) igasugune muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis;
  3) jätta oma salvestatud faile (dokumendid, pildid) kõvakettale;
  4) programmide omavoliline installeerimine;
  5) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
  6) tasuliste ja pornograafiliste lehekülgede külastamine.

  (7) Arvuti kasutaja kohustub:
  1) enne arvutist väljatrüki tegemist informeerima raamatukogu töötajat;
  2) teatama tõrgetest mingi süsteemi käivitamisel ning pöörduma nõuande ja abi saamiseks raamatukogu töötaja poole;
  3) kandma vastutust "Autoriõiguse seaduse" rikkumise eest interneti kasutamisel.

  (8) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja või tema seaduslik esindaja.

§ 7.   Sisekord

  (1) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

  (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, kergestisüttivaid ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.

  (3) Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, lärmi tekitamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.

  (4) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

  (5) Raamatukogu ei vastuta lugeja poolt raamatukogusse kaasa võetud isiklike esemete eest.

§ 8.   Määruse avalikustamine ja jõustumine

  (1) Määrus avalikustatakse Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

  (2) Määrus jõustub 1. juunil 2008. a.

Jarek Jõela
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json