Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Märjamaa Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 7

Märjamaa Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 21.05.2013 nr 112

Käesolev määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  Käesolev eeskiri sätestab Märjamaa Valla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutajate teenindamise korralduse, osapoolte õigused, kohustused ja vastutuse.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus, teatmenõuetele vastamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) on tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused (valguskoopiad, printeri väljatrükid, skaneerimine jne) on tasulised. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus. Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut. Tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab Märjamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Raamatukogus asuvate avalike arvutite kasutamine on tasuta. Arvutite ja interneti kasutamist reguleerib käesolev eeskirja paragrahv 5.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel. Lugejapiletina kehtib ID-kaart. Teavikute kohapeal kasutamiseks ei pea lugejaks registreerima.

  (2) Esmakordsel registreerimisel annab lugeja oma isiku- ja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress(id), lugejarühm, telefoninumber, e-posti aadress) ning kinnitab allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja. Isiku- ja/või kontaktandmete muutumisest teavitab lugeja raamatukogu.

  (3) Raamatutagastusautomaadi kasutamiseks registreeritakse lugeja ID-kaardi andmed (ees- ja perekonnanimi ning ID-kaardi number) raamatukogu sissepääsu infosüsteemi.

  (4) Eelkooliealise lapse registreerib lugejaks tema vanem (eestkostja). Kuni viieteistaastane kooliealine laps registreeritakse vajadusel lugejaks tema vanema (eestkostja) nõusolekul.

  (5) Lugeja soovil väljastatakse talle kasutajanimi ja parool, mille alusel saab ta ise külastada lugejaportaali www.lugeja.ee.

  (6) Lugeja registreeritakse ümber igal aastal tema esimesel külastusel raamatukokku, lugejaandmed kontrollitakse ja vajadusel tehakse parandused.

  (7) Raamatukogu võlglased registreeritakse ümber alles pärast võlgnevuste likvideerimist. Võlgnevuste likvideerimiseni puudub neil raamatukogust teavikute kojulaenutuse õigus.

  (8) Lugeja andmeid kasutatakse lugejate tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ning statistilisel eesmärkidel, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (9) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta andmeid kolmandatele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

§ 4.   Teavikute kasutamine ja laenutamine, tagatis

  (1) Teavikuid laenutatakse 28 päevaks. Enimnõutavate teavikute tagastamistähtaega võib raamatukogu direktor lühendada. Teavikute kojulaenutamisel teavitatakse lugejat tagastamistähtajast.

  (2) Teatmekogusse ja haruldaste teavikute fondi kuuluvaid teavikuid saab kasutada ainult raamatukogus.

  (3) Ajakirjade viimaseid numbreid ja ajalehti koju ei laenutata, v.a. haruraamatukogudes, kus laenutatakse viimaseid perioodika numbreid kuni kolmeks (3) päevaks.

  (4) Raamatukogu lugemissaalis laenutatakse teavikuid koju seitsmeks (7) päevaks, elektroonilisi teavikuid ja auviseid vastavalt autoriõiguse seadusele.

  (5) Tagastamistähtaega võib (sh telefoni, lugeja portaali, e-kirja teel) lugeja soovil pikendada 3 korda, v.a. juhul kui teavikule on järjekord.

  (6) Reserveeritud teavikuid hoitakse lugejale maksimaalselt viis (5) päeva. Lugejat teavitatakse teaviku saabumisest raamatukokku.

  (7) Uudiskirjanduse (kuni kolm kuud tagasi saabunud teavikud) laenutuste ja reserveeringute piirarv on kolm nimetust korraga. Piirarvu muudab raamatukogu direktor käskkirjaga.

§ 5.   Avaliku internetipunktide ja arvutite kasutamise kord

  (1) Avalikud internetipunktid (edaspidi AIP) on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.

  (2) AIP arvuti kasutamiseks tuleb kohapeal registreeruda ja kasutusaeg on maksimaalselt 30 minutit.

  (3) Märjamaa lugemissaali arvuti kasutamiseks broneeritakse aeg kohapeal või telefonil teel maksimaalselt 2x55 minutiks ja lastele 55 minutiks päevas. Registreeritu kaotab kasutusõiguse teiste soovijate ees, kui ta hilineb üle 10 minuti.

  (4) Registreerumisel tuleb esitada raamatukoguhoidjale isikut tõendav dokument. Kasutaja tutvub enne töökohale asumist käesoleva korraga ning annab selle kohta allkirja.

  (5) Arvutit kasutab korraga üks inimene.

  (6) Raamatukogu bibliograafilise otsingu arvutit ja e-väljaannete lugemise arvutit kasutatakse sihtotstarbekohaselt.

  (7) Arvuti kasutajal on keelatud:
  1) arvutite omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
  2) arvuti konfiguratsiooni muutmine ja/või programmide installeerimine;
  3) jätta oma salvestatud faile (dokumendid, pildid) kõvakettale;
  4) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
  5) veebisaitide külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga.

  (8) Isiklikke arvutiväliseid andmekandjaid (CD, DVD, mälupulk jne) võib kasutada ainult raamatukoguhoidja teadmisel.

  (9) Enne printimist tuleb informeerida raamatukoguhoidjat. Printimine, koopiate tegemine ja skaneerimine on tasulised teenused.

  (10) Arvuti kasutamisel esinevatest tõrgetest teatamiseks või nõuande ja abi saamiseks tuleb pöörduda raamatukoguhoidja poole.

  (11) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel kasutaja poolt.

  (12) Arvutite kasutamistingimuste rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada arvuti kasutamise keeld.

  (13) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.

§ 6.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu ja lugeja vahelistes suhetes lähtutakse lisaks raamatukogu kasutamise eeskirjale Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning neist tulenevatest õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

  (2) Raamatukokku on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes ning lehkavas ja määrivas riietuses.

  (3) Raamatukogu kasutaja ei tohi siseneda raamatukogu lugemissaali või avariiulite vahele A4 formaadist suurema koti või mapiga. Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi (v.a pimeda juhtkoer), relvi, laske- ja lõhkemoona, kergestisüttivaid, lehkavaid ja määrivaid esemeid.

  (4) Väärtuslikud esemed (rahakott, pass, mobiiltelefon, sülearvuti, ehted jms) on soovitav külastajal endaga teenindusruumidesse kaasa võtta. Raamatukogu teenindusruumidesse kaasavõetud esemete eest ei vastuta.

  (5) Raamatukogu kasutaja ei tohi häirida teisi lugejaid ega kahjustada raamatukogu vara.

  (6) Teenindusalas on keelatud süüa, juua, suitsetada, valjult mobiiltelefoniga rääkida jne.

  (7) Raamatukogu kasutaja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast eeskirjast ja hea käitumise tavadest.

  (8) Raamatukogutöötajal on õigus raamatukogu sisekorda rikkuvalt raamatukogu kasutajalt nõuda korrarikkumise lõpetamist või raamatukogu ruumidest lahkumist.

  (9) Raamatukogu vara valvamiseks rakendatakse võimaluse korral videovalvet ja teavikute elektroonilist kaitsesüsteemi. Raamatukogu töötajatel on õigus paluda turvavärava aktiveerumisel külastajal kaasas olevate esemete ettenäitamist.

  (10) Ohuhäire (tulekahjusireen jms) korral tuleb hoonest lahkuda, järgides töötajate suuniseid.

§ 7.   Raamatukogu lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus) ning kasutada arvutit juurdepääsu saamiseks avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu.

  (2) Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.

  (3) Lugeja soovil pannakse teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda.

  (4) Lugejal on õigustaotleda raamatukogust puuduvate teavikute (või teavikute koopiate) tellimist teistest raamatukogudest.

  (5) Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei saa raamatukogu külastada, on õigus saada kojulaenutusteenust.

§ 8.   Raamatukogu lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Raamatukogu lugeja peab talle antud teavikuid kasutama heaperemehelikult, neid ei tohi rikkuda ega viia loata raamatukogust välja. Rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat. Lugeja on kohustatud teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas.

  (2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu isiku- ja/või kontaktandmete muutusest ja pidama kinni tagastamistähtajast.

  (3) Kaotatud või rikutud teavik tuleb lugejal asendada sama raamatu teise eksemplari või mõne muu teavikuga, mille raamatukoguhoidja on tunnistanud sisu ja hinna poolest samaväärseks või hüvitama teaviku hinna kuni 10-kordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust antud tähtajaks täitnud, võib raamatukogu direktor kuni üheks aastaks ära võtta raamatukogust kojulaenutamise õiguse.

  (4) Kui teavikut ei ole tagastatud või hüvitatud tagastamistähtajaks, siis raamatukogu määrab ühekuulise võlgnevuste likvideerimise tähtaja ja teavitab sellest lugejat. Tähtaja möödudes informeerib raamatukogu direktor vajadusel vallavalitsust, kes võib pöörduda võla sissenõudmiseks inkassofirma või kohtu poole. Vallavalitsusel on õigus anda ettekirjutis sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 9.   Tagatisraha ja viivis

  (1) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel rahalist tagatist, kui lugeja rahvastikujärgne elukoht asub väljaspool Märjamaa valda või kui laenutatav teavik on eriliselt väärtuslik. Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (2) Tähtajaks tagastamata teaviku eest võib võtta raamatukogu lugejalt viivist iga viivitatud päeva eest iga teaviku kohta. Viivise arvestamine kehtestatakse raamatukogu direktori ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Viivist ei nõuta lugejalt, kes tagastab teaviku viivisevabadel päevadel, so iga kuu esimene tööpäev, haruraamatukogudes iga kuu esimesed 7 kalendripäeva. Raamatukogu direktoril on õigus määrata täiendavaid perioode, mille jooksul saab teavikuid tagastada viivisevabalt.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 18.09.2007 määrus nr 66 "Valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Villu Karu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json