Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord - sisukord
Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 10

Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 21.05.2013 nr 115

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Märjamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmete teenistuslähetusse saatmise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.  Teenistuslähetus

 (1) Teenistuslähetus on volikogu liikme ( sealhulgas volikogu esimehe) või vallavalitsuse liikme (sealhulgas vallavanema) saatmine kindlaksmääratud ajavahemikus täitma teenistusülesannet väljaspool alalise teenistuskoha asukohta või koolitusele väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Volikogu liige saadetakse teenistuslähetusse volikogu esimehe korraldusel ja vallavalitsuse liige vallavanema korraldusel.

 (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

 (3) Lähetusse saatmisel arvestatakse olulisi asjaolusid, mis võivad takistada isikul lähetuses viibida. Isikut, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast või puudega alaealist last, võib teenistuslähetusse saata üksnes tema kirjalikul nõusolekul.

§ 3.  Lähetuse vormistamine

 (1) Riigisisene teenistuslähetus fikseeritakse dokumendihaldussüsteemis Amphora.

 (2) Volikogu liikme (sealhulgas volikogu esimehe) välislähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

 (3) Vallavalitsuse liikme (sealhulgas vallavanema) välislähetus vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

 (4) Volikogu esimehe või vallavanema lähetuse korral märgitakse käskkirjas ka tema asendaja.

 (5) Käskkiri vormistatakse üldjuhul vähemalt kolm tööpäeva enne lähetuse algust.

 (6) Volikogu esimehe käskkirja vormistab ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab volikogu kantselei. Vallavanema käskkirja vormistab ning käskkirja alusmaterjalid säilitab vallakantselei.

 (7) Lähetus vormistatakse kooskõlas ametiasutuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

§ 4.  Lähetuskulude hüvitamine

 (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras, lähetuskulude aruande alusel.

 (2) Volikogu liikmele hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulu ning muu lähetusülesande täitmisega seotud kulu ja makstakse lähetuses viibimise aja eest päevaraha Märjamaa valla eelarves volikogule eraldatud vahenditest, vallavanemale ja valitsuse liikmele eelarves vallavalitsusele eraldatud vahenditest.

 (3) Riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta. Välislähetuse päevaraha suuruse määramisel lähtutakse tulumaksuseaduse §-st 13 ja Vabariigi Valitsuse määrusest „Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord“.

§ 5.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Villu Karu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json