Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Põltsamaa linna kohanimede määramise kord

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 17

Põltsamaa linna kohanimede määramise kord

Vastu võetud 21.05.2013 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Põltsamaa linna kohanimede määramise kord (edaspidi kord) sätestab kohanimede määramise ja kasutamise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise Põltsamaa linnas vastavalt kohanimeseadusele.

  (2) Määrus reguleerib Põltsamaa Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), Põltsamaa Linnavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi linnavalitsus), Põltsamaa Linnavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ja teiste isikute vahelisi suhteid kohanimede määramise korraldamisel, pädevuse jaotumisel ja kohanimede määramise eelnõu avalikustamisel ning otsustamisel Põltsamaa linnas.

  (3) Korras reguleerimata küsimuste osas lähtutakse kohanimeseaduses sätestatust ja teistest vastavatest õigusaktidest.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Linnavolikogu määrab oma otsusega kohanime linnaosale.

  (2) Linnavalitsus määrab oma korraldusega kohanimed:
  1) uuele tänavale, väljakule või muule Põltsamaa linna territooriumile jäävale nimeobjektile;
  2) perspektiivselt rajatavate nimeobjektidele koos detailplaneeringu kehtestamisega;
  3) ühissõidukipeatusele või muule omavalitsusüksuse territooriumil jäävale nimeobjektile, välja arvatud seadusega sätestatud erandid ja kohanimekohustuseta objektid, ametliku nime määramine;
  4) kohanimekohustuseta objektile, arvestades võimaluse korral objekti omaniku ettepanekut.

  (3) Juhul kui kohanime määramine toimub Vabariigi Valitsuse või ministri poolt ja puudutab Põltsamaa linna, annab linnavalitsus oma korraldusega kohanimemäärajale kirjaliku arvamuse kohanime määramise kohta.

  (4) Linnavalitsus kooskõlastab, annab nõusolekud ja arvamused eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime, võõrkeelse kohanime ja rööpnime määramise osas. Enne rööpnime või võõrkeelse nime määramist taotleb linnavalitsus regionaalministrilt vastavasisulist nõusolekut vastavalt kohanimeseaduses sätestatule.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime ettepaneku linnavalitsusele võivad esitada füüsilised või juriidilised isikud kirjaliku taotluse alusel. Kohanime valik peab olema taotluses motiveeritud. Detailplaneeringu koostamise käigus planeeringu projektis nimetatud kohanime käsitletakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.

  (2) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

  (3) Kohanime määramise ettevalmistamist korraldab ametiasutuse linnamajandusosakond (edaspidi LMO). LMO koostab õigusakti eelnõu koos kohanimevaliku põhjendusega, lisades õigusakti eelnõule vajadusel vastavalt omaniku kirjaliku arvamuse või ministri nõusoleku. LMO:
  1) kontrollib, kas esitatud taotlus vastab kohanimeseaduses sätestatud nõuetele;
  2) selgitab välja eraomandis oleva katastriüksuse omaniku arvamuse;
  3) valmistab ette eelnõu ametliku kohanime määramiseks.

  (4) Kui taotlus ei vasta kohanimeseaduses sätestatud nõuetele, saadab LMO taotlejale ettepaneku koos selgitustega taotluse korrigeerimiseks ning määrab puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.

  (5) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav objekt, millele nime taotletakse.

  (6) Eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramisest on LMO kohustatud teavitama maaomanikku posti teel ning küsima tema arvamust. Maaomanik peab oma kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul vastava teate saamisest. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel loetakse maaomaniku nõusolek saaduks.

  (7) Ametliku kohanime määramisel eelistatakse kohapeal tuntumat ja levinumat, samuti suurema aja- ja kultuuriloolise tähendusega nime.

  (8) Kohanime määramise ettepanekute tegemiseks või kohanime määramise ettepaneku kohta arvamuse saamiseks võib linnavalitsus moodustada nimekomisjoni, korraldada avaliku konkursi või küsida ekspertarvamusi.

§ 4.   Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

  Ametiasutus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne haldusakti vastuvõtmist linna ametlikul kodulehel, väljapanekuga linnavalitsuses ning kohaliku levikuga ajalehes.

§ 5.   Otsusest teavitamine

  (1) Ametiasutus saadab kohanime määramise õigusakti kümne päeva jooksul kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ja teistele puudutatud isikutele.

  (2) Ametiasutus annab kohanime määramisest avalikkusele teada linna ametlikul kodulehel ja kohaliku levikuga ajalehes.

  (3) LMO korraldab kohanimeandmete uuendamise linna vastavates registrites.

  (4) Kohanime määramise aluseks oleva õigusaktiga saab tutvuda ametiasutuses.

§ 6.   Kohanime muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Kohanime muutmise või kehtetuks tunnistamise ettevalmistamist korraldab LMO.

  (2) Kohanime peab muutma, kui see on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui kohanimede eri kujud vajavad ühtlustamist. Sellisel juhul tuleb kohanime muutmise menetlus algatada 30 päeva jooksul nimetatud asjaolude teada saamisest arvates.

  (3) Kohanime võib muuta kohanimeseaduses sätestatud alustel. Seaduses sätestamata juhtudel võib kohanime muuta regionaalministri nõusolekul.

  (4) Kohanime võib kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekt on hävinud või ala planeerimise käigus kaotatud.

  (5) Kohanime muutmise või kehtetuks tunnistamise menetluse algatamisest teatab LMO posti teel adressaadile ja isikutele, kelle õigusi haldusakt võib piirata.

  (6) Ametiasutus avalikustab kohanime muutmise või kehtetuks tunnistamise eelnõu vähemalt 15 päeva enne haldusakti vastuvõtmist linna ametlikul kodulehel, väljapanekuga linnavalitsuses ning kohaliku levikuga ajalehes.

  (7) Kohanime muutmise või kehtetuks tunnistamise otsustab linnavalitsus.

  (8) Ametiasutus saadab kohanime muutmise või kehtetuks tunnistamise õigusakti kümne päeva jooksul kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ja teistele puudutatud isikutele.

§ 7.   Lõppsätted

  Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrus nr 79 „Kohanimeseadusest tulenevate kohustuste ja õiguste delegeerimine“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Margi Ein
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json