Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna raielubade andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 30

Tallinna raielubade andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 30.03.2010 nr 31
jõustumine 01.07.2010

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 434 ja § 435 lg 1 alusel ning kooskõlas looduskaitseseaduse §-ga 45, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 „ Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ ja 11. veebruari 2010 otsusega nr 29 „Tallinna raielubade andmekogu asutamine“ ning tulenevalt vajadusest tagada puude raie- ja hoolduslõikuse loa andmise protsessi läbipaistvus ja muuta andmed kättesaadavaks.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Tallinna raielubade andmekogu (edaspidi andmekogu) põhimäärusega kehtestatakse andmekogusse kogutavate andmete koosseis ning andmekogu pidamise, selle järelevalve ja lõpetamise kord.

§ 2.   Andmekogu nimi

  (1) Andmekogu ametlik nimi on „Tallinna raielubade andmekogu".

  (2) Andmekogu lühinimi on tlnraie.

§ 3.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärgid on:
  1) lihtsustada ja parendada Tallinna linna territooriumil asuvate puude raie- ja hoolduslõikuslubade väljaandmise protsessi, pakkudes võimalust lube taotleda ja taotlusi menetleda elektrooniliselt;
  2) luua nüüdisaegne, ühtaegu mitut infosüsteemi, kasutajaid ja andmesisestajaid teenindav andmekogu, muutes puude raie- ja hoolduslõikuslubade taotlemise tsentraalselt hallatavaks, vältides andmete dubleerimist ja tagades kasutajatele kõige värskema seisuga andmete kättesaadavuse;
  3) võimaldada puude raie- ja hoolduslõikuslubade menetlemiseks vajalike andmete kontrolli teistest linna ning riigi andmekogudest;
  4) võimaldada jälgida raieloa kõrvaltingimuste täitmist, sh asendusistutuste tähtajast kinnipidamist.

§ 4.   Andmekogu pidamise põhimõtted

  (1) Andmekogu peetakse vastavalt käesolevale põhimäärusele ning kooskõlas avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ning muude asjaomaste riigi ja Tallinna õigusaktidega.

  (2) Andmekogusse kogutavad andmed on seostatavad teiste riigi ja Tallinna andmekogudega, sh andmete elektroonilise saamise ja esitamise osas. Andmete ristkasutus tugineb õigusaktidele või registrite vastutavate töötlejate vahel sõlmitud lepingutele.

  (3) Andmekogu pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

  (4) Andmekogu kasutamine on tasuta.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE JA ANDMED 

1. jagu Andmekogu pidamine 

§ 5.   Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse veebipõhise liidesega infosüsteemina.

  (2) Andmeid töödeldakse digitaalselt infosüsteemi pidamiseks välja töötatud tarkvaraga.

§ 6.   Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 7.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu turvaklass on K1T1S1.

  (2) Andmekogu turbeaste on madal (L).

  (3) Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötlejad tagavad organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

  (4) Vastutav töötleja korraldab andmetest kord päevas turvakoopiate tegemise ja säilitamise üheks kuuks.

  (5) Vastutav töötleja korraldab andmetest arhiivikoopia tegemise vähemalt üks kord aastas. Arhiivikoopiat säilitatakse viis aastat.

§ 8.   Vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Keskkonnaamet.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu tööd ja kavandab vajaduse korral selle arendamist;
  2) korraldab andmevahetuse andmeandjate ja teiste andmekogudega;
  3) korraldab andmekoguga seotud dokumentatsiooni koostamist;
  4) sisestab andmed andmekogusse;
  5) teeb järelevalvet andmete õigsuse ja andmekogu kasutamise üle;
  6) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmetele;
  7) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud küsimusi;
  8) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  9) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (3) Vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, ning peaadministraatori, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 9.   Volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on andmekogu kasutaja, kellele vastutav töötleja on andnud andmekogu kasutamise õiguse.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) osaleb andmekogu arendustöödel ning juurutamisel;
  2) täidab vastutava töötleja korraldusi andmekogu pidamisel;
  3) töötleb andmekogu andmeid ning vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;
  4) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  5) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, andmekogu pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest.

2. jagu Andmekogu ülesehitus ja andmed 

§ 10.   Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu koosneb järgmistest osadest:
  1) avalik vaade;
  2) ametnikuvaade.

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) paberkandjal alusdokumendid.

§ 11.   Raie- ja hoolduslõikusloa taotluse andmed

  Raie- või hoolduslõikusloa taotlemiseks esitatakse ja kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) taotluse esitamise kuupäev;
  2) taotleja nimi;
  3) taotleja isikukood;
  4) taotleja kontakttelefon;
  5) taotleja e-posti aadress;
  6) juriidilise isiku nimi;
  7) juriidilise isiku registrikood;
  8) juriidilise isiku esindaja nimi;
  9) juriidilise isiku esindaja kontakttelefon;
  10) juriidilise isiku esindaja e-posti aadress;
  11) taotleja aadress;
  12) raiekoha või hoolduslõikuskoha aadress;
  13) raiekoha või hoolduslõikuskoha katastritunnus;
  14) volituse olemasolu;
  15) andmed lisatavate dokumentide kohta (asendiplaan, ehitusloa koopia, korteriühistu üldkoosoleku protokoll ühistu territooriumil aset leidva raie korral, esindusõigust tõendav dokument);
  16) raie või hoolduslõikuse põhjendus;
  17) soovitava hoolduslõikuse ulatuse või soovitud võrakuju kirjeldus.

§ 12.   Raie ja hoolduslõikuse menetluse andmed

  Raie ja hoolduslõikuse menetluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) raie või hoolduslõikuse koha koordinaadid;
  2) välitöö teostaja ning välitöö teostamise kuupäev;
  3) objektil tehtud märkused;
  4) raiutavate puude arv, liik, läbimõõt ja raie põhjus;
  5) asendusistutuse vajadus, haljastusühikute arv;
  6) raieloa kõrvaltingimused;
  7) raieloa allkirjastaja ning allkirjastamise kuupäev;
  8) hoolduslõikuse vajaduseks tuvastatud asjaolud;
  9) hoolduslõikuse vajaduse kaalutlused;
  10) hoolduslõikuse tingimused;
  11) hoolduslõikuse meetodid;
  12) hoolduslõikuse ulatus;
  13) hoolduslõikuse teostamise aeg;
  14) hoolduslõikusloa kehtivus;
  15) hoolduslõikusloa allkirjastaja ning allkirjastamise kuupäev;
  16) muud menetlusega seotud märkused või kaasnevad failid (fotod).

§ 13.   Asendusistutuse andmed

  Asendusistutuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) haljastusühikute arv;
  2) esmane asendusistutuse meeldetuletuse kuupäev;
  3) raie alguse kuupäev;
  4) planeeritud istutused oma kinnistul;
  5) planeeritud istutused avalikul alal;
  6) istutuse aeg;
  7) istutuse teostaja;
  8) istutatud haljastusühikute arv;
  9) hoolduse teostaja;
  10) hoolduse teostaja kontaktandmed;
  11) istutuse vastuvõtmise kuupäev;
  12) garantiiaja lõppkuupäev;
  13) istutuse asukoht;
  14) muud kommentaarid istutuse või hoolduse kohta;
  15) muud asendusistutusega seotud failid (fotod).

§ 14.   Raieloa andmed

  Andmekogu ametnikuvaates koostatakse raieluba ning loa kohta säilitatakse andmekogus järgmised andmed:
  1) raieloa number;
  2) taotleja nimi;
  3) taotleja aadress;
  4) raiekoha aadress;
  5) raieloa taotluse esitamise kuupäev;
  6) raiutava puu liik;
  7) raiutava puu läbimõõt;
  8) raiutavate puude arv;
  9) raie põhjus;
  10) raieloa kõrvaltingimused;
  11) raieloa kehtivus;
  12) raieloa väljastaja;
  13) raieloa koostaja.

§ 15.   Hoolduslõikusloa andmed

  Andmekogu ametnikuvaates koostatakse hoolduslõikusluba ning loa kohta säilitatakse andmekogus järgmised andmed:
  1) hoolduslõikusloa number;
  2) taotleja nimi;
  3) taotleja aadress;
  4) hoolduslõikuskoha aadress;
  5) hoolduslõikusloa taotluse esitamise kuupäev;
  6) hoolduslõikuse vajaduseks tuvastatud asjaolud;
  7) hoolduslõikuse vajaduse kaalutlused;
  8) hoolduslõikuse tingimused;
  9) hoolduslõikuse meetodid;
  10) hoolduslõikuse ulatus;
  11) hoolduslõikuse teostamise aeg;
  12) hoolduslõikusloa kehtivus;
  13) hoolduslõikusloa allkirjastaja ning allkirjastamise kuupäev;
  14) hoolduslõikusloa koostaja.

§ 16.   Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  (1) Andmekogusse kantavate andmete, nende kandmise, muutmise ja väljastamise aja, andmete väljastamise viisi ning andmete saajate üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (2) Andmekogu pidamist abistavad andmed on:
  1) Tallinna ruumiandmete registri aluskaardi andmed;
  2) maakatastri krundipiiride kihi ning tunnuste andmed.

  (3) Andmekogu pidamise üle järelevalve tegemist abistavad andmed on:
  1) andmete sisestaja kasutajatunnus;
  2) andmete sisestamise kuupäev;
  3) andmete muutja kasutajatunnus;
  4) andmete muutmise kuupäev.

3. jagu Andmete kandmine andmekogusse 

§ 17.   Andmete alusdokumendid

  Andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid on dokumendid, mille loa taotleja esitab raie- ja hoolduslõikusloa väljastamist otsustavale haldusorganile loa taotlemisel vastavalt puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimustele ja korrale.

§ 18.   Andmeandja ja andmete andmekogusse kandmise tähtajad

  (1) Määruse §-s 11 nimetatud andmete andjaks on raie- ja hoolduslõikusloa taotleja ning andmete andmekogusse kandjaks volitatud töötleja. Volitatud töötlejal on õigus teha järelevalve eesmärgil päringuid riigi andmekogudest §-s 11 nimetatud andmete osas.

  (2) Määruse §-des 12, 14 ja 15 nimetatud andmed sisestab andmekogusse raie- või hooldusloa menetlejaks olev volitatud töötleja ühe kuu jooksul alates taotluse registreerimisest. Uue raie- või hoolduslõikusloa lisamisel täpsustab volitatud töötleja kaardil raie asukoha ning kontrollib taotleja seotust raiekohaga.

  (3) Volitatud töötlejal on õigus keelduda andmete andmekogusse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või puudulikud.

  (4) Määruse §-s 13 nimetatud andmed kannab andmekogusse asendusistutuse korraldaja kohe pärast asendusistutuse teostajalt asjakohase teabe saamist.

§ 19.   Ebaõigete ja puuduvate andmete parandamine

  (1) Kui volitatud töötleja avastab andmekogust ebaõiged andmed või kui teda on ebaõigetest andmetest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise.

  (2) Kui ebaõiged andmed on seotud osutatava teenuse või teenuse kasutajaga, siis teavitab volitatud töötleja andmete parandamisest andmetega seotud isikuid.

§ 20.   Andmete õigsuse tagamine

  Volitatud töötleja vastutab andmekogusse kantud andmete vastavuse eest esitatud alusdokumentidele.

§ 21.   Andmete arhiveerimine

  (1) Andmekogusse kantud andmete ja vastutavale töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (2) Andmekogu pidamist ja järelevalve tegemist abistavaid andmeid säilitatakse sarnaselt põhiandmetega.

  (3) Andmekogu andmed arhiveeritakse viie aasta möödumisel andmete andmekogusse kandmisest.

  (4) Arhiivi kantud andmeid säilitatakse elektrooniliselt kümme aastat.

4. jagu Andmete õiguslik tähendus ja juurdepääs andmetele 

§ 22.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Seaduse või haldusaktiga ette nähtud juhtudel on andmekogusse kantud andmetel õiguslik tähendus.

§ 23.   Andmete väljastamine

  (1) Andmekogusse kogutavaid andmeid saavad kasutada kõik linna ametiasutused, kelle tööülesannete täitmiseks on need vajalikud.

  (2) Andmekogu avaliku vaate vahendusel saab avalikkus tutvuda §-des 14 ja 15 toodud andmetega, v.a taotleja kontaktandmed.

  (3) Andmekogu ametnikuvaate kaudu on võimalik teha päringuid ja statistikat menetletud raielubade kohta, samuti printida menetluse käigus esitatud ja kogutud andmetega täidetud välitööde lehti.

  (4) Andmekogusse kantud andmeid väljastab vastutav töötleja järgmiselt:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega;
  2) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik avaliku ülesande täitmiseks;
  3) teistele isikutele, kui see ei ole vastuolus seadusega.

  (5) Vastutav töötleja peab andmekogus digitaalselt arvestust enda väljastatud andmete väljastamise aja, koosseisu ja saajate üle.

§ 24.   Andmekogu kasutamise õiguse andmine

  (1) Vastutava töötleja määratud peaadministraator loob volitatud töötlejale kasutajakonto (edaspidi konto).

  (2) Konto loomiseks esitab andmekogu kasutada sooviv isik vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) loetelu andmekogu pidamisega seotud ülesannetest;
  4) andmekogu kasutamise õiguse kehtivuse soovitav aeg.

  (3) Andmekogu kasutamise õiguse saanud isikut käsitatakse andmekogu volitatud töötlejana.

  (4) Vastutav töötleja loob konto ja teavitab sellest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud avalduse saamisest.

  (5) Kui andmekogu kasutamise õiguse taotleja on juriidiline isik, siis taotleb ta konto loomist kõigile enda alluvuses töötavatele isikutele, kellel on töökohustuste tõttu vaja andmekogu kasutada.

  (6) Andmekogusse saab sisse logida ainult ID-kaardi abil.

§ 25.   Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Konto ennetähtaegseks sulgemiseks esitab konto loomist taotlenud volitatud töötleja vastutavale töötlejale taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) andmekogu kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (2) Vastutav töötleja sulgeb konto hiljemalt lõike 1 punktis 2 nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (3) Vastutav töötleja võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud andmekogusse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmekogusse andmete kandmine ei ole enam isiku ametiülesanne.

3. peatükk JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 26.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

§ 27.   Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 28.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2010.

Eha Võrk
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json