ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2013, 37

Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise kord

Vastu võetud 22.02.2010 nr 17
jõustumine 26.02.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 „Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine" p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2008 otsusega nr 116 kinnitatud „Tallinna teise elamuehitusprogrammiga".

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2008 otsusega nr 116 kinnitatud „Tallinna teise elamuehitusprogrammi" rakendamiseks Tallinnas Raadiku tänaval asuvate asustamata eluruumide üürimise taotluste esitamise ja läbivaatamise ning eluruumide üürileandmise otsustamise kord.

§ 2.   Eluruumi üürimist taotlema õigustatud isikud

  (1) Määruse §-s 1 nimetatud eluruumide üürimist võivad taotleda Tallinna linnale vajalikud töötajad ning noored pered:
  1) kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn;
  2) kelle enda omandis või kellega koos ühist eluruumi üürida soovivate isikute omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi või hooneühistu liikmesust, mis annab õiguse kasutada eluruumi.

  (2) Tallinna linnale vajalikud töötajad käesoleva määruse mõttes on:
  1) Tallinna linnas asuvate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, huvikoolide, kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide töötajad ning doktorandid;
  2) Tallinna linnas asuvate hoolekandeasutuste töötajad;
  3) Tallinna linnas asuvate muuseumide, raamatukogude ja teatrite töötajad;
  4) Tallinna ühtse piletisüsteemi liine teenindavate ühistranspordiettevõtete töötajad;
  5) Tallinna linnas asuvates tervishoiuteenust osutavates äriühingutes ja sihtasutustes töötavad õed, ämmaemandad, hooldajad ja põetajad;
  6) Tallinna linna teenindavad politseiametnikud ja päästeteenistujad.

  (3) Noor pere on perekond või üksikvanem, kes kasvatab vähemalt ühte alla 16-aasta vanust last.

§ 3.   Eluruumi üürimise taotluse esitamine

  (1) Eluruumi üürimise taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse kirjalikult määruse lisas 1 või 2 sätestatud vormil rahvastikuregistris registreeritud elukoha järgse linnaosa eluasemekomisjonile (edaspidi eluasemekomisjon).

  (2) Taotluses tuleb märkida:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg;
  2) taotlejaga koos ühist eluruumi üürida soovivate isikute ees- ja perekonnanimed ning sünniajad;
  3) andmed olemasolevate elamistingimuste kohta;
  4) andmed alla 16-aastaste laste ja ülalpeetavate kohta;
  5) andmed töötamise kohta;
  6) taotleja kinnitus, et tema enda omandis ega temaga koos ühist eluruumi üürida soovivate isikute omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi või hooneühistu liikmesust, mis annab õiguse kasutada eluruumi;
  7) eluruumi üürimise taotlemine kas Tallinna linnale vajaliku töötaja või noore perena;
  8) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  9) kontaktandmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress jms).

  (3) Taotlusele kirjutavad alla kõik taotlejaga koos ühist eluruumi üürida soovivad täisealised isikud.

  (4) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) taotlejaga koos ühist eluruumi üürida soovivate isikute isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  3) määruse § 2 lõikes 2 nimetatud taotleja puhul töösuhet ja töötamise aega tõendav tõend;
  4) alla 16-aastase lapse sünnitunnistuse koopia või isikut tõendava dokumendi koopia;
  5) üle 16-aastase ülalpeetava isiku isikut tõendava dokumendi koopia.

  (5) Eluasemekomisjon või eluasemekomisjoni sekretär võib vajaduse korral nõuda, et taotlusele lisataks teisi dokumente, mis on olulised taotluse põhjendatuse ja eluasemevajaduse hindamiseks. Lisadokumentide nõudmisest teavitab eluasemekomisjoni sekretär taotlejat kas suuliselt avalduse esitamisel, kirjalikult või e-posti teel.

§ 4.   Eluruumi üürimise taotluste lahendamise pädevus

  Käesoleva määruse alusel taotluse esitanud isikute arvelevõtmise ja eluruumi üürileandmise ettepaneku tegemise otsustavad eluasemekomisjonid.

§ 5.   Taotleja eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmine

  (1) Eluasemekomisjoni sekretär kontrollib taotleja esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust käesoleva korra nõuetele.

  (2) Taotleja eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise otsustab eluasemekomisjon ühe kuu jooksul pärast seda, kui eluasemekomisjoni sekretär on taotluse ja sellele lisatavad dokumendid eluasemekomisjonile esitanud.

  (3) Eluasemekomisjoni otsusest võtta taotleja eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele teavitab eluasemekomisjoni sekretär taotlejat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul pärast asjaomase otsuse vastuvõtmist. Arvelevõtmise teates märgitakse arvelevõtmise kuupäev ning selgitatakse taotleja andmete uuendamise ja kinnitamise kohustust. Kui eluasemekomisjon on otsustanud isikut mitte arvele võtta, teavitatakse taotlejat arvelevõtmisest keeldumise põhjusest.

  (4) Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud taotlejate arvestust peetakse Tallinna linnale vajalike töötajate ja noorte perede kohta eraldi.

  (5) Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud taotlejate nimed avalikustab eluasemekomisjon Tallinna veebilehel.

§ 6.   Andmete uuendamise ja kinnitamise kohustus

  Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud taotleja on kohustatud:
  1) teatama eluasemekomisjonile eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluse äralangemisest või muutumisest ühe kuu jooksul muutuse toimumisest arvates;
  2) teavitama kohe eluasemekomisjoni isiku- ja kontaktandmete muutumisest;
  3) iga aasta esimese kolme kuu jooksul esitama eluasemekomisjonile kirjaliku kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise alused.

§ 7.   Taotluse lahendamine taotleja elukoha muutumise korral

  Kui eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud taotleja elukohaandmed muutuvad, edastab eluasemekomisjon taotleja taotluse tema uue elukoha järgse linnaosa eluasemekomisjonile. Taotleja uue elukoha järgse linnaosa eluasemekomisjon võtab taotleja arvele ja lahendab taotluse, lähtudes taotleja esmasest arvelevõtmise kuupäevast.

§ 8.   Eluruumi üürimist taotleva isiku arvelt kustutamine

  (1) Taotleja kustutatakse eluasemekomisjoni otsuse alusel eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt, kui:
  1) langeb ära eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmise alus;
  2) taotleja on esitanud ebaõigeid andmeid;
  3) taotleja on keeldunud talle pakutud eluruumi üürimisest;
  4) taotleja ei täida määruse §-s 6 nimetatud kohustusi;
  5) taotleja esitab vastava avalduse;
  6) taotleja on võetud arvele teises linnaosas.

  (2) Kui taotlejal, kes on eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt kustutatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3−5 sätestatud alusel, esineb eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise alus, võtab eluasemekomisjon isiku uue taotluse alusel arvele.

§ 9.   Eluruumi üürile andmise ettepaneku tegemine

  (1) Taotlejale eluruumi üürile andmise ettepaneku tegemisel arvestab eluasemekomisjon sellega, et taotlejale üürile antava eluruumi suurus vastaks Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusega nr 38 kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normile või et eluruumi tubade arv oleks võrdne sellesse eluruumi alaliselt elama asuvate inimeste arvuga või sellest väiksem.

  (2) Eluasemekomisjon lähtub eluruumi üürile andmise ettepaneku tegemisel taotleja eluasemevajadusest vastavalt määruse lisas 3 sätestatud eluasemevajaduse hindamise juhendile.

§ 10.   Eluruumi üürile andmise otsustamine

  Eluruumi üürile andmise otsustab Tallinna Linnavalitsus, arvestades eluasemekomisjoni ettepanekut.

§ 11.   Üürilepingu kestus

  Üürileping sõlmitakse kuni viieks aastaks. Üürilepingut võib pikendada, kui esinevad jätkuvalt eluruumi üürimise taotlemise ajal esinenud käesoleva määruse §-s 2 sätestatud asjaolud, mis olid üürilepingu sõlmimise aluseks.

§ 12.   Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2009 määruse nr 66 alusel esitatud eluruumi üürimise taotluste lahendamine

  (1) Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2009 määruse nr 66 alusel Tallinna Linnavaraametile esitatud taotlused edastab linnavaraamet hiljemalt 1. märtsil 2010 eluasemekomisjonidele vastavalt sellele, millises linnaosas on registreeritud taotleja elukoha andmed.

  (2) Eluasemekomisjon kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluste puhul, kas taotlejad soovivad jätkuvalt taotleda eluruumi üürimist, ning vaatab taotlused läbi ja lahendab need käesolevas määruses kehtestatud korras.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse esitanud isikute arvelevõtmise otsustab eluasemekomisjon 15. märtsil 2010.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2009 määrus nr 66 „Tallinna teise elamuehitusprogrammi põhimõtted" tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. veebruaril 2010.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 1  Noore pere eluruumi üürimise taotluse vorm

Lisa 2  Tallinna linnale vajaliku töötaja eluruumi üürimise taotluse vorm

Lisa 3  Tallinna linnale vajalike töötajate ja noorte perede eluasemevajaduse hindamise juhend

/otsingu_soovitused.json